Štvor­dňový pra­covný týž­deň? V star­tupe Tre­e­house žiadny prob­lém

Martin Bohunický / 29. jún 2015 / Tools a produktivita

Keď si Ryan Car­son vyskú­šal pravý život star­tu­pistu v dizaj­no­vej firme v Lon­dýne, vedel, že takto dlho­dobo fun­go­vať nemôže. Prí­liš málo spal bol vyčer­paný a nespo­kojný so svo­jim výko­nom.

Pou­čený cen­nou skú­se­nos­ťou dnes ponúka 87 zamest­nan­com svo­jej firmy Tre­e­house výni­močný bene­fit — štvor­dňový pra­covný týž­deň.

Mys­lím si, že tvrdá práca je super,” tvrdí Ryan v inter­view pre The Atlan­tic. “Naozaj tvrdo makám, viete – od pon­delka do štvr­tka.”

Tre­e­house je firma síd­liaca v Port­lande, ktorá sa venuje online vzde­lá­va­cím kur­zom. Za pár drob­ných vás naučí prog­ra­mo­vať, dizaj­no­vať, tvo­riť mobilné appky a podobne.

Car­son, ktorý pôsobí ako CEO, zalo­žil Tre­e­house spolu s man­žel­kou Gil­lian v roku 2013. Filo­zo­fiu šty­roch pra­cov­ných dní spolu pre­niesli do novej firmy z ich pred­chá­dza­jú­ceho pro­jektu Car­so­ni­fied. Bola to práve Gil­lian, ktorá navrhla zru­šiť pra­covné piatky. Ako neprie­streľný argu­ment pou­žila fakt, že začali predsa pod­ni­kať pre lepší život.

CFO Tre­e­house Michael Wat­son pre­zra­dil, že Ryano­vou moti­vá­ciou bolo vytvo­riť firemnú kul­túru, ktorá vyjde v ústrety rodi­čom malých detí a tým, ktorí nechcú zabiť život v práci. Výsle­dok? Menej pre­már­ne­ného času a lep­šia kre­a­ti­vita!

Mys­lím si, že ak člo­vek nie je pre­pra­co­vaný, je väč­šia šanca, že dostane výni­močný nápad,” hovorí Wat­son pre The Atlan­tic.

Tech­no­lo­gické firmy dnes musia byť čoraz odváž­nej­šie a kre­a­tív­nej­šie, čo sa týka bene­fi­tov pre zamest­nan­cov. Boj o naj­väč­šie mozgy a talenty súčas­nosti sa stále viac vyos­truje a naprí­klad taká doto­vaná sta­rost­li­vosť o deti, ktorú ponúka Google, môže v roz­ho­do­vaní poten­ci­onál­neho zamest­nanca zohrať kľú­čovú úlohu.

Ryan Car­son sa navyše v júli 2013 po vzore Zapposu roz­ho­dol pre ďalší radi­kálny krok — úplne zru­šil manaž­ment. Namiesto toho sa každé ráno zamest­nanci roz­hodnú, na kto­rom z pro­jek­tov chcú pra­co­vať a čo presne budú robiť.

Car­son v roz­ho­vore pre­zra­dil aj to, že štvor­dňový pra­covný týž­deň skom­bi­no­vaný so špe­ci­fic­kým prí­stu­pom k manaž­mentu je dosta­točne atrak­tívny na to, aby doká­zal do svo­jej firmy zlá­kať nie­koľko výni­moč­ných ľudí.

Hoci je náročné mera­teľne pre­uká­zať efek­ti­vitu skrá­te­ného týždňa, Tre­e­house zdravo napre­duje. Desať­mi­li­ó­nové tržby za posledný rok a tri­násť mili­ó­nov dolá­rov od inves­to­rov ako Kevin Rose, či Kap­lan Ven­tu­res hovo­ria jas­nou rečou. Úspech firem­nej filo­zo­fie pod­čiar­kuje fakt, že Tre­e­house má tak­mer 100% udr­ža­teľ­nosť zamest­nan­cov!

Ako Car­son tvrdí, je dôle­žité zame­riať sa na pro­duk­ti­vitu z dlho­do­bého hľa­diska. “Ak necháte dvoch ľudí mesiac pra­co­vať s tým, že jeden bude makať 60 hodín a druhý 32, potom áno, ten ktorý pra­cuje viac, toho urobí viac. Ale čo dva­násť mesia­cov? Čo sedem rokov?”

zdroj: Busi­ness Insi­der

Pridať komentár (0)