Taj­ná zbraň vše­stran­ne vzde­la­ných ľudí? Číta­nie

Linda Cebrová / 12. augusta 2016 / Lifehacking

Pra­vý kniž­ný nad­še­nec vie, že v dob­rej kni­he sa to najk­raj­šie čas­to skrý­va medzi riad­ka­mi. A vyze­rá to tak, že ten, kto nečí­ta kni­hy, nemá žiad­nu výho­du opro­ti tomu, kto­rý nevie čítať vôbec.

Viesť pod­ni­ky, byť spi­so­va­te­ľom, žiť plno­hod­not­ný život. Všet­ky tie­to veci sú závis­lé na vedo­mos­tiach, kto­ré môže­me zís­kať a využí­vať. To, čo nazý­va­me ísť za svo­jím srd­com a inštinkt­mi, je v sku­toč­nos­ti tvo­re­né kaž­dou jed­nou infor­má­ci­ou, kto­rú sme kedy pri­ja­li. To utvá­ra našu osob­nosť, názo­ry a myš­lien­ky.

Mno­ho osob­nos­tí pre­ži­lo vďa­ka kni­hám tisí­ce živo­tov. Medzi nich pat­rí aj Elon Musk, kto­rý verí, že prá­ve číta­nie je tým naj­rých­lej­ším spô­so­bom uče­nia sa. Biz­ni­so­ví mag­ná­ti, ako je War­ren Buf­fettChar­lie Mun­ger strá­vi­li s kni­hou v ruke s rados­ťou aj celé dni. Číta­nie samot­né ti neza­ru­ču­je úspech, ale väč­ši­na úspeš­ných ľudí má s kni­ha­mi blíz­ky vzťah a na číta­nie nedá dopus­tiť.

Man Reading Book and Sitting on Bookshelf in Library --- Image by © Royalty-Free/Corbis

Či už siah­neš po kni­he o biz­ni­se, star­tu­poch ale­bo pod­ni­ka­ní, vždy sa z nich dá nie­čo nové naučiť, nie­čo, čo ťa ako člo­ve­ka posu­nie o krok vpred, ale­bo ťa pri­ve­die k iné­mu spô­so­bu mys­le­nia. A aj vte­dy, keď budeš mať chuť všet­ko nechať tak a skon­čiť, skú­se­nos­ti a rady tých, kto­rí odiš­li pred tebou ti poslú­žia ako vodít­ko. Veď pred­sa na chy­bách iných sa učí naj­lep­šie.

Čítaj nové kni­hy, aby si obja­vil nepoz­na­né cha­rak­te­ry, myš­lien­ky. A sta­ré kni­hy pre­to, lebo sa tam vždy dá nájsť detail, kto­rý ti napo­sle­dy uni­kol. Zakaž­dým sa môžu obja­viť témy, kto­rým si sa dosta­toč­ne neve­no­val. A nezá­le­ží koľ­ko­krát si cez ne pre­šiel. Čítať sa opla­tí, pre­to­že na sve­te je nespo­čet­ne veľa názo­rov na svet. Ak by sa člo­vek nesna­žil obja­viť, čo mož­no naj­viac z nich, obme­dzo­val by samé­ho seba.

book

Vďa­ka kniž­ni­ci, e-bookom a audio kni­hám máš prí­stup k celej galé­rií ľud­ské­ho pozna­nia, chá­pa­nia a pred­sta­vi­vos­ti. A to v kto­rú­koľ­vek hodi­nu počas dňa. Člo­vek by bol blá­zon, ak by takú­to mož­nosť nevy­uží­val. Čím viac čítaš, tým sa obja­vu­je viac pries­to­ru na spo­chyb­ňo­va­nie tvo­jich vlast­ných nápa­dov a myš­lie­nok a núti to člo­ve­ka neus­tá­le ich pre­hod­no­co­vať, čo je samo o sebe výzvou.

bookcover

Ak chceš dosiah­nuť nie­čo hod­not­né, nakop­ni sa k číta­niu. Ak člo­vek nečí­ta, väč­ši­nou len ťaž­ko zís­ka­va inšpi­rá­ciu a infor­má­cie, kto­ré potre­bu­je k robe­niu tých naj­lep­ších roz­hod­nu­tí v ten správ­ny čas.

Tak­tiež bez číta­nia môžeš len ťaž­ko vidieť ďalej, ako za hra­ni­cu svo­jich prob­lé­mov s kto­rý­mi sa musíš vyspo­ria­da­vať deň, čo deň. Zaraď si číta­nie kníh do svoj­ho „to do lis­tu.“ Ak si aj tým naj­vy­ťa­že­nej­ší, člo­ve­kom na sve­te, daruj si aspoň 15 minút na číta­nie kaž­dý deň a posú­vaj svoj život aj vďa­ka kni­hám stá­le viac dopre­du.

Zdroj: medium.com, zdroj foto­gra­fií: pixabay.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: favim.com

Pridať komentár (0)