Tak­to vyze­ra­jú taj­né miest­nos­ti v lie­tad­le, o kto­rých si neve­del, že exis­tu­jú

Linda Cebrová / 28. októbra 2016 / Zaujímavosti

Urči­te si si nie­ke­dy počas dlho trva­jú­ce­ho letu vši­mol, že po skon­če­ní ser­vi­su, ako je podá­va­nie jed­la a upra­to­va­nie, posád­ka zra­zu nie­kam zmiz­ne. Na palu­be náh­le niko­ho z posád­ky nevi­díš, kde sa však všet­ci ukrý­va­jú?

Aj letuš­ky sú len ľudia a počas dlho­trva­jú­cich letov nemu­sia byť non-stop v poho­to­vos­ti a obska­ko­vať pasa­žie­rov. Aj posád­ka lie­tad­la má svo­ju oázu odpo­čin­ku nazva­nú „Crew Rest Area“. Kom­for­tnosť tých­to taj­ných kom­nát síce závi­sí na požia­dav­kách jed­not­li­vých aero­li­niek, avšak nie­kto­ré dis­po­nu­jú pohod­lím, kto­ré nenáj­deš ani v prvej trie­de. Tie­to pries­to­ry sa čas­to nachá­dza­jú na veľ­mi nená­pad­ných mies­tach, kde by ťa ani nena­pad­lo ich hľa­dať, či už v pod­pa­lu­bí ale­bo vo vrch­nej čas­ti lie­tad­la.

Vo väč­ši­ne veľ­kých boein­goch sa nachá­dza špe­ciál­ne odde­le­nie umiest­ne­né za kok­pi­tom nad kabí­nou biz­nis trie­dy.

l1

K dis­po­zí­cií býva aj špi­rá­lo­vi­té scho­dis­ko skry­té za nená­pad­ný­mi dvier­ka­mi, kto­ré sú umiest­ne­né ved­ľa kok­pi­tu. Ak by si sa tam chcel dostať, budeš potre­bo­vať špe­ciál­ny kľúč, kód ale­bo veľ­mi dob­ré vzťa­hy s letuš­kou.

l2
V nie­kto­rých lie­tad­lách sa k miest­nos­ti na odpo­či­nok nedá dostať po scho­doch, vte­dy posád­ka využí­va taj­né pada­cie dvier­ka. Pred­stav si, že si pokoj­ne sedíš a zra­zu uvi­díš letuš­ku ako vylie­za z pries­to­ru na bato­ži­nu. Áno, aj to sa môže stať v lie­tad­lách aero­lin­ky Ame­ri­can Air­li­nes, keď­že tu vchod do taj­nej kabí­ny vyze­rá pres­ne ako ten, kam si dávaš svo­ju prí­ruč­nú bato­ži­nu.

l4
Ak si nie­ke­dy pre­mýš­ľal nad tým, stať sa ste­war­tom ale­bo pilo­tom, nebo­lo by na ško­du, ak by si mal v lás­ke sties­ne­né pries­to­ry. S klaus­tro­fó­bi­ou by sa ti totiž v odpo­čin­ko­vých pries­to­roch veľ­mi dob­re nespa­lo. Tie­to kabí­ny majú 6 až 10 lôžok, tes­te pri sebe a celý pries­tor je bez jedi­né­ho okna. Náj­deš tu však lam­pič­ky, zrkad­lá a úlož­ný pries­tor na osob­né veci. K dis­po­zí­cií je tiež sada posteľ­nej bie­liz­ne a nie­ke­dy dokon­ca pyža­mo­vý set.

02
Poste­le býva­jú umiest­ne­né pozdĺž ulič­ky, podob­ne ako na výlet­ných lodiach. Ulič­ka je však tak úzka, že po nej prej­de len jeden člo­vek a aj to bokom. V iných typoch lie­ta­diel môžu byť poste­le umiest­ne­né jed­na na dru­hej a vyba­ve­né sú záves­mi, kto­ré blo­ku­jú hluk.

l7
Naj­väč­ší luxus na palu­be pre­ží­va pilot, kto­ré­ho odpo­čin­ko­vá kabí­na by bola v nie­kto­rých čas­tiach Číny pova­žo­va­ná za prie­stran­nú izbu.

p1
V Boein­gu 777 sa nachá­dza aj dodat­ko­vá miest­nosť pre pilo­tov, s dvo­ma mies­ta­mi na spa­nie ako aj sedad­la­mi typu biz­nis class, no nájsť sa tu dá aj kúpeľ­ňa s toale­tou a umý­vad­lom.

p2
Teraz keď vieš tajom­stvo posád­ky je čas požia­dať letuš­ky o malú “tour.” Tak ako nie je zrov­na veľ­ký prob­lém nazrieť do kok­pi­tu, pokiaľ sa posád­ky sluš­ne spý­taš a si zdvo­ri­lý nemu­sí byť nemož­né vidieť tie­to taj­né mies­ta urče­né pre odpo­či­nok posád­ky.

zdroj:brightside.me zdroj obráz­kov a titul­nej fotografie:brightside.me

Pridať komentár (0)