Stá­žisti s platmi ako mana­žéri: Tieto firmy ponú­kajú top prí­le­ži­tosti pre štu­den­tov

Michal Ondro / 9. apríla 2016 / Tools a produktivita

Jar je už tu a spolu s ňou začali aj štu­denti uva­žo­vať nad let­nými stá­žami. Nie­ktorí mie­ria poriadne vysoko a radi by sa aspoň na pár mesia­cov dostali do jed­nej z týchto naj­lep­šie pla­tia­cich tech­no­lo­gic­kých firiem.

Spa­ceX: 4596$ za mesiac

spacex

foto:spacex.com

Presne toľko môže zaro­biť stá­žista a ves­mírny nad­še­nec vo firme, ktorá navrhuje, sta­via a vypúšťa do ves­míru rakety a ves­mírne lode. Jeden z býva­lých stá­žis­tov o nej pove­dal: „Neuve­ri­teľná pra­covná skú­se­nosť s úžas­nými a ohromne moti­vo­va­nými ľuďmi. Práca je vysoko uspo­ko­ju­júca a vieš, že pris­pie­vaš k nie­čomu, čo raz vojde do his­tó­rie.“

Apple: 5618$ za mesiac

apple

foto: apple.com

Takýto balík peňazí dostane za svoju prácu stá­žista na pozí­cii soft­vé­ro­vého inži­niera v Apple. Jeden z nich sa vyjad­ril: „Vďake obrov­skému roz­počtu sa nám nasky­to­vali tak­mer neob­me­dzené mož­nosti pre skú­ma­nie a vývoj. Dôraz sa kla­die sku­točne na všetko, nič nie je vyne­chané alebo zaned­bané. Stá­žisti tu majú mož­nosť byť ini­cia­tívni a byť sku­toč­nými líd­rami.“

Intel: 6035$ za mesiac

intel1

foto: intel.com

Vyše 6-tisíc dolá­rov si môže zaro­biť vyštu­do­vaný stá­žista s tech­no­lo­gic­kým zame­ra­ním. Tu sú slová jed­ného z nich: „Aj ako oby­čaj­nému stá­žis­tovi sa mi naskytla mož­nosť pra­co­vať na online pro­jek­toch, takže práca to bola per­fektná. Si v pria­teľ­skom pro­stredí a máš fle­xi­bilný pra­covný čas, teda pokým sa pra­vi­delne zúčast­ňu­ješ tímo­vých mítin­gov.

Ama­zon: 6217$ za mesiac

An employee selects a branded cardboard box at the Amazon.co.uk. Marston Gate 'Fulfillment Center,' the U.K. site of Amazon.com Inc., in Ridgmont, U.K., on Monday, Dec. 5, 2011. Amazon.com Inc.'s share of the tablet computer market will surge to 14 percent this quarter as consumer demand catapults the Kindle Fire to the No. 2 spot after Apple Inc.'s iPad, according to research firm IHS Inc. Photographer: Chris Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images

foto: amazon.com

Láka ťa gigan­tický Ama­zon? Jeden zo soft­vé­ro­vých inži­nie­rov Ama­zonu o svo­jej stáži pove­dal: „Ľudia v Ama­zone sú inte­li­gentní a moti­vo­vaní. Naučil som sa tu hrozne veľa. Pra­co­val som na obrov­ských pro­jek­toch. Sku­točne neoce­ni­teľná skú­se­nosť.“

Mic­ro­soft: 6751$ za mesiac

microsoft

foto: microsoft.com

Aj tento obor ponúka stáže pre soft­vé­ro­vého inži­niera. Tu sú jeho dojmy: „Mic­ro­soft sa stará o svo­jich stá­žis­tov naozaj prí­kladne. Uspo­ra­dúva pre nich množ­stvo podu­jatí a každý z nás dostal pri pod­pise zmluvy tab­let Sur­face 3. Výskumný tím je skvelý a počas leta som sa naučil veľmi veľa.“

Face­book: 7109$ za mesiac

facebook

foto: forbes.com

Vyše 7-tisíc dolá­rov môžeš oča­ká­vať od firmy Marka Zuc­ker­berga, ak si ťa vybe­rie ako stá­žistu na pozí­ciu soft­vé­ro­vého inži­niera. Možno by sa tvoje dojmy podo­bali tým jed­ného stá­žistu, ktorý pre Face­book pra­co­val: „Sku­točne som si uží­val to, ako veľmi otvo­rená táto spo­loč­nosť je. Mohol som sa roz­prá­vať prak­ticky s kaž­dým a o všet­kom, čo sa týkalo ich pra­cov­nej náplne. Dôraz sa kla­die na malé tímy, v kto­rých sme, po dokon­čení pro­jektu, mali pocit, že sme vytvo­rili niečo, čo je sku­točne naše.“

Google: 7185$ za mesiac

google

foto: imdb.com

Jeden zo stá­žis­tov v Google o svo­jej skú­se­nosti pove­dal: „Nesmierne inte­li­gentní spo­lu­pra­cov­níci. Pro­fe­si­onálna atmo­sféra. Neopa­ko­va­teľná skú­se­nosť. Jedlo a posil­ňovňa zdarma!“ Úprimne, kto by nech­cel pra­co­vať v Google? 

Adobe: 7277$ za mesiac

adobeeee

foto: adobe.com

Stre­tol som tu jed­ných z naj­mil­ších šudí, kto­rých som kedy poznal. Zís­kal som veľa pria­te­ľov a mal per­fekt­ného šéfa. Bol som plne zod­po­vedný za svoju prácu a oko­lie ma silne moti­vo­valo.“ – stá­žista v Adobe.

Uber: 7371$ za mesiac

File illustration picture showing the logo of car-sharing service app Uber on a smartphone next to the picture of an official German taxi sign in Frankfurt, September 15, 2014. A Frankfurt court earlier this month instituted a temporary injunction against Uber from offering car-sharing services across Germany. San Francisco-based Uber, which allows users to summon taxi-like services on their smartphones, offers two main services, Uber, its classic low-cost, limousine pick-up service, and Uberpop, a newer ride-sharing service, which connects private drivers to passengers - an established practice in Germany that nonetheless operates in a legal grey area of rules governing commercial transportation. REUTERS/Kai Pfaffenbach/Files (GERMANY - Tags: BUSINESS EMPLOYMENT CRIME LAW TRANSPORT)

foto: uber.com

Ani ty si neča­kal v tomto reb­ríčku spo­loč­nosť, ktorú majú taxi­kári už tak dlho v zuboch? Soft­vé­rový inži­nier si o svo­jej stáži v spo­loč­nosti Uber myslí toto: „Pra­cuje sa v obrov­skom tempe a stá­žisti toho majú na práci sku­točne veľa, pre­tože chý­bajú ľudia. Deje sa tam toho oveľa viac ako by sa mohlo zdať pri pohľade zvonka.“

Palan­tir: 7641$ za mesiac

palantir

foto: palantir.com

Stá­žista na tej istej pozí­cii pove­dal: „Úžasná tech­no­ló­gia, pria­teľ­ské pro­stre­die a vyni­ka­júce jedlo. Palan­tir dáva stá­žis­tom tie naj­sexi pro­jekty. Je to ide­álne miesto na stáž, neus­tále nám pomá­hali a hneď nie­koľko ľudí nás kon­tro­lo­valo, aby sme sa nestra­tili vo všet­kom tom zhone.“

Pin­te­rest: 7675$ za mesiac

pinterest1

foto: pinterest.com

Pre kaž­dého, koho baví foto­gra­fo­va­nie a je aj tech­nicky zdatný. „Zábavní ľudia. Každý z nich je nesmierne zapá­lený do práce a vedomý si cieľa celej spo­loč­nosti. Práca tu bola vysoko moti­vu­júca a prog­ram stáže veľmi dobre zor­ga­ni­zo­vaný,“ pove­dal o firme Pin­te­rest bývalý stá­žista.

VMware: 7811$ za mesiac

vmware

foto: vmware.com

Bývalý stá­žista VMware si myslí nasle­dovné: „Mali sme priamy prí­stup k vede­niu spo­loč­nosti. Zúčast­ňo­vali sme sa sa stret­nutí, na kto­rých nechý­balo vede­nie spo­loč­nosti, mana­žéri a vicep­re­zi­denti. Ako stá­žisti sme sa cítili naozaj špe­ciálne.“

Clou­dera: 50$ za hodinu (8667$ za mesiac)

male college student sitting in library, typing on laptop computer. Horizontal shape, side view, waist up

foto: cloudera.com

Stá­žista vo firme Clou­dera zarobí až 50 dolá­rov za hodinu práce. Takto sa o nej vyjad­rujú jej bývalí stá­žisti: „Pra­co­vali sme s neuve­ri­teľne talen­to­va­nými inži­niermi a ved­cami. Za tri mesiace som sa naučil viac ako za rok na uni­ver­zite.“

Drop­box: 8735$ za mesiac

dropbox 2

foto: dropbox.com

A víťa­zom sa stáva Drop­box, kde stá­žista na pozí­cii soft­vé­ro­vého inži­niera zarobí až 8735 dolá­rov. Čo o tejto skú­se­nosti vra­via? „Mal som mož­nosť pra­co­vať sku­točne blízko úžas­ných a nesmierne moti­vo­va­ných ľudí, čo mňa samého moti­vo­valo, aby som tu obstál čo naj­lep­šie.“

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)