Študenti vynašli lak na nechty pre ženy, ktorý poľahky odhalí drogy v nápojoch

Richard Vitkovský / 15. apríla 2018 / Zaujímavosti

zdroj: Pixabay
  • Ak mi­lu­ješ dis­ko­téky a zá­bavu a si žen­ského po­hla­via, si vy­sta­vená po­merne veľ­kému ri­ziku
  • Čím väč­šia zá­bava, tým vyš­šia šanca, že sa ti môže v ná­poji ob­ja­viť ne­jaká ná­vy­ková látka
  • Sku­pina štu­den­tov však vy­našla re­vo­lučný lak, ktorý od­halí, či je ná­poj „čistý“, v prie­behu se­kundy

Ak si pekná žena a mi­lu­ješ zá­bavu, tak si mô­žeš byť tak­mer istá, že pri vkro­čení na ob­rov­skú párty na tebe pri­stane ne­spo­četné množ­stvo muž­ských po­hľa­dov. Aj keď väč­šina z do­tyč­ných mu­žov bude ne­škodná, nájde sa tu ur­čite zo­pár ta­kých, ktorí majú omnoho smel­šie plány. Títo muži sa často ne­ští­tia vy­užiť mnoho pod­pá­so­vých tech­ník. Jed­nou z tých veľmi ob­ľú­be­ných sú omamné látky, ako ex­táza, ko­kaín či ma­ri­hu­ana, ktoré sa akoby čí­rou ná­ho­dou ob­ja­via v po­hári obete. Veľmi účinné sú tak­tiež látky slú­žiace na ukľud­ne­nie na­chá­dza­júce sa pre­važne v lie­koch.

Žena môže byť ná­sledne nie­len okrad­nutá, ale aj zne­užitá. Obe­ťami týchto ne­ka­lých prak­tík je preto väč­ši­nou nežné po­hla­vie. Veď kto to kedy vi­del, aby muž sy­pal omamné látky do ná­poja inému mu­žovi?! Šta­tis­tiky ho­vo­ria jasne. Jedna zo šies­tich žien sa stane obe­ťou zne­uži­tia. Zis­tiť, či je ten lá­kavý ná­poj, ktorý sa ti ne­ja­kým ná­hod­ným spô­so­bom oci­tol na stole, čistý, je tak­mer ne­možné, po­kiaľ ho ne­vys­kú­šaš, prí­padne si ne­náj­deš ne­jaký tes­to­vací ob­jekt, ktorý sa na túto úlohu hodí.

Lak, ktorý „má nos“ na drogy

Keďže nech­ceš ro­biť iným to, čo ro­bia tebe, tak máš dve mož­nosti: buď sa z toho lá­ka­vého ná­poja ne­na­pi­ješ aj na­priek ob­rov­skému smädu alebo bu­deš krá­čať s do­bou a uro­bíš to inak. Jed­no­du­cho po­no­ríš svoj na­la­ko­vaný necht do ná­poja a okam­žite bu­deš ve­dieť, či je ná­poj bez­pečný. Len si daj po­zor, aby si mala umyté ruky!

Na ru­kách bu­deš mať to­tiž na­ne­sený naj­novší lak na nechty, ktorý je in­te­li­gentný a od­halí skrytý prob­lém so sto­per­cent­nou pres­nos­ťou. Pri kon­takte s dro­gou v ná­poji to­tiž lak okam­žite zmení svoju farbu a ty mô­žeš ih­neď za­re­a­go­vať prí­padne iden­ti­fi­ko­vať taj­ného pá­cha­teľa, ktorý ti tento ná­poj pri­nie­sol.

Vý­ni­močný lak sa skrýva za za znač­kou Un­der­co­ver Co­lors, a to preto, lebo je úplne prie­hľadný a mô­žeš si ho v po­hode na­niesť na už na­la­ko­vaný necht. Tvorba do­ko­na­lého in­te­li­gent­ného laku však ešte nie je úplne na konci a pre­bie­hajú ďal­šie testy. Cie­ľom je, aby bol lak ešte „múd­rejší“ a do­ká­zal od­ha­liť omnoho šir­šie spek­trum omam­ných lá­tok, než len tie naj­zá­klad­nej­šie. V sú­čas­nosti do­káže od­ha­liť na­prí­klad ke­ta­mín, alp­ra­zo­lam či Ro­hyp­nol. Tieto látky do­kážu vo vyš­šej dávke obeť úplne omá­miť. A kto má tento lak na sve­domí? Ču­duj sa svetu, štvo­r­ica mu­žov, štu­den­tov uni­ver­zity v Se­ver­nej Ka­ro­líne.

zdroj: sno­pes.comun­der­co­ver­co­lors.com

Pridať komentár (0)