Takto by raz mohli vyze­rať kap­sule Hyper­lo­opu

Timotej Vančo / 17. júna 2016 / Tech a inovácie

Toto leto sa stretnú tímy z celého sveta, aby otes­to­vali svoje plány pre kap­sule, ktoré v budúc­nosti budú jaz­diť rých­los­ťou viac ako 1200km/h.

Súťaž, do kto­rej sa mohli tímy pri­hlá­siť, sa začala v júny minu­lého roka. Odvtedy mali čas si pri­pra­viť svoje pro­to­typy. Finálne kolo súťaže sa bude konať v Kali­for­nii, kon­krétne v Hawt­horne, kde má Spa­ceX tes­to­va­ciu dráhu. A vyvr­cholí počas tohto leta (presný dátum ešte nikto nevie, hovorí sa ale o auguste), takže všetky tímy musia byť pri­chys­tané okam­žite odpre­zen­to­vať, čo všetko už stihli spra­viť.

V janu­ári tohto roku sa usku­toč­nilo posledné kolo súťaže „Design Wee­kend“ v Texase, v kto­rom súťa­žilo viac ako 115 inži­nier­skych tímov. Po tomto posled­nom kole, bolo vybra­tých naj­lep­ších 30 tímov, ktoré postú­pili do finále. Odvtedy sa jeden tím z Toronta odhlá­sil, takže zostalo už iba 29 tímov, ktoré robia všetko preto, aby práve ich kap­sula bola tá, ktorá bude voziť ľudí v Hyper­lo­ope.

Tímy z celého sveta uve­rej­nili na inter­net ich nápady aspoň v takejto forme. Poďme sa na to pozrieť bliž­šie.

Bager­Loop

badgerloop

foto: businessinsider.com

Bager­Loop je tvo­rený štu­den­tami z Uni­ver­zity z Wis­con­sinu v Madi­sone. Tím v spo­lu­práci s ďal­šími dvoma tímami už zís­kal oce­ne­nie „Pod Tech­ni­cal Excel­lence“ za návrh, ktorý využíva mag­ne­tickú levi­tá­ciu na súťaži „Design Wee­kend“, ktorú orga­ni­zo­val Spa­ceX. Návrh obsa­huje redun­dantné brzdy, elek­trický ria­diaci sys­tém, mag­ne­tický pohon a vir­tu­álnu rea­litu.

Car­ne­gie Mel­lon Hyper­loop

carnegie-mellon-hyperloop

foto: businessinsider.com

Car­ne­gie Mel­lon Hyper­loop tím navrhol kap­sulu, ktorá využíva elek­tro­mag­ne­tickú induk­ciu, čo zaprí­či­ňuje levi­to­va­nie kap­sule ponad dráhu. Tak­tiež navrhli kon­trolný sys­tém, kto­rým sa dá regu­lo­vať elek­tro­mag­ne­tická induk­cia a tým dosa­ho­vať väč­šiu úsporu ener­gie.

Delft Hyper­loop

delft-hyperloop

foto: businessinsider.com

Delft Hyper­loop pochá­dza z Delft­skej uni­ver­zity tech­no­ló­gií v Holand­sku. Na začiatku ich tím začí­nal iba so 6 štu­den­tami, ale časom im prišlo až 200 žia­dostí a oni si vybrali iba tých naj­lep­ších. Teraz je v ich tíme už 33 čle­nov. Delft­ský tím vyhral oce­ne­nie „Pod Inno­va­tion Award“ na Design Wee­kend.

Gator­loop

gatorloop

foto: businessinsider.com

Tím Gater­loop pochá­dza z Flo­ridy. Do tímu pat­ria čle­no­via, ktorí už ukon­čili uni­ver­zitu, ale aj štu­denti. Gater­loop má v tíme viac žien ako kto­rý­koľ­vek iný tím (9 žien vrá­tane 8 inži­nie­rov).

Hyper­lo­opUC

hyperloopuc

foto: businessinsider.com

Hyper­lo­opUC sa skladá zo štu­den­tov z uni­ver­zity v Cin­ci­nati. Vytvo­rili modu­lárny návrh, ktorý pou­žíva „hover“ motory na vzná­ša­nie sa ponad dráhu.

Keio Alpha

keio-alpha

foto: businessinsider.com

Tím Keio Alpha o sebe dáva vedieť z uni­ver­zity v Keio. Toto je jediný tím, ktorý pochá­dza z Japon­ska a doká­zal sa dostať až do finál­nej trid­siatky účast­ní­kov.

Lehigh Hyper­loop

lehigh-hyperloop

foto: businessinsider.com

Tím Lehigh Hyper­loop pozos­táva zo 150 štu­den­tov z Lehigh-skej uni­ver­zity. Tím navrhol kap­sulu, ktorá je ľahko prí­stupná. Ak sa stane nejaká poru­cha, obsa­huje ties­ňový brzdný sys­tém a je ľahko demon­to­va­teľná prí­padne rýchlo vyme­ni­teľná.

MIT Hyper­loop

mit-hyperloop

foto: businessinsider.com

Tím z MIT už vyro­bil aj malý pro­to­typ ich návrhu a dostali naj­väčší počet bodov v „Ove­rall Design Award“. Využí­vajú pasívnu mag­ne­tickú levi­tá­ciu a neody­mové mag­nety.

Naším hlav­ným cie­ľom je demon­štro­vať vysokú rých­losť, nízky odpor pri levi­tá­cii, postranné ria­de­nie a brzdné sys­témy pre núdzové zasta­ve­nia,“ tím infor­mo­val médium Busi­ness Insi­der.

rLoop

rloop

foto: businessinsider.com

rLoop je jediný tím, ktorý sa nes­kladá zo štu­den­tov. Ich začia­tok bol iný ako u ostat­ných. Dali sa dokopy cez Red­dit. Inži­nieri z rLoop tímu pra­co­vali dlho cez inter­net a teda iba vir­tu­álne medzi sebou komu­ni­ko­vali. Prvý­krát sa stretli až v janu­ári na Design Wee­kend. Ich návrh pozos­táva z pou­ži­tia moto­rov na mag­ne­tickú levi­tá­ciu a tla­kovú nádobu podľa noriem FAA pre lie­tadlá.

RUMD Loop

rumd-loop

foto: businessinsider.com

RUMD Loop tím pozos­táva z inži­nie­rov a fyzi­kov z uni­ver­zity v Mary­lande a Rut­ger­so­vej uni­ver­zity. Kap­sule dali názov Pro­mé­teus a využíva vírové prúdy na mag­ne­tickú levi­tá­ciu, ovlá­da­nie a brz­de­nie. Obsa­huje viac­stup­ňový sys­tém, ktorý zais­ťuje pohodl­nej­šiu jazdu pre ces­tu­jú­cich.

Hyper­Lift

team-hyperlift

foto: businessinsider.com

Tím z Hyper­Lift pozos­táva zo 6 štu­den­tov z Hous­tonu v Texase. Ich hlav­ným cie­ľom je vytvo­re­nie čo naj­ľah­šej a naje­fek­tív­nej­šej kap­sule.

UCI Hyper­Xite

uci-hyperxite

foto: businessinsider.com

Hyper­Xite pochá­dza z Kali­for­nie. Zame­rali sa na pre­voz ľudí v naj­ruš­nej­ších hodi­nách — na odbre­me­ne­nie pre­mávky. Do jed­nej kap­sule sa zmestí až 28 ľudí a vydrží aj v ťaž­kých pove­ter­nost­ných pod­mien­kach. Hyper­Xite sú jedny z top 3 tímov, ktoré dostali oce­ne­nie „Pod Tech­ni­cal Excel­lence“.

UWM Mer­cury Three

uwm-mercury-three

foto: businessinsider.com

Uni­ver­zitný tím UWM Mer­cury Three z Wis­con­sin-Milwau­kee pou­žíva mag­ne­tickú levi­tá­ciu na dosa­ho­va­nie vyso­kých rých­lostí s níz­kym tre­ním medzi drá­hou a kap­su­lou. Svoju kap­sulu nazvali po rím­skom bohovi správy a obchodu – Mer­kúr.

Vhy­per

vhyper

foto: businessinsider.com

Tím Vhy­per vytvo­ril kap­sulu, ktorá využíva chla­dený plyn a sekun­dárny pro­pulzný sys­tém moto­rov, ktorý je veľmi jedi­nečný a tímu z Vir­gí­nie pomôže dosa­ho­vať vysoké rých­losti. Postu­pom času Vhy­per tím skon­štru­oval plno­hod­notnú kap­sulu v poža­do­va­nej veľ­kosti, ktorá prejde crash tes­tami.

WARR Hyper­loop

warr-hyperloop

foto: businessinsider.com

WARR Hyper­loop pochá­dza z Mní­chov­skej uni­ver­zity tech­no­ló­gii. Ich návrh pozos­táva z kom­pre­soru, ktorý bude v zadnej časti kap­sule a tak­tiež obsa­huje redun­dantný brz­diaci sys­tém pre zais­te­nie maxi­mál­neho bez­pe­čia ces­tu­jú­cich.

Water­loop

waterloop

foto: businessinsider.com

Water­loop bol vytvo­rený na uni­ver­zite v Onta­riu, v Kanade. Celú kap­sulu si sta­vajú sami a dizajn je celý modu­lárny, čo im dovo­ľuje väč­šiu fun­kci­ona­litu a este­tické zmeny. Kap­sula by ich podľa posled­ných pred­po­kla­dov mala stáť skoro 43 000€ a vážiť 700 kilo­gra­mov.

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: thelibertarianrepublic.com 

Pridať komentár (0)