Takto vyzerá dokonalosť. Rekonštrukcia bytu v legendárnej bratislavskej vile sa naozaj vydarila

Veronika Bartošová / 30. októbra 2018 / Marketing/Sketcher

zdroj: Nora a Jakub Čaprnka
  • In­te­riér bytu v ná­jom­nej vile na Kuz­má­nyho ulici, ti vy­razí dych. A to do­slova
  • Ar­chi­tekt sa v striktne ne­prog­re­sív­nom ná­vrhu sna­žili re­špek­to­vať du­cha doby, kto­rého byt má z mi­nu­losti
  • Byt slúži mla­dému, bez­det­nému páru a tak si mo­hol po­ne­chať čo to z pan­ských ma­nie­rov
Podľa článku od au­tora Ja­kub Mo­rav­čík, Ar­chinfo.sk, au­tori pro­jektu: Ing. arch. Pe­ter Jur­ko­vič, Ing. arch. Kris­tína To­ma­nová

 

Pri po­hľade na vilu by člo­vek sotva ti­po­val, že bola do­kon­čená pred 85 rokmi. Pre pod­ni­ka­teľa Ste­ina ju na­vrhli v pr­vej po­lo­vici 20. sto­ro­čia ar­chi­tekti Fried­rich We­in­wurm a Ig­nác Véc­sei (ok­rem iného au­tori obyt­ných sú­bo­rov Uni­tas a Nová doba). Mo­derná troj­pod­lažná vila s ná­jom­nými bytmi do­kon­čená v roku 1933 os­tro kon­tras­tuje so su­se­dia­cimi ek­lek­tic­kými mest­skými do­mami. Na prí­zemí sa pô­vodne na­chá­dzal byt Huga Ste­ina (vte­daj­šieho vlast­níka bra­ti­slav­ského pi­vo­varu) a spo­ločné pries­tory. Na kaž­dom z vyš­ších po­schodí boli dva byty.

Ná­jomné jed­notky mali ku­chyn­skú časť so zá­ze­mím a slúž­kov­skou iz­bou orien­to­vanú do záh­rady, hlavné obytné pries­tory sme­ro­vali do ulice. Kon­štrukčné rie­še­nie umož­nilo ar­chi­tek­tom eli­mi­no­vať nosné prvky za­sa­hu­júce do dis­po­zí­cie bytu. Z tejto pries­to­ro­vej va­ria­bi­lity ťa­žili aj au­tori ne­dáv­nej re­kon­štruk­cie bytu s úžit­ko­vou plo­chou 110 štvor­co­vých met­rov.

Dis­po­zí­cii do­mi­nuje tro­j­ica za se­bou ra­de­ných miest­ností – ku­chyňa, je­dá­leň a obý­va­cia izba. Miest­nosti sú pre­po­jené roz­mer­nými štvor­kríd­lo­vými dve­rami, čo umož­ňuje ich trans­for­má­ciu na je­den funkčný ce­lok. Na rov­na­kom prin­cípe fun­guje pre­po­je­nie obý­va­cej izby a pra­covne. Ar­chi­tekti pri na­vrho­vaní po­čí­tali s roz­ras­ta­ním ro­diny, pra­covňa môže byť jed­no­du­cho trans­for­mo­vaná na det­skú izbu. Spálňa sa na­pája na dennú zónu z ku­chyne, alebo cez prie­chodný šat­ník a kú­peľňu priamo zo zád­ve­ria. Na­prieč by­tom sa tiahne šat­ní­ková stena, ktorá po­sky­tuje do­sta­tok úlož­ného pries­toru pre celú ro­dinu.

In­te­riér v his­to­ric­kom pro­stredí sa dá ro­biť rôz­nym spô­so­bom. Ne­jes­tvuje iba je­den dobrý re­cept. V tomto prí­pade au­tori po­užli mix zdra­vého kon­zer­va­ti­vizmu aj s mier­nymi úletmi v zmysle po­pu­lár­nych rie­šení a fa­reb­ných, či ma­te­riá­lo­vých ak­cen­tov.

Viac po­dob­ných člán­kov náj­deš na Ar­chinfo.sk 

Cel­kovú at­mo­sféru bytu do­pĺňajú dre­vené dve­rové a okenné vý­plne so štíh­lym ras­tro­va­ním, par­kety so strom­če­ko­vým vzo­rom, či ná­by­tok z exo­tic­kého dreva (leš­tený pa­li­san­der). Ok­rem kla­sic­kých ma­te­riá­lov (ka­meň, drevo, mo­sadz) sa ar­chi­tekti ne­báli v in­te­ri­éri po­u­žiť fré­zo­vanú MDF do­sku strie­kanú na modro (pro­fi­lo­vaný so­kel, či dvierka ku­chyn­skej linky), či ru­žovú farbu v prie­chod­nom šat­níku. Do­siahli sú­časnú, ob­ľú­benú po­dobu bytu. Za­cho­vali zá­ro­veň sta­vebnú pod­statu diela maj­strov. Mo­bi­liár sa ča­som môže zme­niť. Krásny dom od We­in­wurma a Véc­se­iho však stále bude cí­tiť v po­zadí.

Na zá­ver ostáva dú­fať, že vila na Kuz­má­nyho ulici sa dočká dô­sled­nej cel­ko­vej ob­novy. Re­kon­štruk­cia bytu pre mladú ro­dinu by mo­hola byť jed­ným z pr­vot­ných im­pul­zov.

Viac o pro­jekte KZM si mô­žete pre­čí­tať na blogu Petra Jur­ko­viča.

Zdroj: ar­chinfo.sk
Pridať komentár (0)