Táto domáca úloha pre 10-roč­ného chlapca zmiatla celý inter­net

Ľubica Mervová / 3. júla 2016 / Tools a produktivita

Často sa stáva, (a to nie­len v slo­ven­ských učeb­niach) že úlohy pre deti na základ­ných ško­lách sú zadané tak nejasne, že sú tak­mer nerie­ši­teľné. S nasle­du­jú­cim prí­kla­dom si prav­de­po­dobne nebu­deš vedieť pora­diť ani ty.

Táto otázka bola súčas­ťou domá­cej úlohy z mate­ma­tiky, ktorá bola zadaná 10-roč­nému chlap­covi vo Veľ­kej Bri­tá­nii. Mal vypo­čí­tať obvod pra­vouh­lých obraz­cov.

Maths question aimed at ten-year-olds at a school in Glossop. It has left pupils and parents baffled.

Pri hľa­daní odpo­vede sa dieťa obrá­tilo na svojho otca, ktorý si tak­tiež neve­del dať rady, napriek tomu, že má kva­li­fi­ká­ciu v odbore mate­ma­tiky aj eko­nó­mie.

Otec nad úlo­hou strá­vil hodinu a pri­šiel na to, že vyrie­šiť ju je nemožné. Potom túto úlohu pri­dal na Face­book v nádeji, že sa ju nie­komu podarí roz­lúš­tiť. Rie­še­nie hľa­dal celý inter­net, ale iba málo ľuďom sa ho poda­rilo nájsť.

Dokonca ju poslal svojmu zná­memu, ktorý má dip­lom z eko­nó­mie či pria­te­ľom, ktorí sú uči­teľmi mate­ma­tiky. Všetci však boli zo zada­nia zmä­tení a odpo­vede sa nedoč­kal.

Napriek maso­vej zmä­te­nosti sa nie­kto­rým ľuďom poda­rilo prí­klad vyrie­šiť. Via­cero ľudí tvrdí, že rie­še­ním pre oba obrazce je 44. Druhý prí­klad vyzerá byť viac mätúci, pre­tože si vyža­duje nie­koľko ďal­ších kro­kov, aby mohol byť vyrie­šený a nie je jasné, ktorá strana má 2 cm. Ak pred­po­kla­dáme, že je to tá men­šia ver­ti­kálna strana, je možné prí­klad vyrie­šiť.

Kaž­do­pádne môžeme s urči­tos­ťou pove­dať, že táto úloha je pre 10-ročné dieťa nepri­me­rane ťažká.

249400066_fd79d26946_o

zdroj: iflscience.com, zdroj foto­gra­fií: iflscience.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pinterest.com/iflscience.com

Pridať komentár (0)