Takto budú Oba­movci bývať po odchode z Bie­leho domu

Michaela Líšková / 17. november 2016 / Zaujímavosti

Vitaj v budú­com prí­bytku ame­ric­kého pre­zi­denta po odchode “do dôchodku”.

Všetci vieme, ako dopadli ame­rické voľby, no bez ohľadu na ich výsle­dok je rodina Oba­mov­cov nútená po ôsmich rokoch múry Bie­leho domu opus­tiť. Ich nový domov nebude taký známy ani honosný ako palác ame­ric­kých pre­zi­den­tov, no roz­hodne nie je nič, za čo by sa bolo treba han­biť.

Dom, do kto­rého sa rodina čoskoro pre­sťa­huje, sa nachá­dza tiež vo Was­hing­tone, D.C. a údajne sa pre­dá­val za cenu 5.3 mili­óna dolá­rov. Čo zna­mená, že ak by si si chcel tento barák dopriať ty ako Slo­vák, zapla­til by si tak­mer 5 mili­ó­nov eur. Spo­mí­nam si na časy, keď bola slušná vilka na Slo­ven­sku dostupná za dva mili­óny slo­ven­ských korún. Nuž, časy sa menia :)

Pozri si roz­práv­kovú vilu, ktorá uchvá­tila rodinu súčas­ného ame­ric­kého pre­zi­denta. Bola posta­vená v roku 1928 a zaberá roz­lohu 761,8 m2. Nesmieme, samoz­rejme, zabud­núť ani na tých 9 spální. ktoré sa tu nachá­dzajú.

Celý dom dýcha prie­stran­nos­ťou a dostat­kom svetla.

hhbnh

Na prí­zemí sa nachá­dza prie­stranná obý­vačka, kde môžu Oba­movci trá­viť mnoho spo­loč­ných chvíľ.

cbtyc

Nič nie je lep­šie ako teplý krb počas dlhých zim­ných veče­rov.

cbvjm

Hoci je vila blízko cesty, prí­stu­pová cesta je uzat­vo­rená a nachá­dza sa v pokoj­nej časti Kalo­rama v D.C.

mg-ibn

Vzadu sa nachá­dza dosta­tok pries­toru pre všetky autá, kto­rými prídu vážení poli­tici na náv­števu.

cfmvg

V dome roz­hodne nebude núdza o dosta­tok miesta na sede­nie alebo oddych.

gbu

A nesmieme zabud­núť ani na jedá­leň, snáď dosta­točné veľkú na všetky večierky, ktoré sa u Oba­mov­cov chys­tajú.

tui

Náj­deme tu aj hlavnú pra­covňu, ale asi je zby­točné podo­tý­kať, že už to nie je tá oválna.

mbn

Prá­čovňa je spo­jená s kuchyn­kou, ak by si nie­kto potre­bo­val zama­škr­tiť.

bbb

Hlavná kuchyňa je niečo úplne iné a nesmie chý­bať ani mra­mor.

czee

Okrem toho môžeme vidieť, že jej roz­loha tiež nie je malá.

cnfui

Prav­de­po­dobne pre­zi­den­tova budúca spálňa. Nič skromné. Náj­deš tu okrem postele aj veľký šat­ník…

fbinom

mini pra­covňu…

drctb7

…či luxusnú kúpeľnu.

nty

Vila obsa­huje cel­kovo až 9 spální.

gnm

Jed­no­du­cho idy­lický dom­ček, ktorý vyzerá ako to pravé ore­chové po ôsmich rokoch života pod drob­no­hľa­dom Bie­leho domu.

fghgj

zdroj a foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)