Tak­to to vyze­rá na jed­nej z naj­väč­ších mari­hu­ano­vých kon­fe­ren­cií na sve­te

Dárius Polák / 25. júna 2016 / Tech a inovácie

Can­na­bis je seri­óz­ny biz­nis. Jeho hod­no­ta sa v USA odha­du­je na $45 miliárd dolá­rov.

Ten­to rok hos­ti­la Inter­na­ti­onal Can­na­bis Asso­cia­ti­on dru­hý roč­ník Can­na­bis World Con­gress and Busi­ness Expo­si­ti­on v New Yor­ku, kto­rá trva­la tri dni. Tu moh­li jed­not­li­ví pod­ni­ka­te­lia toh­to odvet­via networ­ko­vať, pred­viesť svo­je pro­duk­ty ale­bo nav­ští­viť semi­ná­re a pane­lo­vú dis­ku­siu o tom­to naras­ta­jú­com seg­men­te.

Kon­fe­ren­cia sa usku­toč­ni­la v kon­gre­so­vom cen­tre Jacob K. Javits v cen­tre Man­hat­ta­nu. Veľ­ké nápi­sy typu “Can­na­bis zna­me­ná biz­nis” uká­za­li náv­štev­ní­kom, že sú na správ­nom mies­te.

titulna

Mno­ho pre­daj­cov dosta­lo mož­nosť pred­viesť svo­je pro­duk­ty a služ­by — od pes­to­va­teľ­ské­ho osvet­le­nia po bale­nie a finanč­né služ­by.2

Teraz prí­de men­šie skla­ma­nie — rekre­ač­ná mari­hu­ana je v štá­te New York stá­le nele­gál­na, a pre­to ani jeden z pro­duk­tov neob­sa­ho­val THC. Namies­to toho boli pro­duk­ty vytvo­re­né z che­mic­kých extrak­tov ako can­na­bi­di­ol, zná­my ako CBD. Pou­ží­va sa na tera­pe­utic­ké a medi­cín­ske účin­ky a pod urči­tý­mi pod­mien­ka­mi je CBD legál­ny vo všet­kých 50 štá­toch USA.

3

Samot­ná kon­fe­ren­cia bola orien­to­va­ná pre­dov­šet­kým na pod­ni­ka­te­ľov. Väč­ši­na, ak nie všet­ci účast­ní­ci boli pria­mo zapo­je­ní do mari­hu­ano­vé­ho odvet­via ale­bo sa zau­jí­ma­li o inves­tí­ciu. Vstup­né sa pohy­bo­va­lo od $95 po $195 dolá­rov.

4

Tie­to aro­ma­tic­ké spre­je sú vyro­be­né z rast­li­ny a slú­žia na uvoľ­ne­nie v prí­pa­de stre­su. Jeden sprej sto­jí oko­lo $40 dolá­rov.

5

Rôz­ne pochúť­ky mali vyso­ké zastú­pe­nie. Tie­to gume­né med­ve­dí­ky obsa­ho­va­li CBD.

6

Pokiaľ by sa rekre­ač­ná mari­hu­ana sta­la legál­na, spo­loč­nos­ti by pri­da­li THC do rôz­nych poží­va­tín. V štá­toch ako Colo­ra­do, v kto­rom je mari­hu­ana legál­na zazna­me­na­li veľ­ký úspech.

7

Výsta­va uká­za­la viac ako len pro­duk­ty. Na fot­ke je stroj na výťa­žok eta­no­lu, kto­rí výrob­co­via využí­va­jú na sepa­ro­va­nie žela­ných che­mi­ká­lii z rast­li­ny, v tom­to prí­pa­de CBD.

8

Jed­not­li­vé maši­ny sú rôz­nych veľ­kos­tí, od jed­no­duch­ších..

9

..po kom­plex­ne zlo­ži­tej­šie.

10

Toto tu sú seme­ná kono­pe, kto­ré milov­ní­ci nazý­va­jú “super­jed­lo”, vďa­ka pred­po­kla­da­ným účin­kom.

11

Je nie­koľ­ko dru­hov, či už na jede­nie ale­bo samot­né pes­to­va­nie.

12

Toto je CBD olej ale­bo “vosk”. Môže sa vypa­ro­vať, inha­lo­vať, ale­bo zmie­šať do tink­túr.

13

Tie­to CBD kap­su­le obsa­hu­jú špe­ci­fic­ké dáv­ky. CBD je zná­me ako pomoc pre rôz­ne zdra­vot­né prob­lé­my s moz­gom, ako je epi­lep­sia, hoci sa musí ešte vyko­nať viac výsku­mu.

14

Eli­xi­nol je extrakt CBD kto­rý sa môže pri­mie­šať do jed­la. Jed­na fľaš­ka obsa­hu­jú­ca 900 mili­gra­mov CBD sto­jí $99 dolá­rov.

15

Inc­re­dib­les je výrob­ca poží­va­tín z Colo­ra­da.

16

Pre­dá­va čoko­lá­do­vé tyčin­ky, kto­ré sto­ja od $20 po $30 dolá­rov, zále­ží od obsa­hu CBD.

17

Can­naC­loud je odpa­ro­vač urče­ný pre bež­ných pou­ží­va­te­ľov. Je zná­my pre svo­je ľah­ké pou­ží­va­nie.

18

Malé množ­stvá can­na­bi­su sa vkla­da­jú do dna odpa­ro­va­ča. Cena je $150 dolá­rov.

19

Dosta­li sa sem aj výstred­nej­šie pro­duk­ty ako hra Roll-A-Bong.

20

Je skrát­ka urče­ná pre ľudí, kto­ré sa nudia :)21

Veľa spo­loč­nos­tí zaobe­ra­jú­ci­mi sa finanč­ný­mi služ­ba­mi sa tu našli tiež. Toto je JANE ter­mi­nál, kto­rý sle­du­je peňaž­né plat­by v jed­not­li­vých lekár­ňach.

22

Pes­to­va­nie rast­lín si vyža­du­je veľa hard­vé­ru. Pred­sta­vu­je to veľ­kú prí­le­ži­tosť pre výrob­cov osvet­le­nia. Toto sú LED pes­to­va­teľ­ské osvet­le­nia, kto­ré majú byť údaj­ne envi­ro­men­tál­ne pria­teľ­skej­šie ako tra­dič­né halo­gé­ne a flu­ores­cenč­né žia­rov­ky.

23

Tu sú v akcii. Tvr­dí sa, že sú extrém­ne účin­né. Ak sa bliž­šie pozrieš zis­tíš však, že nie sú tes­to­va­né na sku­toč­ných rast­lín mari­hu­any.

24

Can­na­bis žur­na­liz­mus sa tak­tiež dostá­va do pop­re­dia.

25

Dokon­ca tu mali aj pro­duk­ty pre domá­cich milá­či­kov — psov!

26

Majú slú­žiť na upo­ko­je­nie psa.

27

Kon­fe­ren­cia zahŕňa­la roz­prá­va­čov a pane­lo­vú dis­ku­siu, na kto­rej moh­li účast­ní­ci sedieť a učiť sa všet­ko o his­tó­rii eko­no­mi­ky mari­hu­ano­vé­ho biz­ni­su.

28

zdroj: busi­nes­sin­si­der, zdroj všet­kých fotiek: busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)