Tajom­stvo šťast­né­ho živo­ta? „Nesta­rať sa.“

Henrieta Balázsová / 12. apríla 2017 / Lifehacking

Čím menej sta­ros­tí, tým viac rados­ti. Pri­znaj­me si to — veľa­krát si život až prí­liš kom­pli­ku­je­me. Vytvá­ra­me si úpl­ne zby­toč­né prob­lé­my, kto­ré nás zaťa­žu­jú, vyčer­pá­va­jú a obe­ra­jú nás o chuť do živo­ta. Ako tomu raz a navž­dy zabrá­niť? Jed­no­du­cho. Sta­čí, ak sa pre­sta­neš sta­rať o zby­toč­né veci. 

Trik na jed­no­duch­ší a lep­ší život nemá s pozi­tív­nym mys­le­ním nič spo­loč­né, dokon­ca ani s úsme­vom či s medi­tá­ci­ou. Prav­da je taká, že ak chceš mať šťast­ný život a chceš si ho uží­vať, musíš spra­viť jedi­nú vec: pre­stať sa sta­rať o malič­kos­ti. Ak si mys­líš, že to znie ako pro­ti­klad všet­ké­ho, čo si dote­raz počul, máš prav­du. Nič to však neme­ní na tom, že to sku­toč­ne fun­gu­je.

Na dôle­ži­té veci sa môže­te začať sústre­diť iba vte­dy, ak sa naučí­te hovo­riť NIE.“ — Ste­ve Jobs

Držíš sa tej­to rady? Aj Ste­ve Jobs vedel, že šťas­tie tkvie v jed­no­du­chos­ti. Jeho pod­sta­tou je sústre­diť sa len na tie naj­dô­le­ži­tej­šie veci a všet­ké­mu ostat­né­mu pove­dať NIE. Zame­raj sa na to, aký vzťah máš sám voči sebe. Zaraď slo­vo NIE do svoj­ho slov­ní­ka a nauč sa pou­ží­vať ho kaž­dý deň. Čím viac­krát ho pou­ži­ješ, tým viac času budeš mať na seba a na veci, kto­ré máš naozaj rád. Jed­no­du­cho sa nesta­raj o veci, kto­ré sa ťa pria­mo netý­ka­jú. Budeš prek­va­pe­ný, koľ­ko času zra­zu zís­kaš.

Zdroj: pexels.com

Tak, ako sa šíria kru­hy vo vode, keď do nej hodí­te kameň, tak môže mať aj vaše jedi­né roz­hod­nu­tie ďale­ko­siah­le dôsled­ky.“ — Dalaj­lá­ma

Aj Dalaj­lá­ma bol zás­tan­com myš­lien­ky, že šťas­tie spo­čí­va v jed­no­du­chom živo­te. Musíš si však uve­do­miť, že hovo­riť ľuďom NIE čas­tej­šie nezna­me­ná, že sa vzdáš ľud­skos­ti a lás­ka­vos­ti. Zna­me­ná to len to, že si viac uve­do­míš svo­ju hod­no­tu.

Jed­no­du­cho sa budeš „sta­rať menej“. Šťast­ný a úspeš­ný člo­vek totiž nepo­ci­ťu­je potre­bu sta­rať sa o veci, kto­ré sa ho netý­ka­jú ale­bo preň­ho nie sú dôle­ži­té. Nesta­raj sa o tie veci, kto­ré nijak neovp­lyv­níš a ani o tie, kto­ré ti nič nepri­ne­sú. Šťast­ný a vyrov­na­ný člo­vek naprí­klad nikdy nebu­de kri­ti­zo­vať dru­hých ľudí, pre­to­že vie, že mu to nič nepri­ne­sie. Rov­na­ko sa nebu­de sta­rať o to, čo bude o 5, 10 či 15 rokov, pre­to­že vie, že to nijak neovp­lyv­ní. Čo však spra­viť môžeš, je ovplyv­niť prí­tom­nosť. Sta­raj sa pre­to len o veci, na kto­rých sku­toč­ne zále­ží.

Zdroj: lifehack.org

Pridať komentár (0)