Tajná zbraň vše­stranne vzde­la­ných ľudí? Číta­nie

Linda Cebrová / 12. augusta 2016 / Tools a produktivita

Pravý knižný nad­še­nec vie, že v dob­rej knihe sa to najk­raj­šie často skrýva medzi riad­kami. A vyzerá to tak, že ten, kto nečíta knihy, nemá žiadnu výhodu oproti tomu, ktorý nevie čítať vôbec.

Viesť pod­niky, byť spi­so­va­te­ľom, žiť plno­hod­notný život. Všetky tieto veci sú závislé na vedo­mos­tiach, ktoré môžeme zís­kať a využí­vať. To, čo nazý­vame ísť za svo­jím srd­com a inštinktmi, je v sku­toč­nosti tvo­rené kaž­dou jed­nou infor­má­ciou, ktorú sme kedy pri­jali. To utvára našu osob­nosť, názory a myš­lienky.

Mnoho osob­ností pre­žilo vďaka kni­hám tisíce živo­tov. Medzi nich patrí aj Elon Musk, ktorý verí, že práve číta­nie je tým naj­rých­lej­ším spô­so­bom uče­nia sa. Biz­ni­soví mag­náti, ako je War­ren Buf­fettChar­lie Mun­ger strá­vili s kni­hou v ruke s rados­ťou aj celé dni. Číta­nie samotné ti neza­ru­čuje úspech, ale väč­šina úspeš­ných ľudí má s kni­hami blízky vzťah a na číta­nie nedá dopus­tiť.

Man Reading Book and Sitting on Bookshelf in Library --- Image by © Royalty-Free/Corbis

Či už siah­neš po knihe o biz­nise, star­tu­poch alebo pod­ni­kaní, vždy sa z nich dá niečo nové naučiť, niečo, čo ťa ako člo­veka posu­nie o krok vpred, alebo ťa pri­ve­die k inému spô­sobu mys­le­nia. A aj vtedy, keď budeš mať chuť všetko nechať tak a skon­čiť, skú­se­nosti a rady tých, ktorí odišli pred tebou ti poslú­žia ako vodítko. Veď predsa na chy­bách iných sa učí naj­lep­šie.

Čítaj nové knihy, aby si obja­vil nepoz­nané cha­rak­tery, myš­lienky. A staré knihy preto, lebo sa tam vždy dá nájsť detail, ktorý ti napo­sledy uni­kol. Zakaž­dým sa môžu obja­viť témy, kto­rým si sa dosta­točne neve­no­val. A nezá­leží koľ­ko­krát si cez ne pre­šiel. Čítať sa oplatí, pre­tože na svete je nespo­četne veľa názo­rov na svet. Ak by sa člo­vek nesna­žil obja­viť, čo možno naj­viac z nich, obme­dzo­val by samého seba.

book

Vďaka kniž­nici, e-bookom a audio kni­hám máš prí­stup k celej galé­rií ľud­ského pozna­nia, chá­pa­nia a pred­sta­vi­vosti. A to v kto­rú­koľ­vek hodinu počas dňa. Člo­vek by bol blá­zon, ak by takúto mož­nosť nevy­uží­val. Čím viac čítaš, tým sa obja­vuje viac pries­toru na spo­chyb­ňo­va­nie tvo­jich vlast­ných nápa­dov a myš­lie­nok a núti to člo­veka neus­tále ich pre­hod­no­co­vať, čo je samo o sebe výzvou.

bookcover

Ak chceš dosiah­nuť niečo hod­notné, nakopni sa k číta­niu. Ak člo­vek nečíta, väč­ši­nou len ťažko zís­kava inšpi­rá­ciu a infor­má­cie, ktoré potre­buje k robe­niu tých naj­lep­ších roz­hod­nutí v ten správny čas.

Tak­tiež bez číta­nia môžeš len ťažko vidieť ďalej, ako za hra­nicu svo­jich prob­lé­mov s kto­rými sa musíš vyspo­ria­da­vať deň, čo deň. Zaraď si číta­nie kníh do svojho „to do listu.“ Ak si aj tým naj­vy­ťa­že­nejší, člo­ve­kom na svete, daruj si aspoň 15 minút na číta­nie každý deň a posú­vaj svoj život aj vďaka kni­hám stále viac dopredu.

Zdroj: medium.com, zdroj foto­gra­fií: pixabay.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: favim.com

Pridať komentár (0)