Stretávaš sa s finančnými problémami? Nečudo, keď robíš týchto 15 chýb

Dominika Kováčová / 11. júla 2018 / Biznis

zdroj: pinterest.com
  • In­špi­ro­vaný le­gen­dár­nym pod­ni­ka­te­ľom Ad­re­wom Car­ne­giem, ktorý do­ká­zal ne­možné so zo­pár cen­tami vo vačku, vy­hľa­dal Na­po­leon Hill v prie­behu 20 ro­kov viac ako 500 úspeš­ných mi­li­oná­rov, a v roku 1937 uvie­dol best­sel­ler Mysli a zbo­hatni.
  • Uvie­dol v ňom aj 15 dô­vo­dov, prečo ľu­dia ne­do­sa­hujú bo­hat­stvo alebo sa im jed­no­du­cho fi­nančne ne­darí.

Ne­máš vo­pred ur­čený cieľ

„Pre člo­veka, ktorý nemá sta­no­vený ciel alebo ne­vie aký je jeho hlavný úmy­sel, ne­exis­tuje ná­dej na úspech,“ na­pí­sal Hill.

Pri bu­do­vaní bo­hat­stva si vi­zu­ali­zuj v akom roz­sahu by sa malo po­hy­bo­vať. Po­tom vy­tvor fi­nančný plán a sta­nov, kam presne  by mali tvoje in­ves­tí­cie sme­ro­vať.

De­fi­nuj presne, čo je tvo­jim cie­ľom a na­sle­duj ho.

Si ne­dos­ta­točne am­bi­ci­ózny

Mu­síš sa sna­žiť byť nad­prie­mer­ným. Hill ho­vorí: „Ne­dú­fajte v úspech, ak ste člo­vek, ktorý je ľa­hos­tajný hý­bať sa v ži­vote vpred a ktorý nie je ochotný za to za­pla­tiť. „

Bo­hat­stvo sa len tak ne­ob­javí. Mu­síš na ňom pra­co­vať tr­pez­livo a vy­trvalo. Dob­rým vý­cho­dis­ko­vým bo­dom je in­ves­to­vať pe­niaze (čím skôr, tým lep­šie). Ne­zo­be­rie ti to veľa času ani úsi­lia, vy­ža­duje si to len ak­ciu.

Mu­síš to na­ozaj chcieť.

Ne­správne uplat­ňu­ješ svoje vzde­la­nie

„Mať vy­so­koš­kol­ský ti­tul ešte nič ne­zna­mená. Ve­do­mosti sú tvo­jou je­di­nou si­lou, ktorá sa stane zby­toč­nou, ak ju ne­vieš vy­užiť pri bu­do­vaní bo­hat­stva  a ap­li­ko­vať ju v ži­vote. “zdô­raz­ňuje Hill.

„Vzde­la­nie ne­spo­číva s tom,  koľko veľa ve­do­mostí máš, ale ako ich vieš efek­tívne a opa­ko­vane po­u­žiť. Ľu­dia sú pla­tení nie len za to, čo ve­dia, ale kon­krét­nej­šie za to, čo ro­bia s tým, čo ve­dia. „

Ne­zmier sa len s tým, že máš ti­tul. Tvo­jou pri­ori­tou by malo byť ne­us­tále uče­nie sa no­vých vecí. Toto je dô­vod, prečo sú mnohí  úspešní a bo­hatí ľu­dia ne­ná­syt­nými či­ta­teľmi.

Vy­uži svoje ve­do­mosti a ap­li­kuj ich i mimo školy.

Máš ne­dos­ta­tok dis­cip­líny

„Dis­cip­lína po­chá­dza zo se­ba­kon­troly,“  píše Hill. „ To zna­mená, že jed­not­li­vec musí po­znať všetky svoje ne­ga­tívne stránky. Pred­tým ako bu­dete ve­dieť kon­tro­lo­vať svoju si­tu­áciu, mu­síte ve­dieť kon­tro­lo­vať sami seba. Ak sa ne­viete do­byť , bu­dete po­ra­zení sami se­bou.“

Keď sa máš stať bo­ha­tým, tvo­jou zá­klad­nou for­mul­kou by sa malo stať: ,, Šetri viac, mí­ňaj me­nej.“ Nauč sa roz­poz­ná­vať a spra­vo­vať spúš­ťače, ktoré ťa nú­tia utrá­cať.

Staň sa maj­strom v se­ba­kon­trole.

Ne­sta­ráš sa dobre o svoje telo

Ni­kto ne­do­siahne mi­mo­riadny vý­sle­dok bez dob­rého zdra­via. Nie  to ná­hoda, že väč­šina mi­li­oná­rov špor­tuje.

Ak si ne­os­vo­jíš ná­vyk denne cvi­čiť, ne­ho­vo­ríme ti žiadnu no­vinku, ne­bu­deš mať dobré zdra­vie. Pre­je­da­nie sa,  ne­ga­tívne myš­lienky a ne­dos­ta­tok po­hybu- tieto fak­tory vedú k zly­ha­niu or­ga­nizmu.

Mu­síš mať svoju du­ševnú, ale i fy­zickú kon­dí­ciu pod kon­tro­lou. Ak máš toho veľa, za­čni 20 mi­nú­to­vými cvi­če­niami, ča­som ťa po po­hltí a bu­deš zvlá­dať viac.

Vy­hraď si čas na cvi­če­nie.

Prok­ras­ti­nu­ješ

Prok­ras­ti­ná­cia je naj­čas­tej­šou ces­tou k pádu.  Veľa ľudí ne­us­peje, pre­tože stále čaká na ten správny čas. Ne­ča­kaj, lebo ni­kdy ne­na­stane ten správny čas.

„Za­čnite práve tam, kde ste a pra­cujte na tom s tým, čo máte práve po ruke, ten správny ná­stroj náj­dete za po­chodu, “ do­dal Hill.

Od­lož ten te­le­fón a za­čni ma­kať.

Ne­dos­ta­tok vy­trva­losti

Je veľa dob­rých štar­té­rov, ale ešte viac úbo­hých do­kon­čo­va­te­ľov!  Hill píše: „Ľu­dia sú ná­chylní  vzdať sa už  pri pr­vých znám­kach po­rážky.“

Ne­pres­tá­vaj, až kým ne­do­siah­neš to, čo chceš.  Na­jús­peš­nejší ľu­dia majú ten­den­ciu pre­ko­nať zly­ha­nie. Ne­zá­leží na tom, koľ­ko­krát sa ti to ne­po­da­rilo, dô­le­žité je , že vsta­neš a za­čneš od znova.

Ne­pres­tá­vaj, kým ne­bu­deš mať to, čo chceš.

Ne­ga­ti­vita

„Nič ne­do­siah­neš, keď bu­deš  od­pu­dzo­vať ľudí ne­ga­tív­nym prí­stu­pom. Úspech pri­ťa­huje silnú osob­nosť a sila je do­sia­hnutá spo­loč­ným úsi­lím via­ce­rých ľudí. S ne­pria­teľ­skými ľuďmi sa nedá vy­tvo­riť dobrá spo­lu­práca. “ Ak chceš byť bo­hatý, mu­sia v tebe do­mi­no­vať po­zi­tívne emó­cie.

Buď ná­po­mocný dru­hým.

Si ne­roz­hodný

„Ana­lý­zou  sto­viek ľudí, ktorí na­hro­ma­dili bo­hat­stvo som zis­til sku­toč­nosť, že každý z nich mal vo zvyku okam­žite pri­jí­mať dô­le­žité roz­hod­nu­tia, „píše Hill.

Na dru­hej strane prí­zvu­kuje: „Ľu­dia, ktorí ne­do­kážu hro­ma­diť ma­je­tok, majú bez vý­nimky vo zvyku do­spieť k roz­hod­nu­tiu, ak vô­bec, veľmi po­maly a po­tom rýchlo a často me­nia tieto roz­hod­nu­tia. „

Roz­hod­nosť nie je len črta bo­ha­tých, ale i jedna z naj­dô­le­ži­tej­ších vlast­ností lídra, ktorú mu­síš mať. Ako sa ho­vorí, je lep­šie uro­biť zlé roz­hod­nu­tie, ako žiadne.

Roz­hodni sa a vy­drž to.

Vy­bral si si zlého par­tnera

Hill po­do­týka, že toto je jed­ným z naj­čas­tej­ších fak­to­rov zly­ha­nia. „Ak nie si v har­mo­nic­kom par­tner­stve, prav­de­po­dobne ťa čaká pád. Ok­rem toho je to forma zly­ha­nia, ktorá je po­zna­čená trá­pe­ním sa a ne­šťas­tím a môže zni­čiť všetky am­bí­cie. „

Jeho tvr­de­nia sú pod­po­rené aj  vý­sku­mom z Was­hing­ton Uni­ver­sity v St. Louis, ktorý do­ka­zuje, že mať sta­rost­li­vého par­tnera môže zvý­šiť tvoj plat až o 4 000 € za rok.

Ne­žeň sa do man­žels­tva len preto, že máš na to vek.

Ne­ris­ku­ješ

„Člo­vek , ktorý sa ne­chytí ako prvý šance, sa musí uspo­ko­jiť s tým, že sa mu do­stane len toho, čo os­talo, kým os­tatní  pred ním si mohli vy­be­rať.,“ kon­šta­to­val Hill.

Keď príde na správu pe­ňazí,  môže byť lá­kavé ne­chať tvoje úspory se­dieť „bez­pečne“ na tvo­jom ban­ko­vom účte, aby si za­brá­nil po­citu straty. Av­šak, in­ves­to­va­nie pe­ňazí je spô­sob ako ich zís­kaš viac.

Byť opatrný s pe­niazmi je dobrá vec, ale prí­lišná opatr­nosť môže byť kon­tra­pro­duk­tívna.

Po­tĺkaš sa zlej spo­loč­nosti

„ Vy­ber si za­mest­ná­va­teľa, ktorý bude in­špi­rá­ciou, je in­te­li­gentný a úspešný,“ radí Hill.

To isté platí aj o tých, kto­rými si ob­klo­pený. Mali by to byť ta­len­to­vaní je­dinci , ktorí ťa po­ženú vo­pred. Vy­tvor si okolo seba takz­vanú Mas­ter Mind sku­pinu. Sta­neme sa ta­kými ľuďmi, s akými sa stre­tá­vame.

Bo­hatí majú ten­den­ciu spá­jať sa s bo­ha­tými.

Máš prácu, ktorú ne­ná­vi­díš

Ne­rob v práci, ktorá ťa stre­suje a si v nej ne­spo­kojný. Za­ne­chať za­mest­na­nie, ak sa vieš za­bez­pe­čiť inak, je ne­uve­ri­teľne obo­ha­cu­júce a vy­platí sa to v bu­dúc­nosti. Možno ko­nečne bu­deš mať čas za­čať ro­biť na pro­jekte vlast­nej spo­loč­nosti.

Je v po­riadku po­ve­dať, že kon­číš.

Máš ne­dos­ta­tok vášne

„Bez nad­še­nia člo­vek ne­môže byť pre­sved­čivý,“ píše Hill. „Ok­rem toho, nad­še­nie je ná­kaz­livé a osoba, ktorá ho má pod kon­tro­lou, je vše­obecne ví­taná v kaž­dej sku­pine ľudí.“

Naj­bo­hatší ľu­dia vy­uží­vajú svoje nad­še­nie a ener­giu, aby in­špi­ro­vali os­tat­ných a tla­čili ich do­predu.

Mi­liar­dár Do­nald Trump raz po­ve­dal:  „Bez vášne, ne­máte ener­giu, bez ener­gie ne­máte nič. Nič skvelé vo svete ne­bolo do­sia­hnuté bez vášne!“

En­tu­ziaz­mus roz­ho­duje o úspe­chu.

Si uzav­retý

„Buďte ot­vo­rení spo­lu­práci a no­vým ná­pa­dom,“ ho­vorí Hill. Mu­síš byť ochotný spo­lu­pra­co­vať s os­tat­nými, pred­sta­viť nové ná­pady a ino­vá­cie. Naj­bo­hatší a na­jús­peš­nejší ľu­dia mys­lia inak. Ak chceš za­čať mys­lieť inak, vy­stav svoje ve­do­mie rôz­nym vply­vom  a oce­ňuj ná­pady dru­hých.

Buď ot­vo­rený spo­lu­práci a no­vým ná­pa­dom.

zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com

Pridať komentár (0)