Svoje peniaze by si mal prestať vrážať do hmotných vecí. Psychológovia tvrdia, že kľúč ku šťastiu je inde

Richard Vítkovský / 4. decembra 2018 / Zaujímavosti

  • Zá­žitky alebo hmotné veci? Túto otázku si kla­die prav­de­po­dobne každý z nás
  • Ča­sto­krát vy­hrá­vajú práve veci, ktoré môžme vlast­niť fy­zicky pred zá­žit­kami
  • Podľa psy­cho­ló­gov ro­bíme chybu, pre­tože kľú­čom k šťas­tiu sú práve zá­žitky spo­jené s emó­ciami
zdroj: Unsplash
  • Zá­žitky alebo hmotné veci? Túto otázku si kla­die prav­de­po­dobne každý z nás
  • Ča­sto­krát vy­hrá­vajú práve veci, ktoré môžme vlast­niť fy­zicky pred zá­žit­kami
  • Podľa psy­cho­ló­gov ro­bíme chybu, pre­tože kľú­čom k šťas­tiu sú práve zá­žitky spo­jené s emó­ciami

Prečo by si mal svoje ťažko za­ro­bené pe­niaze mí­ňať rad­šej na zá­žitky než na hmotné veci? V pr­vom rade treba po­ve­dať, že pe­ňazí naz­vyš nie je ni­kdy do­sta­tok. Práve preto by sme mali dô­sledne zva­žo­vať, na čo ich mi­nieme. Množ­stvo z nás upred­nost­ňuje hmotné veci, kto­rých sa mô­žeme dot­knúť alebo sa nimi po­chvá­liť. Psy­cho­ló­go­via však tvr­dia: ne­mí­ňajte pe­niaze na hmotné veci. K to­muto ná­zoru do­speli po štú­dii, ktorá trvala 20 ro­kov. Na čo prišli?

V pr­vom rade treba po­ve­dať, že vlast­níc­tvo vecí nás na­pĺňa iba na ur­čitý čas. Ak si kú­piš nové auto, si nad­šený. Toto nad­še­nie však v prie­behu času upadá a za­tú­žiš po nie­čom no­vom. Pri ďal­šej kúpe ná­sledne zvy­šu­ješ latku. To zna­mená, že tú­žiš po ešte lep­šom ako máš te­raz.

Vlast­níc­tvo vecí pri­náša do nášho ži­vota ne­po­koj. Ľu­dia sú to­tiž zvyk­nutí po­rov­ná­vať sa s dru­hými. Práve preto by sme mali sta­viť rad­šej na zá­žitky a náš ži­vot bude spo­koj­nejší a šťast­nejší. Ako na nás pô­so­bia zá­žitky? V pr­vom rade treba upo­zor­niť na to, že zá­žitky nie sú vlast­níc­tvom, ale stá­vajú sa sú­čas­ťou nášho vnú­tor­ného ja.

Zostá­vajú v nás navždy. Budú tu o de­sať či dvad­sať ro­kov v po­dobe spo­mie­nok. Ver tomu, že vý­stup na Mount Eve­rest bude mať pre teba väč­šiu hod­notu ako smart­fón. Čím viac ta­kýchto zá­žit­kov máš, tým lep­šie. Ďal­šou vý­ho­dou je to, že v prí­pade zá­žit­kov ne­máš po­trebu po­rov­ná­vať sa tak ako v prí­pade vecí. Ob­rov­ským plu­som je aj ra­dosť, ktorú tieto zá­žitky pri­ná­šajú. Stačí oča­ká­va­nie a vzru­še­nie, ktoré cí­tiš ešte pred sa­mot­ným zá­žit­kom.

Zá­ži­tok má ešte jedno ob­rov­ské plus. Vá­žime si ho omnoho viac, pre­tože ne­trvá večne a pred­sta­vuje iba malú čias­točku z nášho ži­vota. Na­opak veci vlast­níme dl­hší čas, a preto pre­stá­vajú byť vzácne. Na túto tému bolo re­a­li­zo­va­ných už via­cero vý­sku­mov s po­dob­nými vý­sled­kami. Ak sa na­bu­dúce bu­deš roz­ho­do­vať me­dzi vý­stu­pom na Mount Eve­rest a kú­pou  ojaz­dené ho au­to­mo­bilu dva­krát po­roz­mýš­ľaj nad svo­jím roz­hod­nu­tím.

zdroj: for­bes.com

Pridať komentár (0)