Štátne lesy TANAP-u budú mať nového šéfa. Bude ním bývalý developer stojaci za Tatralandiou či projektom Skilandia

Nastasia Andrejkovičová / 9. marca 2019 / Zo Slovenska

  • Ne­kon­tro­lo­vaný vý­rub dre­vín na Slo­ven­sku pre­rás­tol do ce­lo­ná­rod­nej „ka­ta­strofy“
  • Miesto toho, aby bola snaha ne­priaz­nivú si­tu­áciu zmier­niť, sa pod­ni­kajú kroky opač­ným sme­rom
zdroj: Ilustračný obrázok TASR
  • Ne­kon­tro­lo­vaný vý­rub dre­vín na Slo­ven­sku pre­rás­tol do ce­lo­ná­rod­nej „ka­ta­strofy“
  • Miesto toho, aby bola snaha ne­priaz­nivú si­tu­áciu zmier­niť, sa pod­ni­kajú kroky opač­ným sme­rom

Téma les­ných plôch a vý­rubu le­sov na Slo­ven­sku patrí už dl­h­šiu dobu me­dzi tie na­jak­tu­ál­nej­šie témy nie­len v mé­diách. Po­ve­do­mie o tejto prob­le­ma­tike zvy­šuje už nie­koľko ro­kov ini­cia­tíva My sme les, ktorá vznikla za úče­lom ochrany ná­rod­ných par­kov a vzác­nych le­sov proti ma­sív­nej ťažbe.

Len pred­ne­dáv­nom vy­plá­vali na po­vrch rôzne in­for­má­cie ohľadne ma­sív­neho a ne­kon­tro­lo­va­teľ­ného vý­rubu le­sov, ktoré podľa ná­zo­rov od­bor­ní­kov na­brali ob­rov­ské roz­mery a sme sved­kami jed­nej z naj­väč­ších eko­lo­gic­kých ka­ta­strof v his­tó­rií Slo­ven­ska. Tento prob­lém si všimli aj vo svete a my sme mu ve­no­vali sa­mos­tatný člá­nok.

K vý­znam­nému zis­te­niu došlo kon­com mi­nu­lého vďaka ana­lýze 117 bez­zá­sa­ho­vých lo­ka­lít na Slo­ven­sku. Vý­sled­kom bolo vy­vrá­te­nie ná­zoru, že bez­zá­sa­hový prin­cíp je „vý­znam­ným zdro­jom ná­kazy“ a prí­či­nou roz­padu sm­re­čín na Slo­ven­sku, ako sa dom­nie­vali les­níci, práve na­opak.

Mnohí dú­fali, že toto zis­te­nie pri­brzdí ťažbu dre­vín z na­šich le­sov. Ešte väč­šiu ná­dej k zá­chrane na­šich ná­rod­ných par­kov bola in­for­má­cia spred pár dní o úspeš­nej snahe pri­má­tora Bra­ti­slavy, Ma­túša Valla, ktorý do­sia­hol to, čo oby­va­te­ľom Bra­ti­slavy sľú­bil. Vďaka ústupu a zjem­ňo­va­niu ťažby v Ná­rod­nej prí­rod­nej re­zer­vá­cií De­vín­ska Ko­byla a schvá­le­ním zo­ná­cie by malo vznik­núť naj­väč­šie sú­vislé úze­mie bez ťažby dreva na zá­pad­nom Slo­ven­sku.

Jed­ným z via­ce­rých kro­kov bolo zo strany ini­cia­tívy My sme les vy­tvo­re­nie Vý­zvy na od­vo­la­nie sú­čas­nej mi­nis­terky pô­do­hos­po­dár­stva a roz­voja vi­dieka Slo­ven­skej re­pub­liky Gab­riely Ma­teč­nej, pod ktorú sa za dva týždne pod­pí­salo už viac ako 40 000 ľudí.

Aj keď sa zdalo, že všetko je na dob­rej ceste, naj­nov­šia in­for­má­cia v žiad­nom prí­pade ne­po­te­šila ochra­ná­rov, ľudí z ini­cia­tívy My sme les, ale ani bež­ných oby­va­te­ľov, kto­rým osud le­sov nie je ľa­hos­tajný. Po tom, ako sa mé­diami za­čala ší­riť in­for­má­cia, že re­zort pô­do­hos­po­dár­stva od­vo­lal po ne­ce­lom roku dňa 23. ja­nu­ára 2019 ria­di­teľa Štát­nych le­sov Ta­trans­kéh ná­rod­ného parku Ta­transká Lom­nica, Pavla Fa­biána, mnohí ča­kali, kto ho na­hradí.

Hneď na ná­sle­du­júci deň bolo zve­rej­nené vý­be­rové ko­na­nie, kto­rého vý­sledky boli zve­rej­nené 20.02.2019 s vy­bra­ným uchá­dza­čom, Ing. Ras­ti­slav Hutta. Cel­kovo sa do vý­be­ro­vého ko­na­nia pri­hlá­sili dvaja uchá­dzači, av­šak je­den z nich sa po­ho­voru ne­zú­čast­nil, a tak ne­bol vý­ber ví­ťaza až tak ná­ročný.

„Vý­be­rová ko­mi­sia v rámci vý­be­ro­vého pro­cesu usku­toč­ne­ného for­mou osob­ného po­ho­voru s uchá­dza­čom, ove­rila jeho od­borné zna­losti, ma­na­žér­ske schop­nosti a vše­obecný pre­hľad a na zá­klade zhod­no­te­nia vý­sled­kov kon­šta­tuje, že Ing. Ras­ti­slav Hutta do­sia­hol spolu 121 bo­dov a umiest­nil sa na 1. mieste v po­radí.“ uvá­dza sa na stránke re­zortu pô­do­hos­po­dár­stva. K jeho ofi­ciál­nemu vy­me­no­va­niu má dôjsť 15. marca a ná­sledne po usta­no­vení do fun­kcie za­čne ply­núť doba 30 dní, po­čas kto­rých je po­vinný ukon­čiť inú zá­rob­kovú čin­nosť či pod­ni­ka­nie.

zdroj: Ilus­tračný ob­rá­zok TASR

Podľa in­for­má­cií, ktoré pri­niesli Pod­ta­transké no­viny, ide o osobu, ktorá je pre ve­rej­nosť síce nie veľmi známa, no v ob­lasti de­ve­lo­pe­rov ide o veľmi zvučné meno. V sú­čas­nosti je Ras­ti­slav Hutta ko­na­te­ľom, šta­tu­tá­rom či spo­loč­ní­kom vo via­ce­rých fir­mách, me­dzi ktoré patrí na­prí­klad EE­NER­GIA s.r.o., Ko­liba Be­še­ňovka s.r.o., LIP­TOV­SKÁ IN­VES­TIČNÁ SPO­LOČ­NOSŤ s.r.o. či LIP­TO­VIA a.s..

Ok­rem vyš­šie spo­mí­na­ných spo­loč­nosti stojí Ras­ti­slav Hutta za vý­stav­bou jed­ného z pr­vých aqu­apar­kov na Slo­ven­sku, Tat­ra­lan­dia, a jeho meno sa spo­mína aj v me­gap­ro­jekte ly­žiar­ského stre­diska Šuľ­kovo za 13 mi­li­ó­nov €, na po­zadí kto­rého stojí spo­loč­nosť Ski­lan­dia. Je­di­ným spo­loč­ní­kom a ko­na­te­ľom tejto spo­loč­nosti je podľa ob­chod­ného re­gis­tra Ras­ti­slav Hutta. Pro­jekt bol pred­sta­vený pred troma rokmi a mal vy­tvo­riť 13 km no­vých tratí na 12 zjaz­dov­kách. V rámci pro­jektu bolo plá­no­vané pre­po­je­nie s už exis­tu­jú­cim stre­dis­kom Jasná a sta­vať sa malo v chrá­ne­ných ob­las­tiach. Do dneš­ného dňa je okolo pro­jektu ti­cho.

Ne­vôľu s vý­sled­kom vý­be­ro­vého ko­na­nia a ob­sa­de­ním do fun­kcie ria­di­teľa prís­pev­ko­vej or­ga­ni­zá­cie Štátne lesy Ta­trans­kého ná­rod­ného parku Ta­transká Lom­nica, Ras­ti­slava Huttu, pre­ja­vili na so­ciál­nej sieti via­ceré známe pro­fily, me­dzi nimi aj jedna z naj­väč­ších ini­cia­tív My sme les.

Tá na Fa­ce­bo­oku uve­rej­nila prís­pe­vok, ako re­ak­ciu na vý­ber no­vého šéfa, v kto­rom sa uvá­dza aj toto: „Ako vi­díte, po­li­tika s lesmi, ho­rami veľmi sú­visí. Bo­hu­žiaľ. Po­zi­tívne je, že sa via­cero ochra­ná­rov roz­hodlo nie­len bo­jo­vať na dru­hej strane, ale aj vstú­piť do po­li­tiky, hoci verte, že po­sledné na čo majú chuť, bolo vy­me­niť kap­sáče za ob­lek a les za za­sa­dačku. Ale toto je cesta. Majú aj rie­še­nia a ved­cov ale aj eko­nó­mov na svo­jej strane,“ uvá­dzajú.

Ka­rol Ka­liský, ako je­den z hlav­ných ini­ciá­to­rov a za­kla­da­te­ľov My sme les, po­sky­tol svoje vy­jad­re­nie pre den­ník Sme.sk, ktoré na so­ciál­nej sieti zdie­ľala stránka ini­cia­tívy a okam­žite roz­pú­tala váš­nivú de­batu a vlnu ne­vôle v ko­men­tá­roch.

Mi­chal Wie­zik je od­bor­ní­kom v ob­lasti eko­ló­gie, pe­da­gó­gom na Tech­nic­kej uni­ver­zite vo Zvo­lene na Fa­kulte eko­ló­gie a en­vi­ron­men­ta­lis­tiky, kan­di­dá­tom na euro­pos­lanca a veľ­kým pod­po­ro­va­te­ľom a priaz­niv­com ini­cia­tívy My sme les. Na svo­jom pro­file na so­ciál­nej sieti pre­ja­vil svoje zmie­šané po­city s no­vým šé­fom Štát­nych le­sov TA­NAP-u, kde pri­dal jednu z fo­to­gra­fií na ofi­ciál­nom pro­file Ras­ti­slava Huttu, ktorý bol me­dzi­ča­som zru­šený (prav­de­po­dobne kvôli ob­rov­skej vlne kri­tiky a ne­spo­koj­nosti ľudí).

Je­den z mno­hých prí­kla­dov ne­spo­koj­nosti s no­vým šé­fom, na ktorý opäť po­u­ka­zuje ini­cia­tíva My sme les, tento krát na so­ciál­nej sieti Ins­ta­gram.

Zdroj: www.my­sme­les.sk, www.sme.sk, www.pod­ta­transke-no­viny.sk,

Pridať komentár (0)