Strá­vil som deň s tíne­džer­mi: Toto sú súčas­né tren­dy na inter­ne­te!

Martin Bohunický / 1. decembra 2015 / Zaujímavosti

Mám 23 rokov a cítim sa byť za zeni­tom.

Strá­vil som nie­koľ­ko posled­ných dní s moji­mi 15 a 18-roč­ný­mi ses­ter­ni­ca­mi a som vyslo­ve­ne v šoku z toho, čo je dnes cool a čo je dnes úpl­ne pasé.

Samoz­rej­me, že ich názo­ry neod­zr­kad­lu­jú celú mla­dú gene­rá­ciu, no pohy­bu­jú sa v tom stre­doš­kol­skom pro­stre­dí a cítia, čo momen­tál­ne fičí. Tak­že toto sú poznat­ky, kto­ré som z roz­ho­vo­ru s nimi zís­kal — tak­to fun­gu­jú v roku 2015 dneš­né “dec­ká”.

- Face­bo­ok je cool. Minu­lý rok mi vte­dy 14-roč­ná ses­ter­ni­ca pove­da­la, že Face­bo­ok je “pre sta­rých”. Teraz je na stred­nej a FB je zákla­dom jej sociál­ne­ho živo­ta, hlav­ne teda Mes­sen­ger. Face­bo­ok ale má “len pre­to, že to majú všet­ci a tiež kvô­li ško­le.”

- Všet­ci majú Snap­chat. V živo­te som neza­pol Snap­chat, no obe z nich ho mali plný neot­vo­re­ných správ, videí a fotiek. Obe pou­ží­va­jú Snap­chat na komu­ni­ká­ciu a obe cez Dis­co­ver sle­du­jú rôz­ne kaná­ly.

- VSCO­cam > Ins­ta­gram. VSCO je vraj aká­si art­sy ver­zia Ins­ta­gra­mu s lep­ší­mi fil­tra­mi a väč­ši­na tíne­dže­rov má odkaz na svo­je VSCO v Ins­ta­gram popi­se. VSCO je pre umel­cov, Ins­ta­gram je sociál­ny.

- “Čo je Twit­ter?” Twit­ter nikto nerie­ši. Ten na Slo­ven­sku, obzvlášť medzi tíne­džer­mi zrej­me nemá zmy­sel.

- Nema­jú len jeden Ins­ta­gram. Nie­kto­ré z ich kamo­šiek majú vraj viac účtov na Ins­ta­gra­me. Jeden hlav­ný, jeden “ume­lec­ký” na “foto­gra­fie” — inak pove­da­né, keď nie­čo odfo­tíš s iPho­nom a nie si na fot­ke ty, a potom ešte jeden taj­ný účet, kde postu­jú fot­ky z alko­ho­lic­kých eska­pád, aspoň teda mys­lím.

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)