Tak­to sa zís­ka­va prá­ca vo Face­bo­oku

Andrej Kras / 30. decembra 2014 / Business

Vďa­ka svo­jej zná­mej bez­sta­rost­nej kul­tú­re a úžas­ným vymo­že­nos­tiam je Face­bo­ok jed­nou z firiem, v kto­rej by ľudia naj­rad­šej pra­co­va­li — ale dostať tu mies­to nie je vôbec jed­no­du­ché. Aby ste lep­šie pocho­pi­li, čo je tre­ba na to aby ste sa dosta­li na tak veľ­mi žia­da­nú pozí­ciu v gigan­te sociál­nych médii, poroz­prá­va­li sme sa s jed­ným zo zamest­nan­cov, kto­rý nám krok po kro­ku opí­sal pri­jí­ma­cí poho­vor, a tiež sa s nami pode­lil o to, aké je to sku­toč­ne pra­co­vať pre Face­bo­ok.

Nico­las Spie­gel­berg zís­kal v roku 2006 magis­ter­ský titul z počí­ta­čo­vé­ho inži­nier­stva na Ala­bam­skej Uni­ver­zi­te v Hunts­vil­le.

Po pro­mó­cii s GPA (Gra­des Point Ave­ra­ge — bodo­vý prie­mer všet­kých pred­me­tov) 4,0 pra­co­val nie­koľ­ko rokov pre tele­ko­mu­ni­kač­nú spo­loč­nosť v Ala­ba­me — ale váž­ne sa zau­jí­mal o “obrov­ský nevy­uži­tý poten­ciál onli­ne sociál­nych sie­tí”.

32 roč­ný Spie­gel­berg pove­dal pre Bus­si­ness Insi­der, že “od začiat­ku bol posad­nu­tý myš­lien­kou, že bude pra­co­vať pre Face­bo­ok”.

V roku 2009, vra­ví Spie­gel­berg “uve­rej­ňo­val Face­bo­ok zau­jí­ma­vé prog­ra­má­tor­ské hla­vo­la­my, kto­ré ste moh­li rie­šiť, a nechať si svoj výkon ohod­no­tiť onli­ne. Vyrie­šil som varian­tu Prob­lé­mu Trvá­ce­ho Man­žels­tva (Stab­le Mar­ria­ge Prob­lem — druh logic­ké­ho prob­lé­mu, v kto­rom sa sna­ží­te nájsť vhod­né páry na zákla­de vopred daných kri­té­rii), a odo­slal odpo­veď. Uká­za­lo sa, že nábo­rár Face­bo­oku sle­do­val výsled­ky, a tak som dostal pozván­ku na poho­vor.”

Ako prvý pri­šiel 45 minú­to­vý poho­vor cez tele­fón. “Väč­ši­na roz­ho­vo­ru sa zame­ria­va­la na rôz­ne prog­ra­má­tor­ské prob­lé­my, ale mal som aj cel­kom sluš­nú dáv­ku času na kon­ci, kedy som sa mohol pýtať inži­nie­ra otáz­ky o jeho prá­ci, a čo ho moti­vu­je robiť pre Face­bo­ok.”

Spie­gel­berg bol pozva­ný do Kali­for­nie, aby sa osob­ne stre­tol s mana­žér­mi. Cel­ko­vo pre­šiel štyr­mi poho­vor­mi s krát­kou pre­stáv­kou upro­stred.

Opro­ti ostat­ným 10 a viac hodi­no­vým poho­vo­ro­vým mara­tó­nom, kto­rý­mi som si pre­šiel, bol ten­to prí­jem­ne osvie­žu­jú­ci. Mal som pocit, ako­by dob­re posu­dzo­va­li moje schop­nos­ti, ale záro­veň to prí­liš nena­ťa­ho­va­li, aby zo mňa nevy­cuc­li všet­ku ener­giu, a aby som aj na kon­ci mohol podať dob­rý výkon.”

Spie­gel­berg tvr­dí, že ak na poho­vor letí­te dlhú vzdia­le­nosť, Face­bo­ok vám nor­mál­ne dá jeden deň na oddych pred poho­vo­rom. “Veľ­mi vám odpo­rú­čam využiť to, tak­že sa bude­te môcť osvie­žiť, oddých­nuť si, a na dru­hý deň do toho dať všet­ko.”

Pod­ľa jeho slov boli prvé dva roz­ho­vo­ry zame­ra­né na prog­ra­mo­va­nie a algo­rit­my. “Dajú vám prob­lém, kto­ré­ho rie­še­nie vyža­du­je, aby ste zobra­li kla­sic­ké prog­ra­mo­va­cie štruk­tú­ry (zozna­my, gra­fy, cache) a skom­bi­no­va­li ich dohro­ma­dy tak, že vyrie­šia kon­krét­ny prob­lém” vysvet­ľu­je. Prob­lé­my sú tro­cha nepri­ro­dze­né, ale kaž­do­pád­ne odrá­ža­jú dru­hy prob­lé­mov, s kto­rý­mi sa tu bude­te den­no­den­ne stre­tá­vať.”

Ďal­ší roz­ho­vor sa zame­ria­val na filo­zo­fiu prá­ce. “Pre­šli sme si prob­lé­my, kto­ré som v minu­los­ti vyrie­šil, a tiež lek­cie, kto­ré som si z nich zobral” hovo­rí Spie­gel­berg. “Face­bo­ok sa chce uis­tiť, že sa bude­te neus­tá­le zlep­šo­vať, a doká­že­te apli­ko­vať minu­lé pou­če­nia na aktu­ál­ne výzvy.”

A posled­ný roz­ho­vor bol zame­ra­ný na sys­té­mo­vý dizajn. “Mojou kon­krét­nou otáz­kou bolo tuším navr­hnu­tie sys­té­mu sema­fó­rov,” spo­mí­na si mat­ne. “Táto úlo­ha už na poho­vo­re nie je — ale pod­sta­tou bolo zis­tiť, či doká­žem zobrať kom­pli­ko­va­ný prob­lém, a roz­de­liť si ho na men­šie čas­ti. Dnes je to zame­ra­né viac na navr­hnu­tie nie­kto­ré­ho zo základ­ných pro­duk­tov, z kto­rých sa skla­dá Face­bo­ok.”

Spie­gel­berg vra­ví, že po tom­to kole nebol prá­ve naj­ho­rú­cej­šim kan­di­dá­tom.

Nako­niec sa uká­za­lo, že oko­lo mňa vznik­la počas hod­no­te­nia kan­di­dá­tov veľ­ká deba­ta. Jed­na oso­ba ma nech­ce­la najať. Avšak nie­koľ­ko ostat­ných ľudí s kto­rý­mi som robil poho­vo­ry si mys­le­lo, že Face­bo­ok by uro­bil vekú chy­bu, ak by ma nechal ísť. Ľudia, kto­rí za mňa bojo­va­li, boli nako­niec schop­ní pre­sved­čiť menež­ment, aby ma zno­vu ohod­no­ti­li v oblas­tiach, kto­rých sa dotý­ka­la kri­ti­ka, a pre­šiel som ešte dvo­ma tele­fón­ny­mi poho­vor­mi.”

Spie­gel­berg už videl kan­di­dá­tov, kto­rí boli demo­ra­li­zo­va­ní, pre­to­že sa im veľ­mi na poho­vo­roch neda­ri­lo, a tak sa jed­no­du­cho vzda­li. “Neuve­do­mu­jú si, že Face­bo­ok si cení tých, kto­rí im sku­toč­ne pomô­žu, a aj v ťaž­kých časoch. Pre­to do toho musí­te dať všet­ko. V sku­toč­nos­ti máte nie­koľ­ko mož­nos­tí pre­sved­čiť nábo­rá­rov, že robia veľ­kú chy­bu ak vás necha­jú ísť.”

Spie­gel­berg pres­ne toto uro­bil, a nako­niec zví­ťa­zil nad skep­tik­mi.

V novem­bri 2009 dostal prá­cu ako soft­vé­ro­vý inži­nier vo Face­bo­oku v ich Kali­forn­skej základ­ni, a v janu­ári 2012 sa pre­su­nul do novej New Yorks­kej poboč­ky, kde bol o dva roky neskôr pový­še­ný na tech­nic­ké­ho ria­di­te­ľa.

Milu­jem to tu” vra­ví. “Je tu toľ­ko prí­le­ži­tos­tí na osob­ný a pro­fe­si­onál­ny rast. Začal som tým, že som sa pri­po­jil k tímu pra­cu­jú­ce­mu na Face­bo­ok Mes­sen­ger, zväč­šil som ich pamä­ťo­vý sys­tém na mili­ó­ny uží­va­te­ľov, open-sour­co­val som svo­ju prá­cu, a ces­to­val som po celom sve­te, aby som sa pode­lil o moje skú­se­nos­ti na kon­fe­ren­ciách.”

Potom som sa pre­sťa­ho­val do New Yor­ku, aby tu som pomo­hol naštar­to­vať poboč­ku” pokra­ču­je ďalej. “Pred rokom som sa pre­su­nul do Mobil­nej Infra­štruk­tú­ry, a učím sa ako sa pris­pô­so­biť úpl­ne novej sade výziev. Pre prog­ra­má­to­ra sú tu vždy nové, nepres­kú­ma­né oblas­ti a prí­le­ži­tos­ti na rast.”

Face­bo­ok je vždy na vrchu hod­no­te­nia pra­cov­ných miest, vrá­ta­ne zozna­mu “Naj­lep­ších firiem, pre kto­ré pra­co­vať” od Glass­do­or. Spie­gel­berg vra­ví, že posla­nie, kul­tú­ra a hod­no­ty Face­bo­oku sú to, čo z neho robí tak skve­lé mies­to na prá­cu. “Otvá­ra­nie sve­ta, a pre­pá­ja­nie miliárd uží­va­te­ľov je posla­nie s veľ­kým dopa­dom, a tiež je to osob­ne veľ­mi uspo­ko­ju­jú­ce. Pria­te­lia a rodi­na neus­tá­le hovo­ria o tom, ako im Face­bo­ok pomo­hol spo­jiť sa s ľud­mi, na kto­rých im zále­ží.”

Aj vnú­tor­ná kul­tú­ra face­bo­oku je veľ­mi otvo­re­ná a pre­po­je­ná. “Môže­te sa dozve­dieť o akej­koľ­vek čas­ti Face­bo­oku, aj keď s vašou prá­cou pria­mo nesú­vi­sí.” Ak napl­no nero­zu­mie­te tomu, ako fun­gu­je Face­bo­okov­ský News Feed, môže­te si ísť naprí­klad pozrieť firem­nú pre­zen­tá­ciu. “Ak vás zau­jí­ma, čo si Zuck mys­lí o Occu­lu­se, spý­taj­te sa ho na piat­ko­vej firem­nej Q&A (otáz­ky a odpo­ve­de).”

Spie­gel tvr­dí, že Face­bo­ku leží na srd­ci tvor­ba pro­duk­tov, kto­ré budú ľudia milo­vať tým, že idú rých­lo vpred, a sú drzí. “Pre prog­ra­má­to­ra to zna­me­ná, že môže­te opra­viť prob­lé­my namies­to toho, aby ste na ne rezig­no­va­li. Prog­ra­má­to­ri sa sna­žia byť stá­le rých­lej­ší, a vytvá­rať lep­ší záži­tok.”

Ďal­šou dôle­ži­tou vecou, kto­rú by ste mali vedieť, obzvlášť ak chce­te pra­co­vať pre Face­bo­ok, je: Je impe­ra­tí­vom, že sa naučí­te všet­ko čo len môže­te pred tým, než odoš­le­te žia­dosť o zamest­na­nie.

Face­bo­ok pri­ťa­hu­je ľudí, kto­rí chcú nie­čo zme­niť, korí chcú mať dopad na svet,” vra­ví Spie­gel­berg. Naše výbe­ro­vé kona­nia sú mož­no tvr­dé, ale aspoň potom vie­te, že vaši kole­go­via sú ľudia s rov­na­kou vytrva­los­ťou, akú ste uká­za­li vy,” vysvet­ľu­je.

Jed­ným z mojich obľú­be­ných citá­tov, na kto­rom sa zho­du­je­me s via­ce­rý­mi prog­ra­má­tor­mi vo Face­bo­oku, je latin­ské prí­slo­vie ’Odváž­nym šťas­tie pra­je’. Mož­no sa do Face­bo­oku skve­le hodí­te; mož­no je pre vás nie­čo úpl­ne iné. Ale pokým to neskú­si­te, nevie­te” dodá­va. “Keď bude­te drzí, a ak dáte všet­ko do príp­ra­vy na svo­ju vysne­nú prá­cu, všet­ko môže skon­čiť len a len dob­re.”

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)