Tak­to by raz moh­li vyze­rať kap­su­le Hyper­lo­opu

Timotej Vančo / 17. júna 2016 / Tech a inovácie

Toto leto sa stret­nú tímy z celé­ho sve­ta, aby otes­to­va­li svo­je plá­ny pre kap­su­le, kto­ré v budúc­nos­ti budú jaz­diť rých­los­ťou viac ako 1200km/h.

Súťaž, do kto­rej sa moh­li tímy pri­hlá­siť, sa zača­la v júny minu­lé­ho roka. Odvte­dy mali čas si pri­pra­viť svo­je pro­to­ty­py. Finál­ne kolo súťa­že sa bude konať v Kali­for­nii, kon­krét­ne v Hawt­hor­ne, kde má Spa­ceX tes­to­va­ciu drá­hu. A vyvr­cho­lí počas toh­to leta (pres­ný dátum ešte nikto nevie, hovo­rí sa ale o augus­te), tak­že všet­ky tímy musia byť pri­chys­ta­né okam­ži­te odpre­zen­to­vať, čo všet­ko už stih­li spra­viť.

V janu­ári toh­to roku sa usku­toč­ni­lo posled­né kolo súťa­že „Design Wee­kend“ v Texa­se, v kto­rom súťa­ži­lo viac ako 115 inži­nier­skych tímov. Po tom­to posled­nom kole, bolo vybra­tých naj­lep­ších 30 tímov, kto­ré postú­pi­li do finá­le. Odvte­dy sa jeden tím z Toron­ta odhlá­sil, tak­že zosta­lo už iba 29 tímov, kto­ré robia všet­ko pre­to, aby prá­ve ich kap­su­la bola tá, kto­rá bude voziť ľudí v Hyper­lo­ope.

Tímy z celé­ho sve­ta uve­rej­ni­li na inter­net ich nápa­dy aspoň v takej­to for­me. Poď­me sa na to pozrieť bliž­šie.

Bager­Lo­op

badgerloop

foto: businessinsider.com

Bager­Lo­op je tvo­re­ný štu­den­ta­mi z Uni­ver­zi­ty z Wis­con­si­nu v Madi­so­ne. Tím v spo­lu­prá­ci s ďal­ší­mi dvo­ma tíma­mi už zís­kal oce­ne­nie „Pod Tech­ni­cal Excel­len­ce“ za návrh, kto­rý využí­va mag­ne­tic­kú levi­tá­ciu na súťa­ži „Design Wee­kend“, kto­rú orga­ni­zo­val Spa­ceX. Návrh obsa­hu­je redun­dant­né brz­dy, elek­tric­ký ria­dia­ci sys­tém, mag­ne­tic­ký pohon a vir­tu­ál­nu rea­li­tu.

Car­ne­gie Mel­lon Hyper­lo­op

carnegie-mellon-hyperloop

foto: businessinsider.com

Car­ne­gie Mel­lon Hyper­lo­op tím navrhol kap­su­lu, kto­rá využí­va elek­tro­mag­ne­tic­kú induk­ciu, čo zaprí­či­ňu­je levi­to­va­nie kap­su­le ponad drá­hu. Tak­tiež navrh­li kon­trol­ný sys­tém, kto­rým sa dá regu­lo­vať elek­tro­mag­ne­tic­ká induk­cia a tým dosa­ho­vať väč­šiu úspo­ru ener­gie.

Delft Hyper­lo­op

delft-hyperloop

foto: businessinsider.com

Delft Hyper­lo­op pochá­dza z Delft­skej uni­ver­zi­ty tech­no­ló­gií v Holand­sku. Na začiat­ku ich tím začí­nal iba so 6 štu­den­ta­mi, ale časom im priš­lo až 200 žia­dos­tí a oni si vybra­li iba tých naj­lep­ších. Teraz je v ich tíme už 33 čle­nov. Delft­ský tím vyhral oce­ne­nie „Pod Inno­va­ti­on Award“ na Design Wee­kend.

Gator­lo­op

gatorloop

foto: businessinsider.com

Tím Gater­lo­op pochá­dza z Flo­ri­dy. Do tímu pat­ria čle­no­via, kto­rí už ukon­či­li uni­ver­zi­tu, ale aj štu­den­ti. Gater­lo­op má v tíme viac žien ako kto­rý­koľ­vek iný tím (9 žien vrá­ta­ne 8 inži­nie­rov).

Hyper­lo­opUC

hyperloopuc

foto: businessinsider.com

Hyper­lo­opUC sa skla­dá zo štu­den­tov z uni­ver­zi­ty v Cin­ci­na­ti. Vytvo­ri­li modu­lár­ny návrh, kto­rý pou­ží­va „hover“ moto­ry na vzná­ša­nie sa ponad drá­hu.

Keio Alp­ha

keio-alpha

foto: businessinsider.com

Tím Keio Alp­ha o sebe dáva vedieť z uni­ver­zi­ty v Keio. Toto je jedi­ný tím, kto­rý pochá­dza z Japon­ska a doká­zal sa dostať až do finál­nej trid­siat­ky účast­ní­kov.

Lehigh Hyper­lo­op

lehigh-hyperloop

foto: businessinsider.com

Tím Lehigh Hyper­lo­op pozos­tá­va zo 150 štu­den­tov z Lehigh-skej uni­ver­zi­ty. Tím navrhol kap­su­lu, kto­rá je ľah­ko prí­stup­ná. Ak sa sta­ne neja­ká poru­cha, obsa­hu­je ties­ňo­vý brzd­ný sys­tém a je ľah­ko demon­to­va­teľ­ná prí­pad­ne rých­lo vyme­ni­teľ­ná.

MIT Hyper­lo­op

mit-hyperloop

foto: businessinsider.com

Tím z MIT už vyro­bil aj malý pro­to­typ ich návrhu a dosta­li naj­väč­ší počet bodov v „Ove­rall Design Award“. Využí­va­jú pasív­nu mag­ne­tic­kú levi­tá­ciu a neody­mo­vé mag­ne­ty.

Naším hlav­ným cie­ľom je demon­štro­vať vyso­kú rých­losť, níz­ky odpor pri levi­tá­cii, postran­né ria­de­nie a brzd­né sys­té­my pre núdzo­vé zasta­ve­nia,“ tím infor­mo­val médium Busi­ness Insi­der.

rLo­op

rloop

foto: businessinsider.com

rLo­op je jedi­ný tím, kto­rý sa nes­kla­dá zo štu­den­tov. Ich začia­tok bol iný ako u ostat­ných. Dali sa doko­py cez Red­dit. Inži­nie­ri z rLo­op tímu pra­co­va­li dlho cez inter­net a teda iba vir­tu­ál­ne medzi sebou komu­ni­ko­va­li. Prvý­krát sa stret­li až v janu­ári na Design Wee­kend. Ich návrh pozos­tá­va z pou­ži­tia moto­rov na mag­ne­tic­kú levi­tá­ciu a tla­ko­vú nádo­bu pod­ľa noriem FAA pre lie­tad­lá.

RUMD Loop

rumd-loop

foto: businessinsider.com

RUMD Loop tím pozos­tá­va z inži­nie­rov a fyzi­kov z uni­ver­zi­ty v Mary­lan­de a Rut­ger­so­vej uni­ver­zi­ty. Kap­su­le dali názov Pro­mé­te­us a využí­va víro­vé prú­dy na mag­ne­tic­kú levi­tá­ciu, ovlá­da­nie a brz­de­nie. Obsa­hu­je viac­stup­ňo­vý sys­tém, kto­rý zais­ťu­je pohodl­nej­šiu jaz­du pre ces­tu­jú­cich.

Hyper­Lift

team-hyperlift

foto: businessinsider.com

Tím z Hyper­Lift pozos­tá­va zo 6 štu­den­tov z Hous­to­nu v Texa­se. Ich hlav­ným cie­ľom je vytvo­re­nie čo naj­ľah­šej a naje­fek­tív­nej­šej kap­su­le.

UCI Hyper­Xi­te

uci-hyperxite

foto: businessinsider.com

Hyper­Xi­te pochá­dza z Kali­for­nie. Zame­ra­li sa na pre­voz ľudí v naj­ruš­nej­ších hodi­nách — na odbre­me­ne­nie pre­máv­ky. Do jed­nej kap­su­le sa zmes­tí až 28 ľudí a vydr­ží aj v ťaž­kých pove­ter­nost­ných pod­mien­kach. Hyper­Xi­te sú jed­ny z top 3 tímov, kto­ré dosta­li oce­ne­nie „Pod Tech­ni­cal Excel­len­ce“.

UWM Mer­cu­ry Three

uwm-mercury-three

foto: businessinsider.com

Uni­ver­zit­ný tím UWM Mer­cu­ry Three z Wis­con­sin-Milwau­kee pou­ží­va mag­ne­tic­kú levi­tá­ciu na dosa­ho­va­nie vyso­kých rých­los­tí s níz­kym tre­ním medzi drá­hou a kap­su­lou. Svo­ju kap­su­lu nazva­li po rím­skom boho­vi sprá­vy a obcho­du – Mer­kúr.

Vhy­per

vhyper

foto: businessinsider.com

Tím Vhy­per vytvo­ril kap­su­lu, kto­rá využí­va chla­de­ný plyn a sekun­dár­ny pro­pulz­ný sys­tém moto­rov, kto­rý je veľ­mi jedi­neč­ný a tímu z Vir­gí­nie pomô­že dosa­ho­vať vyso­ké rých­los­ti. Postu­pom času Vhy­per tím skon­štru­oval plno­hod­not­nú kap­su­lu v poža­do­va­nej veľ­kos­ti, kto­rá prej­de crash tes­ta­mi.

WARR Hyper­lo­op

warr-hyperloop

foto: businessinsider.com

WARR Hyper­lo­op pochá­dza z Mní­chov­skej uni­ver­zi­ty tech­no­ló­gii. Ich návrh pozos­tá­va z kom­pre­so­ru, kto­rý bude v zadnej čas­ti kap­su­le a tak­tiež obsa­hu­je redun­dant­ný brz­dia­ci sys­tém pre zais­te­nie maxi­mál­ne­ho bez­pe­čia ces­tu­jú­cich.

Water­lo­op

waterloop

foto: businessinsider.com

Water­lo­op bol vytvo­re­ný na uni­ver­zi­te v Onta­riu, v Kana­de. Celú kap­su­lu si sta­va­jú sami a dizajn je celý modu­lár­ny, čo im dovo­ľu­je väč­šiu fun­kci­ona­li­tu a este­tic­ké zme­ny. Kap­su­la by ich pod­ľa posled­ných pred­po­kla­dov mala stáť sko­ro 43 000€ a vážiť 700 kilo­gra­mov.

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: thelibertarianrepublic.com 

Pridať komentár (0)