Takto vyze­rajú tajné miest­nosti v lie­tadle, o kto­rých si neve­del, že exis­tujú

Linda Cebrová / 28. októbra 2016 / Zaujímavosti

Určite si si nie­kedy počas dlho trva­jú­ceho letu vši­mol, že po skon­čení ser­visu, ako je podá­va­nie jedla a upra­to­va­nie, posádka zrazu nie­kam zmizne. Na palube náhle nikoho z posádky nevi­díš, kde sa však všetci ukrý­vajú?

Aj letušky sú len ľudia a počas dlho­trva­jú­cich letov nemu­sia byť non-stop v poho­to­vosti a obska­ko­vať pasa­žie­rov. Aj posádka lie­tadla má svoju oázu odpo­činku nazvanú „Crew Rest Area“. Kom­for­tnosť týchto taj­ných kom­nát síce závisí na požia­dav­kách jed­not­li­vých aero­li­niek, avšak nie­ktoré dis­po­nujú pohod­lím, ktoré nenáj­deš ani v prvej triede. Tieto pries­tory sa často nachá­dzajú na veľmi nená­pad­ných mies­tach, kde by ťa ani nena­padlo ich hľa­dať, či už v pod­pa­lubí alebo vo vrch­nej časti lie­tadla.

Vo väč­šine veľ­kých boein­goch sa nachá­dza špe­ciálne odde­le­nie umiest­nené za kok­pi­tom nad kabí­nou biz­nis triedy.

l1

K dis­po­zí­cií býva aj špi­rá­lo­vité scho­disko skryté za nená­pad­nými dvier­kami, ktoré sú umiest­nené vedľa kok­pitu. Ak by si sa tam chcel dostať, budeš potre­bo­vať špe­ciálny kľúč, kód alebo veľmi dobré vzťahy s letuš­kou.

l2
V nie­kto­rých lie­tad­lách sa k miest­nosti na odpo­či­nok nedá dostať po scho­doch, vtedy posádka využíva tajné pada­cie dvierka. Pred­stav si, že si pokojne sedíš a zrazu uvi­díš letušku ako vylieza z pries­toru na bato­žinu. Áno, aj to sa môže stať v lie­tad­lách aero­linky Ame­ri­can Air­li­nes, keďže tu vchod do taj­nej kabíny vyzerá presne ako ten, kam si dávaš svoju prí­ručnú bato­žinu.

l4
Ak si nie­kedy pre­mýš­ľal nad tým, stať sa ste­war­tom alebo pilo­tom, nebolo by na škodu, ak by si mal v láske sties­nené pries­tory. S klaus­tro­fó­biou by sa ti totiž v odpo­čin­ko­vých pries­to­roch veľmi dobre nespalo. Tieto kabíny majú 6 až 10 lôžok, teste pri sebe a celý pries­tor je bez jedi­ného okna. Náj­deš tu však lam­pičky, zrkadlá a úložný pries­tor na osobné veci. K dis­po­zí­cií je tiež sada posteľ­nej bie­lizne a nie­kedy dokonca pyža­mový set.

02
Postele bývajú umiest­nené pozdĺž uličky, podobne ako na výlet­ných lodiach. Ulička je však tak úzka, že po nej prejde len jeden člo­vek a aj to bokom. V iných typoch lie­ta­diel môžu byť postele umiest­nené jedna na dru­hej a vyba­vené sú závesmi, ktoré blo­kujú hluk.

l7
Naj­väčší luxus na palube pre­žíva pilot, kto­rého odpo­čin­ková kabína by bola v nie­kto­rých čas­tiach Číny pova­žo­vaná za prie­strannú izbu.

p1
V Boeingu 777 sa nachá­dza aj dodat­ková miest­nosť pre pilo­tov, s dvoma mies­tami na spa­nie ako aj sedad­lami typu biz­nis class, no nájsť sa tu dá aj kúpeľňa s toale­tou a umý­vad­lom.

p2
Teraz keď vieš tajom­stvo posádky je čas požia­dať letušky o malú “tour.” Tak ako nie je zrovna veľký prob­lém nazrieť do kok­pitu, pokiaľ sa posádky slušne spý­taš a si zdvo­rilý nemusí byť nemožné vidieť tieto tajné miesta určené pre odpo­či­nok posádky.

zdroj:brightside.me zdroj obráz­kov a titul­nej fotografie:brightside.me

Pridať komentár (0)