Takto sa zís­kava práca vo Face­bo­oku

Andrej Kras / 30. decembra 2014 / Business

Vďaka svo­jej zná­mej bez­sta­rost­nej kul­túre a úžas­ným vymo­že­nos­tiam je Face­book jed­nou z firiem, v kto­rej by ľudia naj­rad­šej pra­co­vali — ale dostať tu miesto nie je vôbec jed­no­du­ché. Aby ste lep­šie pocho­pili, čo je treba na to aby ste sa dostali na tak veľmi žia­danú pozí­ciu v gigante sociál­nych médii, poroz­prá­vali sme sa s jed­ným zo zamest­nan­cov, ktorý nám krok po kroku opí­sal pri­jí­mací poho­vor, a tiež sa s nami pode­lil o to, aké je to sku­točne pra­co­vať pre Face­book.

Nico­las Spie­gel­berg zís­kal v roku 2006 magis­ter­ský titul z počí­ta­čo­vého inži­nier­stva na Ala­bam­skej Uni­ver­zite v Hunts­ville.

Po pro­mó­cii s GPA (Gra­des Point Ave­rage — bodový prie­mer všet­kých pred­me­tov) 4,0 pra­co­val nie­koľko rokov pre tele­ko­mu­ni­kačnú spo­loč­nosť v Ala­bame — ale vážne sa zau­jí­mal o “obrov­ský nevy­užitý poten­ciál online sociál­nych sietí”.

32 ročný Spie­gel­berg pove­dal pre Bus­si­ness Insi­der, že “od začiatku bol posad­nutý myš­lien­kou, že bude pra­co­vať pre Face­book”.

V roku 2009, vraví Spie­gel­berg “uve­rej­ňo­val Face­book zau­jí­mavé prog­ra­má­tor­ské hla­vo­lamy, ktoré ste mohli rie­šiť, a nechať si svoj výkon ohod­no­tiť online. Vyrie­šil som variantu Prob­lému Trvá­ceho Man­žels­tva (Stable Mar­riage Prob­lem — druh logic­kého prob­lému, v kto­rom sa sna­žíte nájsť vhodné páry na základe vopred daných kri­té­rii), a odo­slal odpo­veď. Uká­zalo sa, že nábo­rár Face­bo­oku sle­do­val výsledky, a tak som dostal pozvánku na poho­vor.”

Ako prvý pri­šiel 45 minú­tový poho­vor cez tele­fón. “Väč­šina roz­ho­voru sa zame­ria­vala na rôzne prog­ra­má­tor­ské prob­lémy, ale mal som aj cel­kom slušnú dávku času na konci, kedy som sa mohol pýtať inži­niera otázky o jeho práci, a čo ho moti­vuje robiť pre Face­book.”

Spie­gel­berg bol pozvaný do Kali­for­nie, aby sa osobne stre­tol s mana­žérmi. Cel­kovo pre­šiel štyrmi poho­vormi s krát­kou pre­stáv­kou upro­stred.

Oproti ostat­ným 10 a viac hodi­no­vým poho­vo­ro­vým mara­tó­nom, kto­rými som si pre­šiel, bol tento prí­jemne osvie­žu­júci. Mal som pocit, akoby dobre posu­dzo­vali moje schop­nosti, ale záro­veň to prí­liš nena­ťa­ho­vali, aby zo mňa nevy­cucli všetku ener­giu, a aby som aj na konci mohol podať dobrý výkon.”

Spie­gel­berg tvrdí, že ak na poho­vor letíte dlhú vzdia­le­nosť, Face­book vám nor­málne dá jeden deň na oddych pred poho­vo­rom. “Veľmi vám odpo­rú­čam využiť to, takže sa budete môcť osvie­žiť, oddých­nuť si, a na druhý deň do toho dať všetko.”

Podľa jeho slov boli prvé dva roz­ho­vory zame­rané na prog­ra­mo­va­nie a algo­ritmy. “Dajú vám prob­lém, kto­rého rie­še­nie vyža­duje, aby ste zobrali kla­sické prog­ra­mo­va­cie štruk­túry (zoznamy, grafy, cache) a skom­bi­no­vali ich dohro­mady tak, že vyrie­šia kon­krétny prob­lém” vysvet­ľuje. Prob­lémy sú tro­cha nepri­ro­dzené, ale kaž­do­pádne odrá­žajú druhy prob­lé­mov, s kto­rými sa tu budete den­no­denne stre­tá­vať.”

Ďalší roz­ho­vor sa zame­ria­val na filo­zo­fiu práce. “Pre­šli sme si prob­lémy, ktoré som v minu­losti vyrie­šil, a tiež lek­cie, ktoré som si z nich zobral” hovorí Spie­gel­berg. “Face­book sa chce uis­tiť, že sa budete neus­tále zlep­šo­vať, a doká­žete apli­ko­vať minulé pou­če­nia na aktu­álne výzvy.”

A posledný roz­ho­vor bol zame­raný na sys­té­mový dizajn. “Mojou kon­krét­nou otáz­kou bolo tuším navr­hnu­tie sys­tému sema­fó­rov,” spo­mína si matne. “Táto úloha už na poho­vore nie je — ale pod­sta­tou bolo zis­tiť, či doká­žem zobrať kom­pli­ko­vaný prob­lém, a roz­de­liť si ho na men­šie časti. Dnes je to zame­rané viac na navr­hnu­tie nie­kto­rého zo základ­ných pro­duk­tov, z kto­rých sa skladá Face­book.”

Spie­gel­berg vraví, že po tomto kole nebol práve naj­ho­rú­cej­šim kan­di­dá­tom.

Nako­niec sa uká­zalo, že okolo mňa vznikla počas hod­no­te­nia kan­di­dá­tov veľká debata. Jedna osoba ma nech­cela najať. Avšak nie­koľko ostat­ných ľudí s kto­rými som robil poho­vory si mys­lelo, že Face­book by uro­bil vekú chybu, ak by ma nechal ísť. Ľudia, ktorí za mňa bojo­vali, boli nako­niec schopní pre­sved­čiť menež­ment, aby ma znovu ohod­no­tili v oblas­tiach, kto­rých sa dotý­kala kri­tika, a pre­šiel som ešte dvoma tele­fón­nymi poho­vormi.”

Spie­gel­berg už videl kan­di­dá­tov, ktorí boli demo­ra­li­zo­vaní, pre­tože sa im veľmi na poho­vo­roch neda­rilo, a tak sa jed­no­du­cho vzdali. “Neuve­do­mujú si, že Face­book si cení tých, ktorí im sku­točne pomôžu, a aj v ťaž­kých časoch. Preto do toho musíte dať všetko. V sku­toč­nosti máte nie­koľko mož­ností pre­sved­čiť nábo­rá­rov, že robia veľkú chybu ak vás nechajú ísť.”

Spie­gel­berg presne toto uro­bil, a nako­niec zví­ťa­zil nad skep­tikmi.

V novem­bri 2009 dostal prácu ako soft­vé­rový inži­nier vo Face­bo­oku v ich Kali­forn­skej základni, a v janu­ári 2012 sa pre­su­nul do novej New Yorks­kej pobočky, kde bol o dva roky neskôr pový­šený na tech­nic­kého ria­di­teľa.

Milu­jem to tu” vraví. “Je tu toľko prí­le­ži­tostí na osobný a pro­fe­si­onálny rast. Začal som tým, že som sa pri­po­jil k tímu pra­cu­jú­cemu na Face­book Mes­sen­ger, zväč­šil som ich pamä­ťový sys­tém na mili­óny uží­va­te­ľov, open-sour­co­val som svoju prácu, a ces­to­val som po celom svete, aby som sa pode­lil o moje skú­se­nosti na kon­fe­ren­ciách.”

Potom som sa pre­sťa­ho­val do New Yorku, aby tu som pomo­hol naštar­to­vať pobočku” pokra­čuje ďalej. “Pred rokom som sa pre­su­nul do Mobil­nej Infra­štruk­túry, a učím sa ako sa pris­pô­so­biť úplne novej sade výziev. Pre prog­ra­má­tora sú tu vždy nové, nepres­kú­mané oblasti a prí­le­ži­tosti na rast.”

Face­book je vždy na vrchu hod­no­te­nia pra­cov­ných miest, vrá­tane zoznamu “Naj­lep­ších firiem, pre ktoré pra­co­vať” od Glass­door. Spie­gel­berg vraví, že posla­nie, kul­túra a hod­noty Face­bo­oku sú to, čo z neho robí tak skvelé miesto na prácu. “Otvá­ra­nie sveta, a pre­pá­ja­nie miliárd uží­va­te­ľov je posla­nie s veľ­kým dopa­dom, a tiež je to osobne veľmi uspo­ko­ju­júce. Pria­te­lia a rodina neus­tále hovo­ria o tom, ako im Face­book pomo­hol spo­jiť sa s ľudmi, na kto­rých im záleží.”

Aj vnú­torná kul­túra face­bo­oku je veľmi otvo­rená a pre­po­jená. “Môžete sa dozve­dieť o akej­koľ­vek časti Face­bo­oku, aj keď s vašou prá­cou priamo nesú­visí.” Ak naplno nero­zu­miete tomu, ako fun­guje Face­bo­okov­ský News Feed, môžete si ísť naprí­klad pozrieť firemnú pre­zen­tá­ciu. “Ak vás zau­jíma, čo si Zuck myslí o Occu­luse, spý­tajte sa ho na piat­ko­vej firem­nej Q&A (otázky a odpo­vede).”

Spie­gel tvrdí, že Face­boku leží na srdci tvorba pro­duk­tov, ktoré budú ľudia milo­vať tým, že idú rýchlo vpred, a sú drzí. “Pre prog­ra­má­tora to zna­mená, že môžete opra­viť prob­lémy namiesto toho, aby ste na ne rezig­no­vali. Prog­ra­má­tori sa sna­žia byť stále rých­lejší, a vytvá­rať lepší záži­tok.”

Ďal­šou dôle­ži­tou vecou, ktorú by ste mali vedieť, obzvlášť ak chcete pra­co­vať pre Face­book, je: Je impe­ra­tí­vom, že sa naučíte všetko čo len môžete pred tým, než odoš­lete žia­dosť o zamest­na­nie.

Face­book pri­ťa­huje ľudí, ktorí chcú niečo zme­niť, korí chcú mať dopad na svet,” vraví Spie­gel­berg. Naše výbe­rové kona­nia sú možno tvrdé, ale aspoň potom viete, že vaši kole­go­via sú ľudia s rov­na­kou vytrva­los­ťou, akú ste uká­zali vy,” vysvet­ľuje.

Jed­ným z mojich obľú­be­ných citá­tov, na kto­rom sa zho­du­jeme s via­ce­rými prog­ra­má­tormi vo Face­bo­oku, je latin­ské prí­slo­vie ’Odváž­nym šťas­tie praje’. Možno sa do Face­bo­oku skvele hodíte; možno je pre vás niečo úplne iné. Ale pokým to neskú­site, neviete” dodáva. “Keď budete drzí, a ak dáte všetko do príp­ravy na svoju vysnenú prácu, všetko môže skon­čiť len a len dobre.”

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)