Sukromný letecký hangár žiari po vydarenej rekonštrukcii luxusom

Redakcia / 4. februára 2019 / Marketing/Sketcher

  • Dvoj­ki­lo­met­rovú vzle­tovú a pri­stá­va­ciu dráhu bý­va­lého vo­jen­ského le­tiska, le­žia­ceho päť­de­siat ki­lo­met­rov ju­ho­zá­padne od Prahy, pre­tína pri­bližne v tre­tine miestna ko­mu­ni­ká­cia spá­ja­júca obce Tlus­tice a Ho­řo­vice
  • Táto ano­má­lia sa stala ne­od­de­li­teľ­nou sú­čas­ťou jeho den­nej pre­vádzky. Hneď vedľa spo­mí­na­nej cesty sa na­chá­dza sú­kromný le­tecký han­gár, ktorý dnes pred­sta­víme
zdroj: Studio Flusser: Petr Dub, Zdeněk Porcal
  • Dvoj­ki­lo­met­rovú vzle­tovú a pri­stá­va­ciu dráhu bý­va­lého vo­jen­ského le­tiska, le­žia­ceho päť­de­siat ki­lo­met­rov ju­ho­zá­padne od Prahy, pre­tína pri­bližne v tre­tine miestna ko­mu­ni­ká­cia spá­ja­júca obce Tlus­tice a Ho­řo­vice
  • Táto ano­má­lia sa stala ne­od­de­li­teľ­nou sú­čas­ťou jeho den­nej pre­vádzky. Hneď vedľa spo­mí­na­nej cesty sa na­chá­dza sú­kromný le­tecký han­gár, ktorý dnes pred­sta­víme
Podľa článku od au­tora Mar­tina Ťažká, Ar­chinfo.sk, au­tori pro­jektu: Ing. arch. Alena Va­lová, Ing. arch. Jiří Ku­čera, Ing. arch. Ma­rek Habr

Le­tisko po od­chode ar­mády v roku 1990 už ne­slúži na­d­zvu­ko­vým stí­ha­cím lie­tad­lám, ale ma­lým špor­to­vým stro­jom. Ta­kisto ako spo­mí­naný le­tecký han­gár, kto­rého sú­čas­ťou je po re­kon­štruk­cii aj dvoj­pod­lažná obytná časť. Ústredný spo­lo­čen­ský pries­tor za­kon­čený ar­kie­rom s pa­no­ra­ma­tic­kým vý­hľa­dom na le­tis­kovú plo­chu do­pĺňajú malé izby ur­čené na prí­le­ži­tostné uby­to­va­nie ma­ji­te­ľov a hostí.

In­te­riér zá­ze­mia han­gáru vzni­kol pre ener­gický man­žel­ský pár, kto­rého váš­ňou je ces­to­va­nie a po­zo­ro­va­nie sveta z ka­bíny ich ul­tra­lightu. Dl­ho­dobí kli­enti praž­ského ate­li­éru Kva­li­tář si priali sú­časný re­pre­zen­ta­tívny in­te­riér, kde by mohli prí­jemne trá­viť voľný čas so svo­jimi pria­teľmi. Ar­chi­tekti sa roz­hodli ma­xi­málne ot­vo­riť exis­tu­júci pries­tor a vy­tvo­riť prie­hľad  na  stroje za­par­ko­vané v han­gá­ro­vej hale.

Viac po­dob­ných člán­kov náj­deš na Ar­chinfo.sk

Nové vre­te­nové oce­ľové scho­disko v kom­bi­ná­cii s la­me­lo­vou prieč­kou tvorí trans­pa­rentné zád­ve­rie, ktoré za­bez­pe­čuje do­sta­točnú in­ti­mitu v obyt­nej časti, ale neb­ráni po­hľadu na lie­tadlá. Ten umož­ňuje za­sk­le­nie, ktoré vzniklo vy­bú­ra­ním časti pô­vod­nej de­lia­cej steny. Pä­ť­u­hol­ní­kový ar­kier bol na oboch po­scho­diach upra­vený ople­cho­va­ním nad­pra­žia a pa­ra­petu, pri­ro­dzene tak ko­pí­ruje pô­do­rysnú stopu la­me­lo­vej priečky na prí­zemí. Ne­ut­rálna fa­rebná pa­leta je oži­vená vý­raz­nými čer­ve­nými ak­centmi.

In­te­riér do­tvára kru­hový ob­raz od Mi­lana Hau­sera za­ve­sený nad to­či­tým scho­dis­kom a kva­litný mo­bi­liár – vo vý­bere náj­deme na­prí­klad sto­ličku S 533, ktorú na­vrhol Mies Van der Rohe.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (26)
zdroj: Stu­dio Flus­ser: Petr Dub, Zde­něk Por­cal
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (26)
zdroj: Stu­dio Flus­ser: Petr Dub, Zde­něk Por­cal
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (26)
zdroj: Stu­dio Flus­ser: Petr Dub, Zde­něk Por­cal
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (26)
zdroj: Stu­dio Flus­ser: Petr Dub, Zde­něk Por­cal
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (26)
zdroj: Stu­dio Flus­ser: Petr Dub, Zde­něk Por­cal
  • Viac fo­to­gra­fií si mô­žeš po­zrieť v na­šej ga­lé­rii

 

Zdroj: Ar­chinfo.sk
Pridať komentár (0)