S’well – fľaše šetrné k život­nému pro­stre­diu, ktoré sa stali mód­nym dopl­n­kom

Simona Hanzelová / 6. november 2016 / Business

Voda je život. Dospelý člo­vek by mal denne vypiť dva až tri litre tejto živo­to­dar­nej teku­tiny. Najmä v tejto hek­tic­kej dobe, keď sú ľudia neus­tále v pohybe, je to však ťažké. Väč­šina z náš rieši tento prob­lém tak, že so sebou berie vodu balenú v plas­to­vých fľa­šiach, ktoré ale majú škod­livý dopad na životné pro­stre­die. Pod­ni­ka­teľka Sarah Kauss však našla spô­sob, ako ľuďom uká­zať, že aj eco-friendly môže byť zau­jí­mavé.

Ľudia stále nie sú prí­liš ohľa­du­plní k život­nému pro­stre­diu a mnohí ho berú ako samoz­rej­mosť. Práve preto obdi­vu­jem pod­ni­ka­te­ľov, ktorí sa zau­jí­majú nie­len o svoje zisky, ale aj o ochranu život­ného pro­stre­dia. Nie je nič lep­šie, ako uro­biť tento svet o niečo lep­ším mies­tom. Prečo teda nespo­jiť prí­jemné s uži­toč­ným?
sarahzdroj: ey.com
Mnoho pod­ni­ka­te­ľov si myslí, že s poj­mom eco-friendly sa spá­jajú nie­len vyš­šie náklady, ale že je rov­nako náročné pre­sved­čiť bež­ného neeko­lo­gicky zmýš­ľa­jú­ceho spot­re­bi­teľa, aby dal pred­nosť pro­duk­tom, ktoré pris­pie­vajú k ochrane život­ného pro­stre­dia. Eko­lo­gické pro­dukty ale nemu­sia byť vždy nudné. Životné pro­stre­die sa dá chrá­niť aj štý­lovo.
plasticzdroj: plasticfreetuesday.com
V súčas­nej dobe sú jed­nou z naj­väč­ších záťaží na životné pro­stre­die plasty. Tak­mer všetko je zaba­lené v plas­to­vých oba­loch a ľud­stvo neus­tále pro­du­kuje enormné množ­stvo plas­to­vého odpadu, ktorý je len veľmi ťažko recyk­lo­va­teľný.
kausszdroj: crainsnewyork.com
Ako teda zní­žiť spot­rebu plas­to­vých fliaš? Táto otázka dlho trá­pila aj Ame­ri­čanku Sarah Kauss, ktorá sa vždy zau­jí­mala o životné pro­stre­die. Všade, kam išla, so sebou zvykla nosiť kovové fľaše na vodu, avšak nebola spo­kojná s ich vzhľa­dom. „Boli síce prak­tické, ale skôr iba na nose­nie do posil­ňovne alebo na kem­po­va­nie,“ hovorí Sarah. Práve to ju inšpi­ro­valo, aby opus­tila svoju dobre pla­tenú prácu, a v roku 2010 zalo­žila spo­loč­nosť S’well, ktorá vyrába ele­gantné, opa­ko­vane pou­ži­teľné fľaše z nere­zo­vej ocele, ktoré sú navyše navr­hnuté tak, aby udr­žali teku­tinu chladnú počas 24 hodín a teplú po dobu 12 hodín.
swellbottlezdroj: bspokestudios.com
Pou­ží­va­ním týchto fliaš sa zni­žuje nie­len množ­stvo odpadu z plas­to­vých fliaš, ale navyše časť zisku putuje pre orga­ni­zá­cie, ktoré pomá­hajú zabez­pe­čiť pitnú vodu pre ľudí žijú­cich v kri­tic­kých oblas­tiach bez čis­tej vody.
swellzdroj: static2.businessinsider.com
Odha­duje sa, že tržby S’well by tento rok mohli dosiah­nuť sto mili­ó­nov dolá­rov. Aj keď fľaše šetrné k život­nému pro­stre­diu nie sú ničím novým na trhu, je to práve moderný dizajn a prak­tic­kosť fľaše, ktorý si kupu­júci zami­lo­vali. Spo­loč­nosť ponúka viac ako 200 roz­lič­ných dizaj­nov, farieb a veľ­kostí, čím S’well fľaše sa stá­vajú čoraz väč­ším tren­dom po celom svete.
swell-stainless-steel-water-bottlezdroj: littervention.com

Nemu­síme vždy obe­to­vať životné pro­stre­die, aby sme dosiahli eko­no­mický rast, keď môžeme mať oboje. Nie­kedy stačí len naozaj ľuďom uká­zať, že aj ochrana život­ného pro­stre­dia môže byť zábavná.

zdroj: businessinsider.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: blogs-images.forbes.com

Pridať komentár (0)