Tag Heuer koneč­ne pri­chá­dza so svo­ji­mi smart­ho­din­ka­mi

Lýdia Repová / 23. júna 2016 / Tech a inovácie

Švaj­čiar­ska spo­loč­nosť, zná­ma luxus­ný­mi hodin­ka­mi, pred­sta­vi­la svo­je prvé smart-hodin­ky, kto­ré ozná­mi­la ešte pôvod­ne v novem­bri. 

Potom, čo šéf spo­loč­nos­ti Tag Heuer skri­ti­zo­val smart-hodin­ky od App­le, pri­chá­dza táto spo­loč­nosť, sko­ro po roku, na trh so svo­jou alter­na­tí­vou. Hodin­ky skrý­va­jú pro­ce­sor od spo­loč­nos­ti Intel, fun­gu­jú na báze ope­rač­né­ho sys­té­mu Andro­id Wear od Goog­le a sú pozna­če­né ele­gan­ci­ou Tag Heuer. Cena hodi­niek sa vyšpl­ha­la na 1500 dolá­rov, čo Goog­le ozna­čil, ako prvé luxus­né Andro­id hodin­ky. Či sú hod­né tej­to ceny, to už musí kaž­dý zhod­no­tiť sám. Spo­loč­nosť sa vyjad­ri­la, že ide o veľ­mi jedi­neč­ný kúsok, pre­to sa spo­lie­ha hlav­ne na fanú­ši­kov svo­jej znač­ky, kto­rí si tie­to hodin­ky prav­de­po­dob­ne zakú­pia. OLYMPUS DIGITAL CAMERA

foto: professionalwatches.com

Navo­nok sú hodin­ky veľ­mi pre­pra­co­va­ný kúsok. Obal je tvo­re­ný z titá­nu, tla­čid­lo na boku hodi­niek má kla­sic­ký Tag Heuer znak a na dru­hom boku sa nachá­dza mik­ro­fón. Gume­ný remie­nok ponú­ka via­ce­ro fareb­ných variá­cií, ako je vidieť aj na pro­duk­to­vom ren­de­ri.

tag-heuer-sells-this-watch-in-seven-distinct-colors

foto: businessinsider.com

Zospo­du môže­me vidieť znak Inte­lu a port na nabí­ja­nie. Spo­loč­nosť uvá­dza výdrž baté­rie na jed­no nabi­tie 25 hodín, ale dĺž­ka výdr­že zále­ží samoz­rej­me aj od toho, ako čas­to sa pou­ží­va­jú.

from-the-bottom-you-can-see-its-powered-by-intel--specifically-a-16-ghz-dual-core-processor-you-also-get-a-glimpse-of-the-four-pin-charging-port-from-here

foto: businessinsider.com

V porov­na­ní s App­le watch však Tag Heuer uká­zal ešte urči­té nedos­tat­ky. Aj keď majú obe hodin­ky disp­lej zo zafí­ro­vé­ho skla, App­le ponú­ka lep­šie roz­lí­še­nie. Tak isto aj samot­ný cifer­ník je o nie­čo väč­ší ako má App­le, no mož­no prí­de Tag Heuer časom aj s men­ším. Čo sa týka hrúb­ky, aj tu uká­zal App­le svoj prím no aj keď sú hodin­ky od tej­to Švéd­skej spo­loč­nos­ti o nie­čo hrub­šie, na pocit sú vraj aj tak ľah­ké.

the-connected-watchs-diameter-is-larger-than-the-42-mm-apple-watch-tag-heuer-says-there-is-no-smaller-size-available-but-there-might-be-in-the-near-future

foto: businessinsider.com

Ak sa pozrie­me na tech­nic­ké para­met­re, obsa­hu­je 1.6GHz pro­ce­sor od už spo­mí­na­nej spo­loč­nos­ti Intel. RAM má 1GB a cel­ko­vá pamäť je 4GB. Tak­tiež má gyro­skop, mik­ro­fón, vib­ro­va­nie či sen­zor detek­cie pre­vrá­te­nia. Výrob­ca uvá­dza pod­po­ru smart­fó­nov s Andro­idom 4.3 ale aj iOS 8.2.

youll-get-about-a-days-worth-of-battery-life-from-a-single-charge

foto: businessinsider.com

Car­re­ra watch, ako sa hodin­ky vola­jú, nám ponu­ka kla­sic­ké vzhľa­dy cifer­ní­kov Tah Heuer hodi­niek. Pri­tom pre­pí­na­nie medzi variant­mi je dosť podob­né App­lu.

the-interface-for-switching-watch-faces-is-pretty-similar-to-how-it-looks-on-the-apple-watch

foto: businessinsider.com

Hodin­ky z pohľa­du nie­kto­rých apli­ká­cii

Budík sa vypne či odlo­ží dlh­ším podrža­ním jed­né­ho z tla­či­diel.

now-onto-the-apps-heres-how-alarms-look-on-your-wrist

foto: businessinsider.com

you-just-hold-the-x-to-turn-off-the-alarm-notification

foto: businessinsider.com

Aj apli­ká­cia poča­sia vyze­rá pre­hľad­ne.

googles-android-wear-tells-you-the-weather-in-your-area

foto: businessinsider.com

Tak­tiež si môžeš pre­čí­tať novin­ky zo svo­jej obľú­be­nej apli­ká­cie. Potia­hnu­tím hore či dole si buď zobra­zíš člá­nok, ale­bo ho odmiet­neš.

you-can-even-read-the-news-on-your-tag-heuer-connected-watch-you-can-choose-to-get-notifications-from-say-bbc-news

foto: businessinsider.com

Tak ako aj pri Moto 360, je text emai­lov zre­za­ný a nepo­hodl­ne sa číta, čo je veľ­ká ško­da.

this-is-how-gmail-looks-on-the-tag-heuer-connected-watch-like-the-moto-360-youll-notice-how-the-round-screen-cuts-off-a-lot-of-text

foto: businessinsider.com

Vďa­ka Goog­le Now, dosta­neš upo­zor­ne­nie, kedy máš odisť naprí­klad z domu, aby si sa dosta­vil včas na dohod­nu­té mies­to.

thanks-to-google-now-youll-get-timely-notifications-for-when-to-leave-the-house-to-get-to-a-location-on-time

foto: businessinsider.com

Vďa­ka Sha­zam ti už neuj­de názov pes­nič­ky, kto­rá sa ti tak páči­la.

you-can-use-shazam-to-find-out-the-name-of-that-song-thats-playing-right-now

foto: businessinsider.com

Odpo­ve­dať na hovor či sms pro­stred­níc­tvom hodi­niek môžeš pomo­cou Goog­le Now, kto­rá pre­pí­še všet­ko čo povieš.

google-now-accurately-transcribes-what-you-say-which-you-can-easily-send-off-with-a-quick-tap

foto: businessinsider.com

Môžeš aj zapo­jiť svo­ju kre­a­ti­vi­tu a odpo­ve­dať smaj­lí­kom, kto­rý nakres­líš na hodin­ky a Goog­le vyhľa­dá v data­bá­ze naj­lep­šiu alter­na­tí­vu sma­jí­ka, kto­rú potom odoš­leš.

if-dictation-isnt-your-thing-you-can-always-respond-with-a-hand-drawn-emoji-googles-tech-will-translate-your-drawing-into-the-proper-emoji-which-you-can-then-send

foto: businessinsider.com

No pri­ná­ša aj jed­nu veľ­mi zau­jí­ma­vú apli­ká­ciu, Golf. Kom­bi­nu­je infor­má­cie z GPS a gyro­sko­pu vďa­ka kto­ré­mu dosta­neš všet­ky potreb­né infor­má­cie pre zlep­še­nie svoj­ho hen­di­ke­pu. Tak­tiež ti navrh­ne aj naj­lep­šie gol­fo­vé klu­by na oko­lí.

above-all-these-however-is-the-watch-application-youve-been-waiting-for-golf

foto: businessinsider.com

Tag Heuer pri­šiel zo zau­jí­ma­vou alter­na­tí­vou dnes popu­lár­nych smart-hodi­niek. Či však budú úspeš­né, to zále­ží na mar­ke­tin­gu spo­loč­nos­ti a záuj­me zákaz­ní­kov.

Zdroj: businessinsider.com, Zdroj titul­nej foto: i.ytimg.com

Pridať komentár (0)