Super-autá tech­no­lo­gic­kých miliar­dá­rov

Kika Besedičová / 1. september 2014 / Tools a produktivita

Majú mili­óny a nie­ktorí miliardy dolá­rov zo svo­jich tech­no­lo­gic­kých star­tu­pov. Na čom sa teda vozia?

Mark Zuc­ker­berg

Vlastní nie­koľko áut vrá­tane Acura TSX a Volk­swa­genu Golf GTI, no Zuc­ker si doprial ešte jednu radosť a je ňou Pagani Huayra. Talian­ský superš­port, ktorý stojí skrom­ných 1,3 mili­óna dolá­rov. Samoz­rejme ešze na jed­nom, Honde. :)

Jeff Bezos

Stále jazdí na Honde Accord, kto­rého hod­nota je pri­bližne 4000 dolá­rov.

Evan Spie­gel

Zakla­da­teľ a CEO Snap­chat si užíva nie­koľko luxus­ných áut. Po series B fun­dingu, ktorý sa konal v júni minu­lého roka si po ňom Spie­gel ihneď doprial jedno Fer­rari.

Bill Gates

Je známy tým, že má cel­kom slušnú zbierku Pors­che, no head­li­ne­rom je jeho Pors­che 911 Con­ver­tible. No com­ment :)

Tra­vis Pala­nick

Verte tomu, či nie, no CEO Uber sa pre­váža len pro­stred­níc­tvom svo­jej on demand služby Uber.

Ser­gey Brin

Pre­fe­ruje Teslu Road­ster, kto­rého hod­nota je prob­ližne 100 000 dolá­rov. Toto auto je v súčas­nosti v Ame­rike vypre­dané.

Larry Page

Je tak­tiež maji­te­ľom Tesla Road­ster, keďže Ser­gey aj Larry sú inves­tormi v spo­loč­nosti Elona Muska.

Larry Elli­son

Vlastní nie­koľko zau­jí­ma­vých kús­kov, no jeden je výni­močný. Je ním Lexus LFA za 375 000 dolá­rov.

Dus­tin Mos­ko­vitz

Spo­lu­za­kla­da­teľ Face­bo­oku jazdí na Volk­swa­gen Golf R32, ktorý si dnes kúpite len za 13 000 dolá­rov.

Aaron Pat­zer

Zakla­da­teľ Mint, o kto­rom sme včera písali. V roku 2009 pre­dal svoju spo­loč­nosť firme Intuit za 170 mili­ó­nov dolá­rov. Napriek tomuto cool zárobku jazdí na Subaru Out­back o hod­note 30 000 dolá­rov.

Steve Ball­mer

Bývalý CEO Mic­ro­softu a súčasný maji­teľ LA Clip­pers vlastní Ford Fusion Hyb­rid. Fusion je vyba­vený tech­no­ló­giou Ford Sync, ktorý pro­du­ko­val Mic­ro­soft.

Zdroj: BI

Pridať komentár (0)