Tak­to vyze­rá pro­duk­tív­na ruti­na Elo­na Mus­ka

Timotej Vančo / 14. júna 2017 / Zaujímavosti

Aký roz­vrh by si čakal od naj­väč­šie­ho ino­vá­to­ra, kto­rý chce mať na ces­tách auto­nóm­ne autá a ľud­stvo dostať na Mars? Roz­hod­ne je to jeden z naj­viac „roz­lie­ta­ných“ ľudí na sve­te.

Zakla­da­teľ spo­loč­nos­ti Tes­la a Spa­ceX zvy­čaj­ne trá­vi celý svoj pra­cov­ný týž­deň vo svo­jich dvoch spo­loč­nos­tiach. V prie­be­hu pia­tich minút sa sna­ží obliecť a najesť sa. Pre­ska­ku­je zby­toč­né tele­fón­ne hovo­ry a tiež zby­toč­né e-mai­ly, pri kto­rých by strá­cal pro­duk­ti­vi­tu.

Pozri sa teda bliž­šie, ako vyze­rá pra­cov­ný deň a týž­deň Elo­na Mus­ka.

Musk začí­na svoj deň tak ako mno­ho ostat­ných pra­cu­jú­cich ľudí. Začí­na pra­co­vať oko­lo 7:00h ráno. V nedáv­nom člán­ku sme ťa tiež infor­mo­va­li o tom, ako dlho spá­va.

foto: simple.wikipedia.org

Musk zvy­čaj­ne pre­ska­ku­je raňaj­ky. Prí­le­ži­tost­ne sa zasta­ví na tak dlho, aby si sti­hol spra­viť rých­lu kávu ale­bo ome­le­tu.

Jed­na vec, na kto­rú si vždy uro­bí čas, aj keď má toho veľa, je spr­cho­va­nie. Sám raz pove­dal, že je to jeho typic­ký zvyk, kto­rý vždy robí.

foto: commons.wikimedia.org

Ako­náh­le je Musk už hore a pri­pra­ve­ný posú­vať svet vpred, začne sa ria­diť pod­ľa svoj­ho nase­ka­né­ho kalen­dá­ra, kto­ré­ho roz­vrh je roz­de­le­ný po 5 minú­tach. Musk je tiež zná­my svo­jím wor­ko­ho­liz­mom, kedy sa prá­ce venu­je 85 až 100 hodín týž­den­ne.

foto: flickr.com

Žiad­ne dva dni nie sú pre Mus­ka rov­na­ké. V pon­de­lok a pia­tok trá­vi čas v Spa­ceX v LA. V uto­rok, v stre­du a vo štvr­tok pra­cu­je v Tes­le. Por­tál Quartz odha­du­je, že v Tes­le pra­cu­je v prie­me­re 42 hodín týž­den­ne a v Spa­ceX pra­cu­je 40 hodín týž­den­ne. Musk tiež pove­dal, že zvy­čaj­ne trá­vi nie­koľ­ko hodín aj prá­cou na nezis­ko­vom pro­jek­te ume­lej inte­li­gen­cie Ope­nAI.

foto: commons.wikimedia.org

Cez víkend tiež samoz­rej­me čas nestrá­ca. V sobo­tu zvy­čaj­ne zosta­ne ešte v Spa­ceX a v nede­ľu sa sna­ží trá­viť čas so svo­ji­mi pia­ti­mi syn­mi. Čas­to ale musí byť onli­ne a písať e-mai­ly a veno­vať sa pop­ri času s rodi­nou aj prá­ci. Mul­ti­tas­king je kľú­čo­vou súčas­ťou stra­té­gie Mus­ka, kto­rý tak­to doká­že pra­co­vať čo naj­viac hodín.

Aby si Musk udr­žal svoj pra­cov­ný deň na uzde, vyne­chá­va väč­ši­nu tele­fo­ná­tov. Tiež upred­nost­ňu­je pou­ží­va­nie nejas­nej e-mai­lo­vej adre­sy, kto­rá zabrá­ni ľuďom spa­mo­vať jeho doru­če­nú poštu.

foto: flickr.com

Musk nestrá­ca s jede­ním sko­ro žiad­ny čas. Svoj obed si zobe­rie na stret­nu­tia a doká­že ho do seba nahá­dzať za 5 minút. Pokiaľ ide o nápo­je, jed­ným z jeho favo­ri­tov je Diet Coke. Por­tál CBS pred­tým infor­mo­val o tom, že pre­fe­ru­je fran­cúz­sku kuchy­ňu, gri­lo­va­nie a whis­ky.

Elon si sa tiež sna­ží držať v kon­dí­cii, a pre­to nav­ští­vi posil­ňov­ňu aspoň raz ale­bo dva­krát týž­den­ne.

foto: commons.wikimedia.org

Napriek svoj­mu zanep­ráz­dne­né­mu živo­tu tiež venu­je dosta­tok času číta­niu. Nie­kto­ré jeho obľú­be­né titu­ly zahŕňa­jú fan­tas­tic­kú kla­si­ku “Pán prs­te­ňov”, bio­gra­fie ino­vá­to­rov ako Ben­ja­min Frank­lin a Albert Eins­te­in, a obskur­nú 87-roč­nú his­tó­riu o sláv­nych dob­ro­dru­hoch nazva­ných “Dva­násť pro­ti bohom”.

zdroj člán­ku: businessinsider.com

Pridať komentár (0)