Ako ťa môžu spo­loč­nosti sle­do­vať na Face­bo­oku a ako im to nedo­vo­liť

Martina Ditrichová / 1. júna 2016 / Zaujímavosti

Face­book vie byť vo veľa sme­roch uži­točný. Dáva nám mož­nosť byť v neus­tá­lom kon­takte s pria­teľmi — cha­to­va­ním, like-mi, naj­nov­šie aj rea­go­vať emo­ti­conmi, záro­veň môže slú­žiť aj ako kalen­dár even­tov, či foto­al­bum.

Ale takýto úložný pries­tor s množ­stvom osob­ných infor­má­cii v sebe skrýva aj nebez­pe­čen­stvo ich úniku. Dokonca aj s našim povo­le­ním sa veľmi jed­no­du­cho pro­stred­níc­tvom apli­ká­cií dostanú k mar­ke­té­rom a vlastne ku komu­koľ­vek, kto sa posnaží. A to nie­len o nás, ale aj o našich pria­te­ľoch, pre­tože k ich infor­má­ciám máme prí­stup tiež. Veľa ľudí zabúda, že keď stiahnu apli­ká­ciu, alebo sa pri­hlá­sia na stránku so svo­jim face­book kon­tom, dávajú tým danej spo­loč­nosti prí­stup na svoj pro­fil.

Aby si obme­dzil prí­stup k svo­jím osob­ným infor­má­ciám na maxi­mum, môžeš uro­biť dve veci–

  1. Odhlá­siť sle­do­va­nie reklamy
  2. Prejsť si zoznam apli­ká­cií, kam si pri­hlá­sený, a zme­niť si povo­le­nia

Face­book svoje nasta­ve­nia nedávno „vylep­šil“. Tu je printsc­re­e­nová ver­zia návodu krok za kro­kom, ako sa o všetko posta­rať.

  1. Poďme sa naj­skôr posta­rať o sle­do­va­nie reklamy

Vpravo hore stla­číš šípku sme­ru­júcu dole a ideš do nasta­vení…

1

Tu klik­neš na nasta­ve­nia reklám…

2

Kto môže vidieť tvoje infor­má­cie spo­jené s rekla­mami?

43

Tu si nastav mož­nosť, aby si ich mohol vidieť iba ty sám.

5

2. Pri apli­ká­ciách treba ísť tro­chu hlb­šie

Vpravo hore stlač sym­bol zámku.

Tu je možné si nasta­viť, s kým kon­krétny obsah chceme zdie­ľať. Do “ďal­ších nasta­vení” sa dá dostať dvomi spô­sobmi…

6

Teraz ideme nasta­viť svoje súkro­mie pred apli­ká­ciami, kto­rým auto­ma­ticky, pri ich inšta­lá­cií, dáme súhlas s pou­ží­va­ním našich osob­ných úda­jov. Väč­ši­nou si vyža­dujú prí­stup aj k infor­má­ciám, ktoré vôbec nepot­re­bujú

7A tu uvi­díš všetky Apli­ká­cie, ktoré majú prí­stup k tvojmu pro­filu. Mne sa ich za tie roky naz­bie­ralo teda dosť. A teraz pekne po jed­nom…

8

Zmeň alebo zabi…

9Tu môžeš Nahliad­nuť do toho, k čomu si svo­jej appke povo­lil prí­stup…

10Keď potom Scroll­neš niž­šie všetky apli­ká­cie, prí­deš k také­muto nie­čomu

11Odpo­rú­čame Klik­núť na Apps Others Use, kde sa ti ukáže, čo môžu vidieť apli­ká­cie tvo­jich pria­te­ľov, s kto­rým ti nemu­síš mať nič čo doči­ne­nia. Našťas­tie všetko sa to dá zme­niť.

12

Naj­lep­šie je si to pekne všetko odkli­kať a žiť si život na sociál­nych sie­ťach v ano­ny­mite, aspoň v rámci mož­ností.

Zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: facebookfever.com

Pridať komentár (0)