Ste­ve Jobs a Bill Gates. Ako ich ovplyv­ni­la vzá­jom­ná riva­li­ta?

Linda Cebrová / 23. marca 2016 / Business

Oba­ja tu zane­cha­li veľ­ké dedič­stvo. Jobs vybu­do­val App­le, naj­hod­not­nej­šiu tech­no­lo­gic­kú fir­mu súčast­nos­ti a výraz­ne dopo­mo­hol štú­diu Pixar k jeho úspe­chu. Gates zalo­žil prvú sofwe­ro­vú spo­loč­nosť na sve­te, keď tu ešte nikto ani netu­šil, čo to vlast­ne ten soft­wa­re je a tak­tiež je mužom, kto­rý je v súčast­nos­ti naj­viac za vodou.

V prie­be­hu 30 rokov sa toho medzi nimi udia­lo veľ­mi veľa. Boli opatr­ný­mi spo­jen­ca­mi, úhlav­ný­mi nepria­teľ­mi nie­ke­dy tak­mer skve­lý­mi pria­teľ­mi. Avšak vždy bola medzi nimi riva­li­ta, kto­rá sa odzr­kad­li­la v ich špič­ko­vých pro­duk­toch. Zdá sa neprav­de­po­dob­né, že App­le by bol dnes tam, kde je bez Mic­ro­sof­tu ale­bo Mic­ro­soft bez App­le.

Steve Jobs a Bill Gates (1991)

Ste­ve Jobs a Bill Gates (1991), foto: robotcosmonaut.com

Bill Gates and Ste­ve Jobs nebo­li vždy na nože. Mic­ro­soft vyro­bil soft­wa­re na App­le II PC. Gates si dokon­ca nene­chal újsť jeho pred­sta­ve­nie a pri­le­tel sa pozrieť do App­le cam­pu­su v mes­teč­ku Cuper­ti­no, ako App­le fun­gu­je. Tam App­lu skri­ti­zo­val ich nad­mie­ru luxus­né kan­ce­lá­rie a najd­rah­ší mrk­vo­vý džús, aký kedy pil.

steve_jobs_bill_gatesrivals

foto: voxsatoria.com

Začiat­kom 80: rokov Jobs pri­šiel do Was­hing­to­nu za Gate­som, aby mu ponú­kol mož­nosť výro­by soft­vé­ru pre App­le Macin­tosh s jeho revo­luč­ným gra­fic­kým uží­va­teľ­ským roz­hra­ním. Gates nebol nija­ko zvlášť ohú­re­ný náv­šte­vou Job­sa a jeho posto­jom. Vyjad­ril sa, že to bolo cel­kom podiv­né. Z Job­sov­ho posto­ja bolo cítiť jeho ego, tvá­ril sa, že Gate­sa vlast­ne ani nepot­re­bu­jú, ale ak bude chcieť mož­no ho necha­jú s nimi pra­co­vať na ich úžas­nom a ešte uta­je­nom pro­duk­te.

Ešte pred schôdz­kou Gate­sa nechal čakať pól hodi­nu na chod­be, aj napriek tomu ‚že ho Gates mohol pokoj­ne vidieť cez skle­nú ste­nu ako vyba­vu­je náhod­né tele­fo­ná­ty.

Gates sa obja­vil po boku Job­sa v roku 1983 v relá­cií The Dating Game riff, kto­rá bola pre­mie­ta­ná pre zamest­nan­cov App­le ešte pred uve­de­ním Macin­tos­hu na trh. V tom­to videu Gates vzdal kom­pli­men­ty Mac-u. Pove­dal : “Mac real­ly cat­ches people´s ima­gi­na­ti­on.” Prvých pár rokov Mic­ro­soft a App­le pra­co­va­li ruka v ruke na Mac-u. Gates sa ani nenaz­dal a odra­zu pra­co­va­lo na Mac-u viac jeho ľudí, ako samot­né­ho Job­sa.

Brent Schlender( autor knihy Becoming Steve Jobs ), Bill Gates a Steve Jobs (1991)

Brent Sch­len­der( autor kni­gy Beco­ming Ste­ve Jobs), Bill Gates a Ste­ve Jobs (1991)foto: becomingstevejobs.com

Dá sa pove­dať, že ich vzťah sa výraz­ne naru­šil v roku 1985 kedy Bill Gates ohlá­sil prvú ver­ziu Win­do­wsu. Nazú­re­ný Jobs obvi­nil Gate­sa a Mic­ro­soft, že pod­vied­li Macin­tosh. Avšak Gate­so­vi na tom nezá­le­ža­lo. Nebol toho názo­ru, že App­le by malo mať neja­ké vyhra­de­né prá­va k tej­to myš­lien­ke. Okrem toho Gates dob­re vedel , že App­le vzal nápad gra­fic­ké­ho roz­hra­nia zo Xerox PARC lab-u . Je to výskum­ný inšti­tút, kto­rý oba­ja obdi­vo­va­li.

Windows 1 - 1985

Win­do­ws 1 — 1985, foto: youtube.com

Keď Jobs obvi­nil Gate­sa, že mu ukra­dol nápad , on skve­le odpo­ve­dal :

No, Ste­ve, mys­lím, že je viac ako jeden spô­sob akým sa môže­me na túto situ­áciu poze­rať. Mys­lím si ‚že je to skôr ako by sme mali oba­ja boha­té­ho suse­da menom Xerox a ja sa vlá­mem do jeho domu aby som mu ukra­dol tel­ku a zis­til by som, že ty si ju už vlast­ne ukra­dol.”

V jed­nom z roz­ho­vo­rov Jobs pove­dal :

Oni nás jed­no­du­cho kom­plet­ne okrad­li a to pre­to lebo Gates nemá v sebe ani kúsok han­by.“

Načo Gates zare­a­go­val :

To je mož­né jedi­ne ak Ste­ve zase vstú­pil do jed­nej zo svo­jich skres­le­ných rea­lít.”

foto: eonline.com

Jobs si mys­lel, že Gates bol až prí­liš zame­ra­ný na biz­nis a podot­kol :

Bo by lep­ší chla­pík aky by si aspoň raz v mla­dos­ti vyskú­šal acid ale­bo by si šiel na chví­ľu zame­di­to­vať do hôr.”

Gates pova­žo­val Job­sa za veľ­mi čud­né­ho člo­ve­ka a muža,ktorý robí veľa chyb­ných roz­hod­nu­tí. Napriek tomu rešpek­to­val Job­sov talen pre dizajn.

Ste­ve nikdy neve­del veľa o tech­ni­ke ale mal úžas­ný cit pre to, čo bude fun­go­vať.

V roku 1985 Jobs odstú­pil zo spo­loč­nos­ti App­le a zalo­žil si svo­ju vlast­nú počí­ta­čo­vú fir­mu s náz­vom NEXT. Aj napriek tomu,že Jobs už viac nepra­co­val u naj­väč­šej kon­ku­ren­cie Microsoftu.Vzťahy medzi Job­som a Gate­som sa nezlep­ši­li. Gates sa na mar­go Nex­tu vyjad­ril, že ak silou mocou chce nie­čo čier­ne, tak mu kúpi ple­chov­ku s far­bou.

foto: eonline.com

Mic­ro­soft bol v 80. rokoch neza­sta­vi­teľ­ným líd­rom na trhu. Blí­žiac sa k roku 1996 v doku­men­te “Triumph of the Nerds” sa Ste­ve Jobs vyjad­ril, že v žiad­nom prí­pa­de Mic­ro­sof­tu nezá­vi­dí ich úspech , pre­to­že ho majú z vel­kej čas­ti vydre­tý. Ale ich pro­dukt ozna­čil za tre­ťo­tried­ny. Pro­bém, kto­rý videl na Mic­ro­sof­te bol, že nema­li žia­den vkus, nepre­mýš­ľa­li o ori­gi­nál­nych nápa­doch a do svo­jich pro­duk­tov nevnies­li dušu.

foto: fortune.com

Kon­com 90. rokov App­le padal na dno. Vte­dy sa App­le CEO Gil Ame­lio roz­ho­dol kúpiť fir­mu NeXT a tak vrá­tiť App­lu Ste­va Job­sa. Gates sa sna­žil Ame­lia od toh­to činu odho­vo­riť, pove­dal mu :

Viem, že jeho tech­ni­ka nie je nič viac ako len nad­hod­no­te­ný UNIX a tebe sa nikdy nepo­da­rí aby to fun­go­va­lo na tvo­jich prí­stro­joch. Nechápeš,že Ste­ve nevie nič o tech­no­ló­giách? Je len skve­lým obchod­ní­kom. Nemô­žem uve­riť, že chceš uro­biť také­to prí­šer­né roz­hod­nu­tie. Ste­ve nevie nič o inži­nier­stve a 99% toho čo hovo­rí ale­bo si mys­lí je jed­no­du­cho nespráv­ne. Načo si chceš kúpo­vať taký­to odpad?“

foto: businessinsider.com

V roku 1997 sa Jobs stal App­le CEO. Na svo­jom prvom Mac­world key­no­te ozná­mil, že pri­jal Mic­ro­soft ako svoj­ho inves­to­ra aby App­le udr­žal nad vodou.

Bill Gates sa v tedy zja­vil na veľ­kop­loš­nej obra­zov­ke a obe­cen­stvo ho ihneď vypís­ka­lo.

Steve Jobs, Bill Gates, 1997

foto: aol.com

Na kon­fe­ren­cii v New Del­hi v roku 2008 sa vyjad­ril, že veľ­ká čast úspe­chu iPho­nu nepo­chá­dza pria­mo z App­lu, ale z Job­sa samot­né­ho .

Integ­ro­va­ný prí­stup fun­gu­je dob­re, keď je pri kor­mid­le Ste­ve. Ale to nezna­me­ná, že vyhrá v budúc­nos­ti naj­viac kôl.” pove­dal Gates

Síce zvlášt­nym spô­so­bom, ale títo géni­ovia sa vzá­jom­ne rešpek­to­va­li. Keď sa bok po boku obja­vi­li na kon­fe­ren­cii v roku 2007 Gates pozna­me­nal :

Dal by som veľa za to, aby som mal Ste­vov vkus.”

Jobs sa na Gate­so­vu adre­su vyjad­ril , že ho uzná­va za to, čo sa mu poda­ri­lo vybu­do­vať, prá­cu s ním si užil a páči sa mu jeho skve­lý zmy­sel pre humor. Pár mesia­cov pred­tým, ako Ste­ve Jobs zomrel v roku 2011, sa oba­ja stret­li a strá­vi­li dlhý čas spo­mí­na­ním na časy ich spo­lu­prá­ce. Keď sa novi­ná­ri opý­ta­li Gate­sa, či už odpus­til Job­so­vi jeho kri­tic­ké komen­tá­re voči jeho oso­be a všet­ky jeho posmeš­ky, Gates odpo­ve­dal:

So Ste­vom sme nebo­li vo voj­ne, vytvo­ri­li sme skve­lé pro­duk­ty a naša vzá­jom­ná kon­ku­ren­cia bola vždy dob­rá vec. Nemám mu čo odpus­tiť. Ste­va som si veľ­mi vážil. Nič z toho, čo pove­dal na moju adre­su sa ma nedot­klo.”

Tak a čo si mys­líš ty? Kto­rý z tých­to vizi­oná­rov bol väč­ším prí­no­som pre našu spo­loč­nosť?

Na záver jeden typic­ký žar­tík zo spo­loč­nej dis­ku­sie v roku 2007.

Pridať komentár (0)