Štú­dia doká­za­la, že 40 % rako­vi­ny sa dá pre­dísť

Katarína Zelinková / 7. apríla 2017 / Zaujímavosti

zdroj: Zdroj: pexels.com

Pod­ľa naj­nov­šej štú­die, 60% rako­vi­no­vých ocho­re­ní spô­so­bu­jú gene­tic­ké fak­to­ry ulo­že­né v DNA. V takých prí­pa­doch sa rako­vi­ne nedá vyhnúť. Čo však zvyš­ných 40%? Štú­dia tvr­dí, že v tých­to prí­pa­doch rako­vi­ne mož­no pre­dísť správ­nou živo­tosprá­vou, cvi­če­ním ale­bo iný­mi zme­na­mi.

Diag­nó­za tej­to záker­nej cho­ro­by obra­cia pacien­tom život naru­by. Ešte hor­šia je však sku­toč­nosť, je až 40% tých­to prí­pa­dov sa vôbec nemu­se­lo stať. V 21. sto­ro­čí už síce leká­ri majú k dis­po­zí­cii tech­no­ló­gie pre včas­nú diag­nos­ti­ku rako­vi­no­vých ocho­re­ní, pre­ven­cia však stá­le nie je pre­žit­kom. Prá­ve naopak, ľuďom môže doslo­va zachrá­niť život, aj keď sa to tak na prvý pohľad nemu­sí zdať.

Zdroj: pexels.com

Sve­to­vá zdra­vot­níc­ka orga­ni­zá­cia, v skrat­ke WHO, varu­je pred taba­kom v akej­koľ­vek for­me a uvá­dza, že tabak je jeden z hlav­ných pôvod­cov rako­vi­ny. Rako­vi­na, kto­rú spô­so­bí tabak, roč­ne zabi­je až šesť mili­ó­nov ľudí. Nezá­le­ží na tom, či ide o žuva­nie taba­ku, faj­če­nie ale­bo pasív­ne faj­če­nie. Všet­ky spô­so­by uži­tia taba­ku zvy­šu­jú rizi­ko vzni­ku rako­vi­ny radi­kál­nym spô­so­bom.

Ďal­šou naj­čas­tej­šou prí­či­nou vzni­ku rako­vi­ny je zlá teles­ná kon­dí­cia. Nad­vá­ha ale­bo obe­zi­ta môžu pris­pieť k vzni­ku rako­vi­ny obli­čiek, prs­ní­ka, hru­bé­ho čre­va a paže­rá­ka. Zákla­dom pre­ven­cie tých­to dru­hov rako­vi­ny je udr­žia­va­nie pri­me­ra­nej teles­nej váhy. Netre­ba zabú­dať na dosta­tok ovo­cia a zele­ni­ny, pra­vi­del­né cvi­če­nie a pobyt na čerstvom vzdu­chu. Pod­ľa štú­die dodr­žia­va­nie tých­to zásad pomá­ha pre­dísť rako­vi­ne ako cel­ku.

Zdroj: pexels.com

Ako tre­tí naj­ri­zi­ko­vej­ší fak­tor vzni­ku rako­vi­ny, uvá­dza WHO alko­hol. Na rako­vi­nu spô­so­be­nú uží­va­ním alko­ho­lu roč­ne zomrie viac než 300 000 ľudí. Alko­hol totiž­to naj­čas­tej­šie spô­so­bu­je rako­vi­nu hrd­la, tak­tiež hrta­nu, peče­ne a hru­bé­ho čre­va. Štú­dia tak­tiež pre­uká­za­la, že mie­ra kon­zu­má­cie alko­ho­lu má výraz­ný súvis so vzni­kom rako­vi­ny. Kon­zu­má­cia alko­ho­lu s mie­rou zdra­vie člo­ve­ka neo­hro­zu­je až tak razan­tne, rizi­ko tu však stá­le je.

To však pla­tí pre tých 40% prí­pa­dov rako­vi­ny, kto­rým môže­me pre­dísť. Otáz­nik však visí aj nad tými 60%, kto­rým sa pod­ľa štú­die vyhnúť nedá. Gene­tic­ká pre­d­is­po­zí­cia vzni­ku rako­vi­ny je via­za­ná na mutá­ciu buniek, ku kto­rej dochá­dza, keď sa bun­ky delia. Mutá­cia sa zvy­čaj­ne deje v tých čas­tiach DNA, kto­ré nie sú kľú­čo­vé, ale môže sa stať, že mutu­je prá­ve tá časť DNA, kto­rá v sebe nesie gén vzni­ku rako­vi­ny. Via­ce­ré štú­die však doká­za­li, že samot­né dele­nie buniek ešte nie je zod­po­ved­né na vznik rako­vi­ny, pred­sta­vu­je však kľú­čo­vý fak­tor. Ved­cov a výskum­ní­kov ešte čaká neľah­ká úlo­ha. Musia pre­skú­mať ďal­šie fak­to­ry ako naprí­klad hor­mó­ny a ich reak­ciu s gene­tic­ký­mi mutá­cia­mi.

Zdroj: pexels.com

Väč­ši­ne prí­pa­dov s rako­vi­no­vým ocho­re­ním tak pod­ľa všet­ké­ho pre­dísť nemô­že­me, čo nie je prá­ve naj­lep­šou správ­nou dňa. 40% prí­pa­dov s tou­to záker­nou cho­ro­bou však spô­so­bu­je zlá živo­tosprá­va a nespráv­ne návy­ky, kto­ré sa pri tro­che sna­hy dajú aspoň regu­lo­vať, ak nie úpl­ne odstrá­niť. Nad svo­jim zdra­vím tak stá­le neja­kú kon­tro­lu máme a sto­jí za to oň bojo­vať.

Zdro­jo­vý člá­nok: futurism.com

Pridať komentár (0)