Tag Heuer konečne pri­chá­dza so svo­jimi smart­ho­din­kami

Lýdia Repová / 23. júna 2016 / Tech a inovácie

Švaj­čiar­ska spo­loč­nosť, známa luxus­nými hodin­kami, pred­sta­vila svoje prvé smart-hodinky, ktoré ozná­mila ešte pôvodne v novem­bri. 

Potom, čo šéf spo­loč­nosti Tag Heuer skri­ti­zo­val smart-hodinky od Apple, pri­chá­dza táto spo­loč­nosť, skoro po roku, na trh so svo­jou alter­na­tí­vou. Hodinky skrý­vajú pro­ce­sor od spo­loč­nosti Intel, fun­gujú na báze ope­rač­ného sys­tému Android Wear od Google a sú pozna­čené ele­gan­ciou Tag Heuer. Cena hodi­niek sa vyšpl­hala na 1500 dolá­rov, čo Google ozna­čil, ako prvé luxusné Android hodinky. Či sú hodné tejto ceny, to už musí každý zhod­no­tiť sám. Spo­loč­nosť sa vyjad­rila, že ide o veľmi jedi­nečný kúsok, preto sa spo­lieha hlavne na fanú­ši­kov svo­jej značky, ktorí si tieto hodinky prav­de­po­dobne zakú­pia. OLYMPUS DIGITAL CAMERA

foto: professionalwatches.com

Navo­nok sú hodinky veľmi pre­pra­co­vaný kúsok. Obal je tvo­rený z titánu, tla­čidlo na boku hodi­niek má kla­sický Tag Heuer znak a na dru­hom boku sa nachá­dza mik­ro­fón. Gumený remie­nok ponúka via­cero fareb­ných variá­cií, ako je vidieť aj na pro­duk­to­vom ren­deri.

tag-heuer-sells-this-watch-in-seven-distinct-colors

foto: businessinsider.com

Zospodu môžeme vidieť znak Intelu a port na nabí­ja­nie. Spo­loč­nosť uvá­dza výdrž baté­rie na jedno nabi­tie 25 hodín, ale dĺžka výdrže záleží samoz­rejme aj od toho, ako často sa pou­ží­vajú.

from-the-bottom-you-can-see-its-powered-by-intel--specifically-a-16-ghz-dual-core-processor-you-also-get-a-glimpse-of-the-four-pin-charging-port-from-here

foto: businessinsider.com

V porov­naní s Apple watch však Tag Heuer uká­zal ešte určité nedos­tatky. Aj keď majú obe hodinky disp­lej zo zafí­ro­vého skla, Apple ponúka lep­šie roz­lí­še­nie. Tak isto aj samotný cifer­ník je o niečo väčší ako má Apple, no možno príde Tag Heuer časom aj s men­ším. Čo sa týka hrúbky, aj tu uká­zal Apple svoj prím no aj keď sú hodinky od tejto Švéd­skej spo­loč­nosti o niečo hrub­šie, na pocit sú vraj aj tak ľahké.

the-connected-watchs-diameter-is-larger-than-the-42-mm-apple-watch-tag-heuer-says-there-is-no-smaller-size-available-but-there-might-be-in-the-near-future

foto: businessinsider.com

Ak sa pozrieme na tech­nické para­metre, obsa­huje 1.6GHz pro­ce­sor od už spo­mí­na­nej spo­loč­nosti Intel. RAM má 1GB a cel­ková pamäť je 4GB. Tak­tiež má gyro­skop, mik­ro­fón, vib­ro­va­nie či sen­zor detek­cie pre­vrá­te­nia. Výrobca uvá­dza pod­poru smart­fó­nov s Andro­idom 4.3 ale aj iOS 8.2.

youll-get-about-a-days-worth-of-battery-life-from-a-single-charge

foto: businessinsider.com

Car­rera watch, ako sa hodinky volajú, nám ponuka kla­sické vzhľady cifer­ní­kov Tah Heuer hodi­niek. Pri­tom pre­pí­na­nie medzi variantmi je dosť podobné Applu.

the-interface-for-switching-watch-faces-is-pretty-similar-to-how-it-looks-on-the-apple-watch

foto: businessinsider.com

Hodinky z pohľadu nie­kto­rých apli­ká­cii

Budík sa vypne či odloží dlh­ším podrža­ním jed­ného z tla­či­diel.

now-onto-the-apps-heres-how-alarms-look-on-your-wrist

foto: businessinsider.com

you-just-hold-the-x-to-turn-off-the-alarm-notification

foto: businessinsider.com

Aj apli­ká­cia poča­sia vyzerá pre­hľadne.

googles-android-wear-tells-you-the-weather-in-your-area

foto: businessinsider.com

Tak­tiež si môžeš pre­čí­tať novinky zo svo­jej obľú­be­nej apli­ká­cie. Potia­hnu­tím hore či dole si buď zobra­zíš člá­nok, alebo ho odmiet­neš.

you-can-even-read-the-news-on-your-tag-heuer-connected-watch-you-can-choose-to-get-notifications-from-say-bbc-news

foto: businessinsider.com

Tak ako aj pri Moto 360, je text emai­lov zre­zaný a nepo­hodlne sa číta, čo je veľká škoda.

this-is-how-gmail-looks-on-the-tag-heuer-connected-watch-like-the-moto-360-youll-notice-how-the-round-screen-cuts-off-a-lot-of-text

foto: businessinsider.com

Vďaka Google Now, dosta­neš upo­zor­ne­nie, kedy máš odisť naprí­klad z domu, aby si sa dosta­vil včas na dohod­nuté miesto.

thanks-to-google-now-youll-get-timely-notifications-for-when-to-leave-the-house-to-get-to-a-location-on-time

foto: businessinsider.com

Vďaka Sha­zam ti už neujde názov pes­ničky, ktorá sa ti tak páčila.

you-can-use-shazam-to-find-out-the-name-of-that-song-thats-playing-right-now

foto: businessinsider.com

Odpo­ve­dať na hovor či sms pro­stred­níc­tvom hodi­niek môžeš pomo­cou Google Now, ktorá pre­píše všetko čo povieš.

google-now-accurately-transcribes-what-you-say-which-you-can-easily-send-off-with-a-quick-tap

foto: businessinsider.com

Môžeš aj zapo­jiť svoju kre­a­ti­vitu a odpo­ve­dať smaj­lí­kom, ktorý nakres­líš na hodinky a Google vyhľadá v data­báze naj­lep­šiu alter­na­tívu sma­jíka, ktorú potom odoš­leš.

if-dictation-isnt-your-thing-you-can-always-respond-with-a-hand-drawn-emoji-googles-tech-will-translate-your-drawing-into-the-proper-emoji-which-you-can-then-send

foto: businessinsider.com

No pri­náša aj jednu veľmi zau­jí­mavú apli­ká­ciu, Golf. Kom­bi­nuje infor­má­cie z GPS a gyro­skopu vďaka kto­rému dosta­neš všetky potrebné infor­má­cie pre zlep­še­nie svojho hen­di­kepu. Tak­tiež ti navrhne aj naj­lep­šie gol­fové kluby na okolí.

above-all-these-however-is-the-watch-application-youve-been-waiting-for-golf

foto: businessinsider.com

Tag Heuer pri­šiel zo zau­jí­ma­vou alter­na­tí­vou dnes popu­lár­nych smart-hodi­niek. Či však budú úspešné, to záleží na mar­ke­tingu spo­loč­nosti a záujme zákaz­ní­kov.

Zdroj: businessinsider.com, Zdroj titul­nej foto: i.ytimg.com

Pridať komentár (0)