Svetoznámi technologickí lídri zdieľajú vzácne rady. Čo by dnes poradili svojmu mladšiemu ja?

Richard Vítkovský / 4. decembra 2018 / Lifehacking

  • Člo­vek sa v prie­behu svojho ži­vota ne­us­tále vy­víja a vzde­láva. Čím je starší, tým viac skú­se­ností získa
  • Až po ro­koch ča­sto­krát zis­tíme, čo sme mohli uro­biť inak a lep­šie. Na po­dobné zis­te­nia prišli aj vý­ni­moční ľu­dia z ob­lasti tech­no­ló­gií
  • Ne­ne­chali si ich však pre seba, takže ťa môžu in­špi­ro­vať ako sa vy­hnúť chy­bám
zdroj: flickr
  • Člo­vek sa v prie­behu svojho ži­vota ne­us­tále vy­víja a vzde­láva. Čím je starší, tým viac skú­se­ností získa
  • Až po ro­koch ča­sto­krát zis­tíme, čo sme mohli uro­biť inak a lep­šie. Na po­dobné zis­te­nia prišli aj vý­ni­moční ľu­dia z ob­lasti tech­no­ló­gií
  • Ne­ne­chali si ich však pre seba, takže ťa môžu in­špi­ro­vať ako sa vy­hnúť chy­bám

Sve­to­známe osob­nosti v ob­lasti tech­no­ló­gií vy­slo­vili v prie­behu ži­vota zau­jí­mavé myš­lienky, ktoré môžu byť ob­rov­skou in­špi­rá­ciou a po­môc­kou pre všet­kých ľudí, nie­len pre tých, ktorí sa chcú pre­sa­diť ako veľkí pod­ni­ka­te­lia. Čo by na­sle­du­jú­cich 14 osob­ností po­ra­dilo svojmu mlad­šiemu ja?

 „Múd­rosť nemá iba jednu di­men­ziu a nie je až taká dô­le­žitá ako som si v mi­nu­losti mys­lel,“  od­po­ve­dal Bill Ga­tes na otázku, čo by po­ra­dil svojmu mlad­šiemu ja.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (15)
zdroj: Char­les Pla­tiau

 „Nájdi si prácu, ktorú mi­lu­ješ. Ver v to, že do­ká­žeš ho­cičo. K tvojmu cieľu ni­kdy ne­ve­die priama cesta,“ po­ve­dala She­ryl Sand­berg, ktorá je pre­vádz­ko­vou ria­di­teľ­kou spo­loč­nosti Fa­ce­book.

 „Keď som bol mladý, ne­do­ká­zal som po­cho­piť hod­notu cvi­če­nia a zdra­via a toho, aký to má vplyv na in­te­lekt. Zdravší ži­votný štýl ma pre­mieňa na kre­a­tív­neho člo­veka a umož­ňuje mi pre­mýš­ľať omnoho sú­stre­de­nej­šie,“ vy­jad­ril sa za­kla­da­teľ Twit­teru Jack Dor­sey.

„Uro­bíš množ­stvo chýb bez ohľadu na to, čo ro­bíš. Ľu­dia ve­nujú množ­stvo času snahe vy­hnúť sa chy­bám a ľu­tujú sa. Ne­mal by si sa však si­lou mo­cou sna­žiť mať vo všet­kom pravdu,“ ho­vorí Mark Zuc­ker­berg.

 „Ra­dosť je cesta,“ opa­ko­vane v roz­ho­vo­roch prí­zvu­kuje šéf spo­loč­nosti Apple Tim Cook.

„Nech si vy­be­rieš čo­koľ­vek, bu­duj a po­hy­buj sa me­dzi múd­rymi ľuďmi. Slovo čo­koľ­vek môže pred­sta­vo­vať množ­stvo rôz­nych vecí… Ale se­de­nie a roz­prá­va­nie sa so svo­jimi pria­teľmi o tom, ako by ste mali spo­ločne vy­bu­do­vať web­stránku sa tu ne­ráta,“ po­ve­dal Sam Alt­man šéf Y Com­bi­na­toru.

 „Buď k sebe vždy úp­rimný v ob­lasti biz­nisu a ži­vota vše­obecne… Ak to tak bu­deš ro­biť a vy­sie­lať, to do sveta, za ne­jaký čas si ťa nájdu tí správni ľu­dia,“ tvrdí šéf spo­loč­nosti Za­ppos Tony Hsieh.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (15)
zdroj: Ri­chard Fe­loni

 „Prob­lémy sa stá­vajú. Plány ne­vy­chá­dzajú. Ne­buď skľú­čený, keď sa veci ne­vy­ví­jajú tak, ako si si pred­sta­vo­val,“ radí spo­lu­za­kla­da­teľ spo­loč­nosti Asana Jus­tin Ro­sens­tein.

„Uží­vaj si rad­šej pády, než aby si ve­no­val množ­stvo času tomu, kým zis­tíš ako byť do­ko­nalý alebo ešte hor­šie, aby si bol pa­ra­ly­zo­vaný stra­chom z toho, že si per­fektný,“ ho­vorí Ai­cha Evans z In­telu.

 „Urob ďalší krok,“ ho­vorí spo­lu­za­kla­da­teľ spo­loč­nosti Airbnb Joe Geb­bia.

 „Ni­kdy Ne­po­ze­raj na to, že si od­lišný ako na ne­dos­ta­tok alebo, že je s te­bou niečo zlé. Byť od­lišný je tvoje naj­väč­šie bo­hat­stvo a po­môže ti uspieť,“ po­ve­dal za­kla­da­teľ Vir­gin Group Ri­chard Bran­son.

 „Zlepší sa to… Je dô­le­žité učiť sa nové veci a roz­ší­riť svoje ob­zory,“ tvrdí šéf spo­loč­nosti Stack Overf­low Joel Spol­sky.

„Či je to zmena práce alebo pod­ni­ka­teľ­ský sen, čím me­nej pe­ňazí mi­nieš každý me­siac, tým ľah­šie mô­žeš na­sle­do­vať tieto sny,“ ho­vorí spo­lu­za­kla­da­teľ Wi­ki­pe­die Jimmy Wa­les.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (15)
zdroj: Wi­ki­me­dia Com­mons

 „Nie je ča­sto­krát štar­to­va­cím bo­dom,“ tvrdí spo­lu­za­kla­da­teľka The Muse Kath­ryn Mins­hew.

 „Snaž sa za­zna­me­nať myš­lienky. Keď sa ob­ja­via, za­stav, ne­chaj si čas na to, aby si ich zvá­žil. Ak už svo­jom vnútri cí­tiš, že sú ne­pre­ko­na­teľné, ne­boj sa ich do­siah­nuť,“ po­ve­dal spo­lu­za­kla­da­teľ spo­loč­nosti Pan­dora Tim Wes­ter­gren.

zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com

Pridať komentár (0)