Svet ohrozuje ďalšia gigantická automobilová kríza. General Motors plánuje zrušiť takmer 15 000 miest

Richard Vítkovský / 27. novembra 2018 / Auto

  • Au­to­mo­bi­lový vý­robca Ge­ne­ral Mo­tors chystá ne­po­pu­láne opat­re­nia z dô­vodu po­klesu do­pytu a sú­stre­de­nia sa na nové seg­menty trhu
  • O miesto by mohlo prísť tak­mer 15 000 pra­cov­ní­kov a zni­žo­vať by sa mali aj platy všet­kých, bez ohľadu na po­zí­ciu
zdroj: flickr
  • Au­to­mo­bi­lový vý­robca Ge­ne­ral Mo­tors chystá ne­po­pu­láne opat­re­nia z dô­vodu po­klesu do­pytu a sú­stre­de­nia sa na nové seg­menty trhu
  • O miesto by mohlo prísť tak­mer 15 000 pra­cov­ní­kov a zni­žo­vať by sa mali aj platy všet­kých, bez ohľadu na po­zí­ciu

Rúti sa svet do ďal­šej au­to­mo­bi­lo­vej krízy? Podľa sprá­va­nia sa jed­ného z naj­väč­ších vý­rob­cov au­to­mo­bi­lov v Ame­rike by to tak mohlo byť. Ge­ne­ral Mo­tors, ktorý bol po­čas krízy v roku 2009 na hra­nici kra­chu, už ne­ne­cháva nič na ná­hodu a rad­šej sa pri­pra­vuje, kým všetko fun­guje ako má. Podľa po­sled­ných správ to­tiž spo­loč­nosť oča­káva cel­kový po­kles eko­no­miky. Prob­lé­mom sú aj opat­re­nia Do­nalda Trumpa, ktoré sťa­žujú pod­ni­ka­teľ­ské pro­stre­die. Práve preto au­to­mo­bilka roz­mýšľa či sa jej ne­dot­knú clá na do­voz svo­jich au­to­mo­bi­lov do iných kra­jín.

sídlo

Ob­chodná vojna to­tiž ne­končí. Je­den z dô­vo­dov je aj plán pre­bu­do­va­nia ce­lej spo­loč­nosti. Ge­ne­ral Mo­tors chce to­tiž po­stupne prejsť na vý­robu hyb­rid­ných vo­zi­diel, ktoré sú ta­kou me­dzi za­stáv­kou k elek­tro­mo­bi­lom. Plány ako je zni­žo­va­nie po­čtu pra­cov­ných miest a pla­tov by tak mohli au­to­mo­bi­lo­vému vý­rob­covi na­vý­šiť okam­žitý ka­pi­tál o 6 mi­liárd do­lá­rov ročne. Ná­klady by sa zní­žili o 4,5 mi­liardy ročne.

Po­dobný po­stup zvo­lila za­čiat­kom roka au­to­mo­bilka Ford. Čo sa zni­žo­va­nia pla­tov týka, po­kles­núť by mali o 15 % pre oby­čaj­ných za­mest­nan­cov. Pre ria­dia­cich za­mest­nan­cov by mal byť po­kles ešte vyšší. Od­ha­dom by sa malo jed­nať o 25 %. Za­staví sa aj vý­roba v troch mon­táž­nych zá­vo­doch a dvoch mo­to­rár­ňach. Každý pro­dukt, ktorý bol mon­to­vaný v mon­táž­nych zá­vo­doch v Lord­sto­wne, Det­ro­ite a Os­hawe sa pre­stane do konca tohto roku vy­rá­bať.

Vo vý­sledku sa jedná o vo­zidlá Chev­ro­let Cruze, Chev­ro­let Im­pala se­dan a Ca­dil­lac CT6. Tieto opat­re­nia sa dot­knú tak­mer 15 000 pra­cov­ní­kov. Všetko má aj svetlú stránku, au­to­mo­bilka to­tiž plá­nuje po­sil­niť inú ob­lasť. Tá sa, sa­moz­rejme, týka elek­tro­mo­bi­lov a au­to­nóm­nych vo­zi­diel. Plá­nuje sa zdvoj­ná­so­be­nie po­čtu in­ži­nie­rov už do roku 2020.

„Za­čali sme ro­biť tieto opat­re­nia už dnes, keď je eko­no­mika silná, aby sme zo­stali na pr­vých mies­tach na rýchlo me­nia­com sa trhu. Re­a­gu­jeme na nové mož­nosti rastu, pre­tože chceme pris­pieť svetu nu­lo­vými ne­ho­dami, emi­siami a za­hl­te­ním,“ po­ve­dala pred­sed­kyňa a ria­di­teľka Ge­ne­ral Mo­tors Mary Barra. Ge­ne­ral Mo­tors pre­chá­dza za po­sledné roky veľ­kými zme­nami. Zba­vuje sa prog­ra­mov, ktoré stoja ob­rov­ské pe­niaze. Prí­kla­dom je značka Opel v Európe.

zdroj: techc­runch.com

Pridať komentár (0)