Strá­vil som deň s tíne­džermi: Toto sú súčasné trendy na inter­nete!

Martin Bohunický / 1. decembra 2015 / Zaujímavosti

Mám 23 rokov a cítim sa byť za zeni­tom.

Strá­vil som nie­koľko posled­ných dní s mojimi 15 a 18-roč­nými ses­ter­ni­cami a som vyslo­vene v šoku z toho, čo je dnes cool a čo je dnes úplne pasé.

Samoz­rejme, že ich názory neod­zr­kad­lujú celú mladú gene­rá­ciu, no pohy­bujú sa v tom stre­doš­kol­skom pro­stredí a cítia, čo momen­tálne fičí. Takže toto sú poznatky, ktoré som z roz­ho­voru s nimi zís­kal — takto fun­gujú v roku 2015 dnešné “decká”.

- Face­book je cool. Minulý rok mi vtedy 14-ročná ses­ter­nica pove­dala, že Face­book je “pre sta­rých”. Teraz je na stred­nej a FB je zákla­dom jej sociál­neho života, hlavne teda Mes­sen­ger. Face­book ale má “len preto, že to majú všetci a tiež kvôli škole.”

- Všetci majú Snap­chat. V živote som neza­pol Snap­chat, no obe z nich ho mali plný neot­vo­re­ných správ, videí a fotiek. Obe pou­ží­vajú Snap­chat na komu­ni­ká­ciu a obe cez Dis­co­ver sle­dujú rôzne kanály.

- VSCO­cam > Ins­ta­gram. VSCO je vraj akási artsy ver­zia Ins­ta­gramu s lep­šími fil­trami a väč­šina tíne­dže­rov má odkaz na svoje VSCO v Ins­ta­gram popise. VSCO je pre umel­cov, Ins­ta­gram je sociálny.

- “Čo je Twit­ter?” Twit­ter nikto nerieši. Ten na Slo­ven­sku, obzvlášť medzi tíne­džermi zrejme nemá zmy­sel.

- Nemajú len jeden Ins­ta­gram. Nie­ktoré z ich kamo­šiek majú vraj viac účtov na Ins­ta­grame. Jeden hlavný, jeden “ume­lecký” na “foto­gra­fie” — inak pove­dané, keď niečo odfo­tíš s iPho­nom a nie si na fotke ty, a potom ešte jeden tajný účet, kde postujú fotky z alko­ho­lic­kých eska­pád, aspoň teda mys­lím.

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)