Takto vyzerá bývanie snov. Moderný dom, v ktorom by chcel bývať každý z nás

Podľa článku od Štefana Moravčíka, Archinfo.sk, Autori: Ing.arch. Maroš Fečík Miriam Fečíková / 2. decembra 2018 / Architektúra

Jed­no­du­ché biele lí­nie v kom­bi­ná­cii s be­tó­nom, sk­lom a dre­vom sú pre­sved­či­vou ar­chi­tek­to­nic­kou vý­po­ve­ďou. A zá­ro­veň prí­jem­ným mies­tom na bý­va­nie

zdroj: Maroš Fečík a Miriam Fečíková

Jed­no­du­ché biele lí­nie v kom­bi­ná­cii s be­tó­nom, sk­lom a dre­vom sú pre­sved­či­vou ar­chi­tek­to­nic­kou vý­po­ve­ďou. A zá­ro­veň prí­jem­ným mies­tom na bý­va­nie

Vý­razné lí­nie, jed­no­du­ché plo­chy a ob­jemy, či­ta­teľný kon­cept, lo­gická dis­po­zí­cia… umož­ňujú, aby sme mnoho ne­pí­sali, ale skôr si ne­chali pries­tor na vi­zu­álne vní­ma­nie tejto pek­nej stavby.

Dom je na­vr­hnutý pre štvor­člennú ro­dinu (dvaja ro­di­čia a dve deti). Má štyri spálne (ro­di­čov­ská, dve det­ské a hos­ťov­ská), tri kú­pelne, ga­ráž pre dve autá, do­sta­tok vnú­tor­ných i von­kaj­ších skla­do­vých pries­to­rov… Ku­chyňa, je­dá­leň a obý­vačka sú v nad­vä­zu­jú­cej „štíh­lej“ časti pô­do­rysu v tvare pís­mena „L“.

Viac po­dob­ných člán­kov náj­deš na Ar­chinfo.sk

Hmo­tová skladba ob­jektu je zrejmá z na­sle­du­jú­cej axo­no­met­rie, ktorá ná­zorne pre­zen­tuje celú fi­gúru ob­jektu. Vnú­torné výš­kové čle­ne­nie pri­bli­žuje re­zo­per­spek­tívny po­hľad.

Hlavný obytný pries­tor je rie­šený čisto, funkčne, ele­men­tárne. Nie je však ste­rilný, od­cu­dzený. Na­opak poc­tivé pri­zna­nie po­u­ži­tých ma­te­riá­lov, od high-tech lesk­lých po­vr­chov ku­chyn­skej linky, cez ma­sívne drevo pod­lahy až po su­rový po­hľa­dový be­tón stro­pov a časti stien, spolu s do­pl­n­kami a za­ria­de­ním tvo­ria veľmi prí­jemnú zmes a kom­bi­ná­ciu, ktorá je zau­jí­mavá a ľud­ská.

Optické pre­po­je­nie in­te­ri­éru s von­kaj­šími plo­chami po­zemku je vý­borné. Vieme bez­pro­stredne vní­mať denné cykly, at­mo­sféru, po­ča­sie, ne­cí­time sa izo­lo­vaní, za­vrení, od­re­zaní od sveta. Svetlo do in­te­ri­éru vchá­dza aj zvr­chu a takto ešte viac pre­svet­ľuje a od­ľah­čuje pries­tor.

Pre­cízne na­vr­hnutá ku­chyňa je la­bo­ra­tó­riom pre príp­ravu po­kr­mov. Hladké hy­gie­nické po­vr­chy sa ľahko udr­žujú. Kon­cept „tech­no­lo­gic­kej steny“ kde sú ukryté všetky zá­soby a za­ria­de­nia, ktoré práve ne­pot­re­bu­jem k ak­tu­ál­nej čin­nosti, mi­mo­riadne po­máha k or­ga­ni­záci a „po­riadku na pra­co­visku“.

Z po­scho­dia je nád­herný vý­hľad na dvor s ba­zé­nom a ex­te­ri­é­ro­vým prí­streš­kom.

Pri ná­vrhu noč­nej časti, hy­gieny i ko­mu­ni­kač­ných pries­to­rov vnútri dis­po­zí­cie ar­chi­tekti ne­zos­tali nič dlžní svo­jej po­vesti.

Po­teší i po­hľad na rie­še­nie de­tai­lov. Na­prí­klad in­teg­rá­cie dverí do plo­chy de­lia­cich kon­štruk­cií ohra­ni­ču­jú­cich a vy­me­dzu­jú­cich jed­not­livé pries­tory. Vzni­kajú pre­sved­čivé rie­še­nia plôch, ktoré sa dy­na­micky ot­vá­rajú, alebo za­tvá­rajú podľa po­treby. Práve ta­kéto „jed­no­du­ché“ rie­še­nia nie sú jed­no­du­ché a vy­ža­dujú zmy­sel pre de­tail i ná­ročnú príp­ravu s dl­ho­do­bým vý­hľa­dom do­predu…

Au­to­rmi pro­jektu sú Ma­roš Fe­čík a Mi­riam Fe­čí­ková Plus­mi­nu­sar­chi­tekti

zdroj: ar­chinfo.sk

Pridať komentár (0)