Tak­to by mala vyze­rať kniž­ni­ca: V his­to­ric­kom divad­le si kre­a­tív­ci ucti­li kni­hy

Barbora Prochovníková, vedelisteze.sk / 26. júla 2016 / Zaujímavosti

Hoci je Star­tI­tUp digi­tál­ne médium, nikdy sme sa neta­ji­li našou lás­kou ku kni­hám.

V Bue­nos Aires sa nachá­dza kníh­ku­pec­tvo s náz­vom El Ate­neo Grand Splen­did, kto­ré je posta­ve­né v budo­ve tak­mer 100-rokov sta­ré­ho divad­la Grand Splen­did The­a­ter.

Divad­lo bolo posta­ve­né v roku 1919, neskôr bolo pre­sta­va­né na kino a v roku 2000 sa sta­lo nád­her­ným kníh­ku­pec­tvom, kto­ré roč­ne nav­ští­vi viac ako mili­ón náv­štev­ní­kov. V roku 2008 zís­ka­lo kníh­ku­pec­tvo pome­no­va­nie dru­hé najk­raj­šie na sve­te pod­ľa peri­odi­ka The Guar­dian.

Pôvod­ný­mi archi­tekt­mi divad­la boli Pero a Tor­res Armen­gol. Vzhľad kníh­ku­pec­tva navrhol Fer­nan­do Man­zo­ni, kto­rý sa sna­žil zacho­vať všet­ky pôvod­né čas­ti divad­la, pone­chal tiež javis­ko, bal­kó­ny i čer­ve­né záve­sy.

buenos-aires-bookstore-theatre-el-ateneo-grand-splendid-2buenos-aires-bookstore-theatre-el-ateneo-grand-splendid-6buenos-aires-bookstore-theatre-el-ateneo-grand-splendid-4buenos-aires-bookstore-theatre-el-ateneo-grand-splendid-1abuenos-aires-bookstore-theatre-el-ateneo-grand-splendid-3buenos-aires-bookstore-theatre-el-ateneo-grand-splendid-8buenos-aires-bookstore-theatre-el-ateneo-grand-splendid-7

vedeliSteZe_banner

Zdroj: vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: boredpanda.net

Pridať komentár (0)