Sta­veb­né pro­jek­ty, kto­ré menia svet a búra­jú limi­ty nemož­né­ho

Miroslav Lukáč / 17. júna 2017 / Architektúra

zdroj: AMBS Architects/Zaha Hadid Architects

Vša­de vo sve­te sa vôkol nás rea­li­zu­je množ­stvo nepred­sta­vi­teľ­ne veľ­kých pro­jek­tov. Naprí­klad most Hong-Kong.Zhuhai-Macau , kto­rý spo­jí tri veľ­ké čín­ske mes­tá a spo­lu pre­po­jí viac ako 42 mili­ó­nov ľudí. Ale­bo plán Nór­ska na vybu­do­va­nie prvé­ho plne pono­re­né­ho plá­va­jú­ce­ho tune­la na sve­te. Tie­to a mno­hé ďal­šie pro­jek­ty ilus­tru­jú to, ako je mož­né inves­to­vať miliar­dy eur, vďa­ka čomu bude náš svet lep­ším mies­tom.

Čín­sky rádi­ový tele­skop bol dokon­če­ný v sep­tem­bri 2016 a momen­tál­ne je naj­väč­ším rádi­ovým tele­sko­pom na sve­te. Jeho „tanier“ má prie­mer 500 m a je schop­ný zachy­tiť sig­ná­ly vzdia­le­né viac ako 1 000 sve­tel­ných rokov od Zeme.

zdroj foto: reddit.com

Nan­hui New City je čín­ske mes­to, kto­ré­ho dokon­če­nie je naplá­no­va­né do roku 2020, kto­ré­ho „kapa­ci­ta“ bude tak­mer 450 000 ľudí. Odha­du­je sa, že bude pokrý­vať plo­chu 277 km2 a kaž­do­roč­ne toto mes­to nav­ští­vi oko­lo 10 mili­ó­nov turis­tov.

zdroj foto: urban-china.org

Po 17 rokoch výstav­by bol tunel Gott­hard Base otvo­re­ný 1. júna 2016 vo Švaj­čiar­sku. S dĺž­kou 56 km je to naj­dl­h­ší a naj­hl­b­ší tunel na sve­te, kto­rý ponú­ka bez­pre­ce­dent­nú efek­ti­vi­tu pri ces­to­va­ní cez Alpy.

zdroj foto: ekonomist,co

Novo roz­ší­re­ný Panam­ský kanál bol sve­tu pred­sta­ve­ný začiat­kom júna, pres­ne 102 rokov od jeho ofi­ciál­ne­ho otvo­re­nia. Nákla­dy sa vyšpl­ha­li na úro­veň viac ako 4,83 miliar­dy € aby viac ako 40 000 pra­cov­ní­kov stroj­ná­so­bi­lo kapa­ci­tu vod­né­ho kaná­la.

zdroj foto: sfgate.com

V roku 2026 bude dokon­če­ný mra­ko­drap s náz­vom The Bri­de. Pokry­tý bude solár­ny­mi panel­mi, kto­ré vypro­du­ku­jú toľ­ko ener­gie koľ­ko bude potreb­né na pre­vádz­ku mra­ko­dra­pu. Výš­ka bude neuve­ri­teľ­ných 1 151 met­rov, áno čítaš správ­ne. Vo vnút­ri sa bude nachá­dzať park, kan­ce­lá­rie, reštau­rá­cie a želez­nič­ný sys­tém.

zdroj foto: AMBS Archi­tects

Naj­dl­h­ší krí­žo­vý most na sve­te Jia­oz­hou Bay Brid­ge sa nachá­dza v Číne a dokon­če­ný bol v roku 2011. Je dlhý tak­mer ako dĺž­ka mara­tó­nu, a síce 41,8 km. Ces­tu medzi východ­nou Čínou a ostro­vom Huang­dao skra­cu­je až o polo­vi­cu.

zdroj foto: gadgetnews.ir

V roku 2015 bola posta­ve­ná prieh­ra­da Itai­pu na hra­ni­ciach Bra­zí­lie a Para­gu­aja, kto­rá vypro­du­ku­je 89,5 TWh, čo je naj­viac na sve­te pokiaľ ide o prieh­ra­dy a vod­né elek­trár­ne. Táto prieh­ra­da záso­bu­je Para­gu­aj v obje­me 75 % cel­ko­vej spot­re­bo­va­nej ener­gie a tak­mer 20 % pokiaľ ide o Bra­zí­liu.

zdroj foto: ekonomist.co

Lon­dýn­sky pro­jekt Cross­rail pred­sta­vu­je masív­ny upg­ra­de exis­tu­jú­ce­ho met­ra, kto­rý je záro­veň naj­väč­ším sta­veb­ným pro­jek­tom v Euró­pe. Zahŕňať bude 10 nových tra­tí a spá­jať bude 30 exis­tu­jú­cich sta­níc pro­stred­níc­tvom úpl­ne nových tune­lov. Výstav­ba začne toh­to roku a dokon­če­ná bude do roku 2020.

zdroj foto: Cross­rail Ltd

Solár­na „far­ma“ Jas­per v Juž­nej Afri­ke už od roku 2014 pro­du­ku­je zhru­ba 180 000 mega­wat­tov roč­ne, čím záso­bu­je až 80 000 domác­nos­ti. Je to naj­väč­ší solár­ny pro­jekt na kon­ti­nen­te.

zdroj foto: trendymen.ru

Želez­nič­ný sys­tém Hyde­ra­bad dlhý 74 km koneč­ne pri­ne­sie ria­de­né vla­ky do Indie. Dokon­če­nie je plá­no­va­né na dru­hú polo­vi­cu toh­to roku.

zdroj foto: Wiki­me­dia Com­mons

Pro­jekt mos­ta Hong Kong-Thu­hai-Macau spo­jí tri mes­tá v čín­skej rieč­nej del­te a vytvo­rí jed­no “mega mes­to“ s počtom oby­va­te­ľov viac ako 42 mili­ó­nov a dokon­če­né bude ešte toh­to roku.

zdroj foto: arup.com

Obchod­ný dom Mall of the World v Duba­ji bude so svo­jou kolo­sál­nou kupo­lo­vi­tou štruk­tú­rou deväť krát väč­ší ako Mall of Ame­ri­ca. Otvo­re­nie je naplá­no­va­né až na rok 2029 a dis­po­no­vať bude vlast­nou regu­lá­ci­ou tep­lo­ty, vyba­ve­ný bude tisíc­ka­mi hote­lo­vých izieb a tak­tiež bude mať aj vlast­nú doprav­nú lin­ku.

zdroj foto: Dubai Hol­ding

Spo­loč­nosť Goog­le Alp­ha­bet Inc. pra­cu­je na plá­noch vytvo­riť inte­li­gent­né mes­tá s kom­plet­ným pokry­tím s prí­stu­pom na inter­net, plne fun­gu­jú­ce na obno­vi­teľ­ných ener­giách a naj­nov­šou auto­ma­ti­zo­va­nou tech­no­ló­gi­ou naprieč USA.

zdroj foto: Skye Gould

Sta­ni­ca met­ra The Riy­adh v Saud­skej Ará­bií v hod­no­te 2,1 miliar­dy € bude dokon­če­ná do roku 2019.

zdroj foto: Zaha Hadid Archi­tects

Inte­li­gent­né mes­to“ Song­do v Juž­nej Kóreí pokrý­va plo­chu 1 500 hek­tá­rov. Dokon­če­né bolo v roku 2015 a posky­tu­je tak­mer celo­ploš­ný prí­stup k inter­ne­tu pre tak­mer 67 000 domác­nos­ti ako pre­d­zvesť spo­loč­nos­ti budúc­nos­ti.

zdroj foto: Cour­te­sy of Gale Inter­na­ti­onal

Začiat­kom júna Čína a Nigé­ria súhla­si­li so zmlu­vou v hod­no­te 9,8 miliárd € na vybo­do­va­nie pobrež­nej želez­nič­nej sie­te Lagos-Cala­bar. Otvo­re­ná bude kon­com roka 2018 a jej cel­ko­vá dĺž­ka bude 1 401 km.

zdroj foto: CCECC

Pro­jekt Water Trans­fer je pokra­ču­jú­cim úsi­lím v Číne pre­su­núť viac ako 127 miliárd km3 z rie­ky Yangt­ze do menej úrod­ných sever­ných oblas­tí kra­ji­ny. Nákla­dy na pre­sun obrov­ské­ho množ­stva vody sa vyšpl­ha­jú na tak­mer 71 miliárd €.

zdroj foto: Wiki­me­dia Com­mons

V júli roku 2016 Nór­sko ozná­mi­lo, že plá­nu­je inves­to­vať 22,3 miliárd € na plne pono­re­ný, plá­va­jú­ci tunel Sog­nef­jord. Bude to prvý tunel svoj­ho dru­hu na sve­te.

zdroj foto: The Nor­we­gian Pub­lic Roads Admi­ni­stra­ti­on

Pro­jekt mest­skej obno­vy v Turec­ku v prie­be­hu 20 rokov má v plá­ne zbú­rať viac ako 7 mili­ó­nov budov a vysta­vať budo­vy so štruk­tú­rou odol­nou pro­ti zeme­tra­se­niam. Pro­jekt začal v roku 2012 a nákla­dy sa vyšpl­ha­jú na viac ako 358 miliárd €.

zdroj foto: e-radio.gr

zdroj: www.businessinsider.com

Pridať komentár (0)