Steve Jobs a Bill Gates. Ako ich ovplyv­nila vzá­jomná riva­lita?

Linda Cebrová / 23. marca 2016 / Business

Obaja tu zane­chali veľké dedič­stvo. Jobs vybu­do­val Apple, naj­hod­not­nej­šiu tech­no­lo­gickú firmu súčast­nosti a výrazne dopo­mo­hol štú­diu Pixar k jeho úspe­chu. Gates zalo­žil prvú sofwe­rovú spo­loč­nosť na svete, keď tu ešte nikto ani netu­šil, čo to vlastne ten soft­ware je a tak­tiež je mužom, ktorý je v súčast­nosti naj­viac za vodou.

V prie­behu 30 rokov sa toho medzi nimi udialo veľmi veľa. Boli opatr­nými spo­jen­cami, úhlav­nými nepria­teľmi nie­kedy tak­mer skve­lými pria­teľmi. Avšak vždy bola medzi nimi riva­lita, ktorá sa odzr­kad­lila v ich špič­ko­vých pro­duk­toch. Zdá sa neprav­de­po­dobné, že Apple by bol dnes tam, kde je bez Mic­ro­softu alebo Mic­ro­soft bez Apple.

Steve Jobs a Bill Gates (1991)

Steve Jobs a Bill Gates (1991), foto: robotcosmonaut.com

Bill Gates and Steve Jobs neboli vždy na nože. Mic­ro­soft vyro­bil soft­ware na Apple II PC. Gates si dokonca nene­chal újsť jeho pred­sta­ve­nie a pri­le­tel sa pozrieť do Apple cam­pusu v mes­tečku Cuper­tino, ako Apple fun­guje. Tam Applu skri­ti­zo­val ich nad­mieru luxusné kan­ce­lá­rie a najd­rahší mrk­vový džús, aký kedy pil.

steve_jobs_bill_gatesrivals

foto: voxsatoria.com

Začiat­kom 80: rokov Jobs pri­šiel do Was­hing­tonu za Gate­som, aby mu ponú­kol mož­nosť výroby soft­véru pre Apple Macin­tosh s jeho revo­luč­ným gra­fic­kým uží­va­teľ­ským roz­hra­ním. Gates nebol nijako zvlášť ohú­rený náv­šte­vou Jobsa a jeho posto­jom. Vyjad­ril sa, že to bolo cel­kom podivné. Z Job­sovho postoja bolo cítiť jeho ego, tvá­ril sa, že Gatesa vlastne ani nepot­re­bujú, ale ak bude chcieť možno ho nechajú s nimi pra­co­vať na ich úžas­nom a ešte uta­je­nom pro­dukte.

Ešte pred schôdz­kou Gatesa nechal čakať pól hodinu na chodbe, aj napriek tomu ‚že ho Gates mohol pokojne vidieť cez sklenú stenu ako vyba­vuje náhodné tele­fo­náty.

Gates sa obja­vil po boku Jobsa v roku 1983 v relá­cií The Dating Game riff, ktorá bola pre­mie­taná pre zamest­nan­cov Apple ešte pred uve­de­ním Macin­toshu na trh. V tomto videu Gates vzdal kom­pli­menty Mac-u. Pove­dal : “Mac really cat­ches people´s ima­gi­na­tion.” Prvých pár rokov Mic­ro­soft a Apple pra­co­vali ruka v ruke na Mac-u. Gates sa ani nenaz­dal a odrazu pra­co­valo na Mac-u viac jeho ľudí, ako samot­ného Jobsa.

Brent Schlender( autor knihy Becoming Steve Jobs ), Bill Gates a Steve Jobs (1991)

Brent Sch­len­der( autor knigy Beco­ming Steve Jobs), Bill Gates a Steve Jobs (1991)foto: becomingstevejobs.com

Dá sa pove­dať, že ich vzťah sa výrazne naru­šil v roku 1985 kedy Bill Gates ohlá­sil prvú ver­ziu Win­do­wsu. Nazú­rený Jobs obvi­nil Gatesa a Mic­ro­soft, že pod­viedli Macin­tosh. Avšak Gate­sovi na tom nezá­le­žalo. Nebol toho názoru, že Apple by malo mať nejaké vyhra­dené práva k tejto myš­lienke. Okrem toho Gates dobre vedel , že Apple vzal nápad gra­fic­kého roz­hra­nia zo Xerox PARC lab-u . Je to výskumný inšti­tút, ktorý obaja obdi­vo­vali.

Windows 1 - 1985

Win­dows 1 — 1985, foto: youtube.com

Keď Jobs obvi­nil Gatesa, že mu ukra­dol nápad , on skvele odpo­ve­dal :

No, Steve, mys­lím, že je viac ako jeden spô­sob akým sa môžeme na túto situ­áciu poze­rať. Mys­lím si ‚že je to skôr ako by sme mali obaja boha­tého suseda menom Xerox a ja sa vlá­mem do jeho domu aby som mu ukra­dol telku a zis­til by som, že ty si ju už vlastne ukra­dol.”

V jed­nom z roz­ho­vo­rov Jobs pove­dal :

Oni nás jed­no­du­cho kom­pletne okradli a to preto lebo Gates nemá v sebe ani kúsok hanby.“

Načo Gates zare­a­go­val :

To je možné jedine ak Steve zase vstú­pil do jed­nej zo svo­jich skres­le­ných rea­lít.”

foto: eonline.com

Jobs si mys­lel, že Gates bol až prí­liš zame­raný na biz­nis a podot­kol :

Bo by lepší chla­pík aky by si aspoň raz v mla­dosti vyskú­šal acid alebo by si šiel na chvíľu zame­di­to­vať do hôr.”

Gates pova­žo­val Jobsa za veľmi čud­ného člo­veka a muža,ktorý robí veľa chyb­ných roz­hod­nutí. Napriek tomu rešpek­to­val Job­sov talen pre dizajn.

Steve nikdy neve­del veľa o tech­nike ale mal úžasný cit pre to, čo bude fun­go­vať.

V roku 1985 Jobs odstú­pil zo spo­loč­nosti Apple a zalo­žil si svoju vlastnú počí­ta­čovú firmu s náz­vom NEXT. Aj napriek tomu,že Jobs už viac nepra­co­val u naj­väč­šej kon­ku­ren­cie Microsoftu.Vzťahy medzi Job­som a Gate­som sa nezlep­šili. Gates sa na margo Nextu vyjad­ril, že ak silou mocou chce niečo čierne, tak mu kúpi ple­chovku s far­bou.

foto: eonline.com

Mic­ro­soft bol v 80. rokoch neza­sta­vi­teľ­ným líd­rom na trhu. Blí­žiac sa k roku 1996 v doku­mente “Triumph of the Nerds” sa Steve Jobs vyjad­ril, že v žiad­nom prí­pade Mic­ro­softu nezá­vidí ich úspech , pre­tože ho majú z vel­kej časti vydretý. Ale ich pro­dukt ozna­čil za tre­ťo­triedny. Pro­bém, ktorý videl na Mic­ro­softe bol, že nemali žia­den vkus, nepre­mýš­ľali o ori­gi­nál­nych nápa­doch a do svo­jich pro­duk­tov nevniesli dušu.

foto: fortune.com

Kon­com 90. rokov Apple padal na dno. Vtedy sa Apple CEO Gil Ame­lio roz­ho­dol kúpiť firmu NeXT a tak vrá­tiť Applu Steva Jobsa. Gates sa sna­žil Ame­lia od tohto činu odho­vo­riť, pove­dal mu :

Viem, že jeho tech­nika nie je nič viac ako len nad­hod­no­tený UNIX a tebe sa nikdy nepo­darí aby to fun­go­valo na tvo­jich prí­stro­joch. Nechápeš,že Steve nevie nič o tech­no­ló­giách? Je len skve­lým obchod­ní­kom. Nemô­žem uve­riť, že chceš uro­biť takéto prí­šerné roz­hod­nu­tie. Steve nevie nič o inži­nier­stve a 99% toho čo hovorí alebo si myslí je jed­no­du­cho nesprávne. Načo si chceš kúpo­vať takýto odpad?“

foto: businessinsider.com

V roku 1997 sa Jobs stal Apple CEO. Na svo­jom prvom Mac­world key­note ozná­mil, že pri­jal Mic­ro­soft ako svojho inves­tora aby Apple udr­žal nad vodou.

Bill Gates sa v tedy zja­vil na veľ­kop­loš­nej obra­zovke a obe­cen­stvo ho ihneď vypís­kalo.

Steve Jobs, Bill Gates, 1997

foto: aol.com

Na kon­fe­ren­cii v New Delhi v roku 2008 sa vyjad­ril, že veľká čast úspe­chu iPhonu nepo­chá­dza priamo z Applu, ale z Jobsa samot­ného .

Integ­ro­vaný prí­stup fun­guje dobre, keď je pri kor­midle Steve. Ale to nezna­mená, že vyhrá v budúc­nosti naj­viac kôl.” pove­dal Gates

Síce zvlášt­nym spô­so­bom, ale títo géni­ovia sa vzá­jomne rešpek­to­vali. Keď sa bok po boku obja­vili na kon­fe­ren­cii v roku 2007 Gates pozna­me­nal :

Dal by som veľa za to, aby som mal Ste­vov vkus.”

Jobs sa na Gate­sovu adresu vyjad­ril , že ho uznáva za to, čo sa mu poda­rilo vybu­do­vať, prácu s ním si užil a páči sa mu jeho skvelý zmy­sel pre humor. Pár mesia­cov pred­tým, ako Steve Jobs zomrel v roku 2011, sa obaja stretli a strá­vili dlhý čas spo­mí­na­ním na časy ich spo­lu­práce. Keď sa novi­nári opý­tali Gatesa, či už odpus­til Job­sovi jeho kri­tické komen­táre voči jeho osobe a všetky jeho posmešky, Gates odpo­ve­dal:

So Ste­vom sme neboli vo vojne, vytvo­rili sme skvelé pro­dukty a naša vzá­jomná kon­ku­ren­cia bola vždy dobrá vec. Nemám mu čo odpus­tiť. Steva som si veľmi vážil. Nič z toho, čo pove­dal na moju adresu sa ma nedot­klo.”

Tak a čo si mys­líš ty? Ktorý z týchto vizi­oná­rov bol väč­ším prí­no­som pre našu spo­loč­nosť?

Na záver jeden typický žar­tík zo spo­loč­nej dis­ku­sie v roku 2007.

Pridať komentár (0)