Takto to vyzerá na jed­nej z naj­väč­ších mari­hu­ano­vých kon­fe­ren­cií na svete

Dárius Polák / 25. júna 2016 / Tech a inovácie

Can­na­bis je seri­ózny biz­nis. Jeho hod­nota sa v USA odha­duje na $45 miliárd dolá­rov.

Tento rok hos­tila Inter­na­ti­onal Can­na­bis Asso­cia­tion druhý roč­ník Can­na­bis World Con­gress and Busi­ness Expo­si­tion v New Yorku, ktorá trvala tri dni. Tu mohli jed­not­liví pod­ni­ka­te­lia tohto odvet­via networ­ko­vať, pred­viesť svoje pro­dukty alebo nav­ští­viť semi­náre a pane­lovú dis­ku­siu o tomto naras­ta­jú­com seg­mente.

Kon­fe­ren­cia sa usku­toč­nila v kon­gre­so­vom cen­tre Jacob K. Javits v cen­tre Man­hat­tanu. Veľké nápisy typu “Can­na­bis zna­mená biz­nis” uká­zali náv­štev­ní­kom, že sú na správ­nom mieste.

titulna

Mnoho pre­daj­cov dostalo mož­nosť pred­viesť svoje pro­dukty a služby — od pes­to­va­teľ­ského osvet­le­nia po bale­nie a finančné služby.2

Teraz príde men­šie skla­ma­nie — rekre­ačná mari­hu­ana je v štáte New York stále nele­gálna, a preto ani jeden z pro­duk­tov neob­sa­ho­val THC. Namiesto toho boli pro­dukty vytvo­rené z che­mic­kých extrak­tov ako can­na­bi­diol, známy ako CBD. Pou­žíva sa na tera­pe­utické a medi­cín­ske účinky a pod urči­tými pod­mien­kami je CBD legálny vo všet­kých 50 štá­toch USA.

3

Samotná kon­fe­ren­cia bola orien­to­vaná pre­dov­šet­kým na pod­ni­ka­te­ľov. Väč­šina, ak nie všetci účast­níci boli priamo zapo­jení do mari­hu­ano­vého odvet­via alebo sa zau­jí­mali o inves­tí­ciu. Vstupné sa pohy­bo­valo od $95 po $195 dolá­rov.

4

Tieto aro­ma­tické spreje sú vyro­bené z rast­liny a slú­žia na uvoľ­ne­nie v prí­pade stresu. Jeden sprej stojí okolo $40 dolá­rov.

5

Rôzne pochúťky mali vysoké zastú­pe­nie. Tieto gumené med­ve­díky obsa­ho­vali CBD.

6

Pokiaľ by sa rekre­ačná mari­hu­ana stala legálna, spo­loč­nosti by pri­dali THC do rôz­nych poží­va­tín. V štá­toch ako Colo­rado, v kto­rom je mari­hu­ana legálna zazna­me­nali veľký úspech.

7

Výstava uká­zala viac ako len pro­dukty. Na fotke je stroj na výťa­žok eta­nolu, ktorí výrob­co­via využí­vajú na sepa­ro­va­nie žela­ných che­mi­ká­lii z rast­liny, v tomto prí­pade CBD.

8

Jed­not­livé mašiny sú rôz­nych veľ­kostí, od jed­no­duch­ších..

9

..po kom­plexne zlo­ži­tej­šie.

10

Toto tu sú semená konope, ktoré milov­níci nazý­vajú “super­jedlo”, vďaka pred­po­kla­da­ným účin­kom.

11

Je nie­koľko dru­hov, či už na jede­nie alebo samotné pes­to­va­nie.

12

Toto je CBD olej alebo “vosk”. Môže sa vypa­ro­vať, inha­lo­vať, alebo zmie­šať do tink­túr.

13

Tieto CBD kap­sule obsa­hujú špe­ci­fické dávky. CBD je známe ako pomoc pre rôzne zdra­votné prob­lémy s moz­gom, ako je epi­lep­sia, hoci sa musí ešte vyko­nať viac výskumu.

14

Eli­xi­nol je extrakt CBD ktorý sa môže pri­mie­šať do jedla. Jedna fľaška obsa­hu­júca 900 mili­gra­mov CBD stojí $99 dolá­rov.

15

Inc­re­dib­les je výrobca poží­va­tín z Colo­rada.

16

Pre­dáva čoko­lá­dové tyčinky, ktoré stoja od $20 po $30 dolá­rov, záleží od obsahu CBD.

17

Can­naC­loud je odpa­ro­vač určený pre bež­ných pou­ží­va­te­ľov. Je známy pre svoje ľahké pou­ží­va­nie.

18

Malé množ­stvá can­na­bisu sa vkla­dajú do dna odpa­ro­vača. Cena je $150 dolá­rov.

19

Dostali sa sem aj výstred­nej­šie pro­dukty ako hra Roll-A-Bong.

20

Je skrátka určená pre ľudí, ktoré sa nudia :)21

Veľa spo­loč­ností zaobe­ra­jú­cimi sa finanč­nými služ­bami sa tu našli tiež. Toto je JANE ter­mi­nál, ktorý sle­duje peňažné platby v jed­not­li­vých lekár­ňach.

22

Pes­to­va­nie rast­lín si vyža­duje veľa hard­véru. Pred­sta­vuje to veľkú prí­le­ži­tosť pre výrob­cov osvet­le­nia. Toto sú LED pes­to­va­teľ­ské osvet­le­nia, ktoré majú byť údajne envi­ro­men­tálne pria­teľ­skej­šie ako tra­dičné halo­géne a flu­ores­cenčné žia­rovky.

23

Tu sú v akcii. Tvrdí sa, že sú extrémne účinné. Ak sa bliž­šie pozrieš zis­tíš však, že nie sú tes­to­vané na sku­toč­ných rast­lín mari­hu­any.

24

Can­na­bis žur­na­liz­mus sa tak­tiež dostáva do pop­re­dia.

25

Dokonca tu mali aj pro­dukty pre domá­cich milá­či­kov — psov!

26

Majú slú­žiť na upo­ko­je­nie psa.

27

Kon­fe­ren­cia zahŕňala roz­prá­va­čov a pane­lovú dis­ku­siu, na kto­rej mohli účast­níci sedieť a učiť sa všetko o his­tó­rii eko­no­miky mari­hu­ano­vého biz­nisu.

28

zdroj: busi­nes­sin­si­der, zdroj všet­kých fotiek: busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)