Svet ovlá­dol bláz­ni­vý gas­tro trend. Ľudia si hra­nol­ky namá­ča­jú do zmrz­li­ny

/ 21. apríla 2017 / Zaujímavosti

zdroj: acebook.com/Bar Luca Sydney/instagram.com/Girlsthataretumblr

Je už kla­si­kou, že tu a tam neja­ký gas­tro biz­nis prí­de s cra­zy jed­lom, kto­ré je však také div­né, až je dob­ré. Rých­lo sa tak sta­ne hitom na sociál­nych sie­ťach, ako naprí­klad zmrz­li­na v trdel­ní­ku či káva v kor­nút­ku. Ten­to­krát však ide o sku­toč­nú bizar­nosť, kto­rú by ti mama urči­te nedo­vo­li­la jesť. 

Hovo­rí­me o sku­toč­nej zmrz­li­ne podá­va­nej s hra­nol­ka­mi, kto­rá sa sta­la vyhľa­dá­va­nou v rôz­nych pod­ni­koch po celom sve­te. Prven­stvom v obja­ve­ní tej­to bláz­ni­vej, no údaj­ne skve­lej, kom­bi­ná­cii, je pod­nik Bar Luca v aus­trál­skom Syd­ney. Roz­hod­li sa v ňom totiž vytvo­riť obme­nu tra­dič­né­ho kanad­ské­ho jed­la nazý­va­né­ho “Pou­ti­ne”, kto­ré pozos­tá­va z hra­nol­če­kov, strú­ha­né­ho par­me­zá­nu a mäso­vej šťa­vy nazý­va­nej “gra­vy”.

Foto: facebook.com/Bar Luca Syd­ney

Inšpi­ro­va­li sa tým­to pokr­mom a pre­vied­li ho do podo­by dezer­tu. Jeho zákla­dom je pre­dov­šet­kým zmrz­li­na špe­ciál­ne vytvo­re­ná pre túto prí­le­ži­tosť. Reštau­rá­cia tvr­dí, že vytvo­riť ju im trva­lo mesiac a muse­li vyskú­šať 12 rôz­nych dávok, kým sa dopra­co­va­li k doko­na­los­ti.

Nazva­li ju Bla­me Cana­da ice cre­am a je vytvo­re­ná z dômy­sel­ne vybra­ných a kva­lit­ných suro­vín. Pozos­tá­va z vanil­ko­vej zmrz­li­ny, kara­me­lu s prí­chu­ťou úde­né­ho hovä­dzie­ho, sla­ni­ny s javo­ro­vým siru­pom a par­me­zá­nu. Ani hra­nol­ky však nie sú úpl­ne oby­čaj­né, ale môžeš si ich nechať poliať čoko­lá­dou a posy­pať cuk­rík­mi marsch­mal­lo­ws. Nesku­toč­ná kalo­ric­ká bom­ba, no urči­te neza­bud­nu­teľ­ný záži­tok, o kto­rom budeš dlho roz­prá­vať.

Foto: instagram.com/Devon Cafe

Bar Luca, kto­rý je zame­ra­ný pre­dov­šet­kým na bur­gre, sa tou­to zmrz­li­nou pre­slá­vil a jeho prvý hra­nol­ko­vo-zmrz­li­no­vý post údaj­ne dosia­hol “reach” 53-tisíc za menej ako šty­ri hodi­ny. Aj to je dôka­zom, že bizar­nosť je nie­ke­dy tým naj­lep­ším mar­ke­tin­gom. Potvr­dzu­jú to aj ďal­šie “šma­ky” ako naprí­klad ame­ric­ké waf­le so sla­ni­nou a vajíč­kom či zmrz­li­na v trdel­ní­ku, kto­rú pre­slá­vi­li naj­mä v Pra­he.

Foto: instagram.com/Nadamoo

Ten­to dezert ti údaj­ne zme­ní život a ak naň náho­dou nie­kde nara­zíš, roz­hod­ne ho vyskú­šaj. Napo­do­be­ni­nu tej­to bizar­nej dob­ro­ty už ponú­ka­jú po celom sve­te v rôz­nych variá­ciách, naprí­klad so zmrz­li­nou so sla­ným kara­me­lom, kto­rá chuť hra­no­liek skve­lo vyz­dvih­ne. Ori­gi­nál je však samoz­rej­me vždy len jeden.

Foto: instagram.com/Girlsthataretumblr

Mno­hí sa tiež sna­žia sami si vytvo­riť také­to com­bo naprí­kald v McDo­nalds. Sta­čí si objed­nať hra­nol­če­ky a zmrz­li­nu a skom­bi­no­vať to všet­ko doko­py. Taký­to úlet si zrej­me chcel vyskú­šať už ako die­ťa, no mama ti to zaká­za­la. Ak to vyskú­šaš dnes, nikto ti to odo­pie­rať nebu­de, no tie pohľa­dy ľudí oko­lo budú urči­te stáť za to.

Ste­re­otyp je nuda, tak pre­čo občas neprísť s nie­čím novým? Aj keď to bude úpl­ne posta­ve­né na hla­vu, ako v tom­to prí­pa­de. :)

Pridať komentár (0)