Tak­to by si žil, keby si bol prin­com v Duba­ji

Simona Hanzelová / 7. apríla 2017 / Zaujímavosti

zdroj: instagram.com/ instagram.com

Šejk Ham­dan bin Moham­med bin Ras­hid Al Mak­toum, pre­zý­va­ný aj Faz­za, je nie­len dubaj­ským prin­com, ale aj krá­ľom Ins­ta­gra­mu. Na zná­mej sociál­nej sie­ti má už viac ako 5,1 mili­ó­na fanú­ši­kov.

Toto je She­ikh Ham­dan bin Moham­med bin Ras­hid Al Mak­toum, dubaj­ský korun­ný princ. So svo­jím roz­práv­ko­vým živo­tom sa delí s 5,1 mili­ón­mi fanú­ši­kov na Ins­ta­gra­me.

zdroj: instagram.com

Jeho otec, šejk Moham­med bin Ras­hid Al Mak­toum, je pred­se­da vlá­dy Spo­je­ných arab­ských emi­rá­tov.

zdroj: instagram.com

Faz­za zbož­ňu­je ces­to­va­nie — čím extrém­nej­šia des­ti­ná­cia, tým lep­šie. Tu bol na Islan­de…

zdroj: instagram.com

… a tu zasa v Tan­zá­nii.

zdroj: instagram.com

Má rád leze­nie po ľadov­coch…

zdroj: instagram.com

…a občas zapó­zu­je pred šik­mou vežou v Pise ako oby­čaj­ný turis­ta.

zdroj: instagram.com,

Zvy­čaj­ne ces­tu­je v abso­lút­nom pre­py­chu…

zdroj: instagram.com

.…ale nepo­hr­d­ne ani skrom­nej­ším spô­so­bom dopra­vy.

zdroj: instagram.com

Faz­za zbož­ňu­je sel­fie, tak­že — našťas­tie pre jeho fanú­ši­kov — doku­men­tu­je kaž­dý svoj krok.

zdroj: instagram.com

Je talen­to­va­ný foto­graf, tak­že jeho Ins­ta­gram je plný úchvat­ných zábe­rov ako je ten­to.

zdroj: instagram.com

Faz­za je tiež zanie­te­ný bežec…

zdroj: instagram.com

…a cyk­lis­ta.…

zdroj: instagram.com

…nepo­hr­d­ne ani sno­wbo­ar­dom…

zdroj: instagram.com

…a rád si zahrá aj tenis.

zdroj: instagram.com

Princ sa však venu­je aj ove­ľa extrém­nej­ším špor­tom. 

zdroj: instagram.com

Nie je žiad­nym prek­va­pe­ním, že počas svo­jich dob­ro­druž­stiev potre­bu­je dopl­niť “pali­vo” či už v podo­be kávy…

zdroj: instagram.com

…ale­bo čerstvé­ho san­dwi­chu.

zdroj: instagram.com

Princ je nie­len dob­ro­druh, ale je aj rodin­ne zalo­že­ný. Má až dvad­saťd­va súro­den­cov.

zdroj: instagram.com

Rád trá­vi čas so svo­jim synov­com.

zdroj: instagram.com

Faz­za je aj milov­ní­kom zvie­rat.

zdroj: instagram.com

Keď­že zbož­ňu­je kone, trá­vi veľa času aj s tými­to ušľach­ti­lý­mi tvor­mi.

zdroj: instagram.com

Napriek všet­kým záľu­bám si však náj­de čas aj na svo­je povin­nos­ti. Ham­dan je okrem iné­ho aj pred­se­dom výkon­nej rady v Duba­ji.

zdroj: instagram.com

Málo­kto vie, že sa venu­je aj poé­zii. Píše naj­mä o témach ako je lás­ka, múd­rosť a pat­ri­otiz­mus. 

zdroj: instagram.com

zdroj: instagram.com

zdroj člán­ku: businessinsider.com 

Pridať komentár (0)