Takto by vyzerali produkty veľkých svetových značiek, ak by stavili na minimalizmus

Alexandra Valkova / 11. marca 2019 / Marketing/Sketcher

  • Star­bucks, Mc­Do­nald’s či Coca-Cola
  • Pá­čili by sa ti tieto pro­dukty viac, ak by vy­ze­rali takto?
  • Tu­recký gra­fický di­zaj­ner sta­vil na staré zlaté pra­vidlo, že v jed­no­du­chosti je krása
zdroj: Unsplash/Pexels
  • Star­bucks, Mc­Do­nald’s či Coca-Cola
  • Pá­čili by sa ti tieto pro­dukty viac, ak by vy­ze­rali takto?
  • Tu­recký gra­fický di­zaj­ner sta­vil na staré zlaté pra­vidlo, že v jed­no­du­chosti je krása

Nie je žiad­nym ta­jom­stvom, že di­zajn, obal a logo pre­dáva pro­dukt a jeho sa­motný ob­sah je kon­co­vému spot­re­bi­te­ľovi buď už známy alebo je roz­ho­do­va­nie kúpy kvôli ob­sahu často až se­kun­dár­nym uka­zo­va­te­ľom.

Nie je to po pr­vý­krát, čo sa di­zaj­nér po­hral s obalmi no­to­ricky zná­mych sve­to­vých zna­čiek a tro­chu ich „vy­čis­til“. A to aj na­priek tomu, že spot­re­bi­te­ľovi je stále jasné, o akú značku ide.

Ak­tu­álne nás zau­jal „re­di­zajn“ gra­fic­kého di­zaj­néra Bi­lala Koça, ktorý dal pro­duk­tom Star­bucksu či Mc­Do­nald’s na­ozaj mi­ni­ma­lis­tický di­zajn.

Tak čo, sia­hol by si po tomto pro­dukte, ak by ne­vy­ze­ral tak, ako si už zvyk­nutý?

Viac z port­fó­lia tu­rec­kého di­zaj­néra si mô­žeš po­zrieť TU.

Zdroj: www.be­hance.net

Pridať komentár (0)