Dá sa preraziť v úspešnej IT firme aj bez dlhoročnej praxe? Na Slovensku je to reálne

Linda Cebrová / 11. marca 2019 / Zo Slovenska

  • Už o 2 roky bude v kra­ji­nách EÚ chý­bať pol mi­li­óna IT špe­cia­lis­tov
  • To aj na­priek tomu, že táto ob­lasť je jed­nou z naj­lep­šie ohod­no­te­ných na trhu práce
  • Podľa Šta­tis­tic­kého úradu SR bola vlani prie­merná me­sačná mzda v od­bore in­for­mačné a ko­mu­ni­kačné tech­no­ló­gie (IKT) na úrovni 1714 eur
zdroj: archív Veracomp
  • Už o 2 roky bude v kra­ji­nách EÚ chý­bať pol mi­li­óna IT špe­cia­lis­tov
  • To aj na­priek tomu, že táto ob­lasť je jed­nou z naj­lep­šie ohod­no­te­ných na trhu práce
  • Podľa Šta­tis­tic­kého úradu SR bola vlani prie­merná me­sačná mzda v od­bore in­for­mačné a ko­mu­ni­kačné tech­no­ló­gie (IKT) na úrovni 1714 eur

Cel­kovo v tomto sek­tore na Slo­ven­sku pra­co­valo tak­mer 57-ti­síc IT špe­cia­lis­tov. „Ešte v roku 2010 ich bolo ne­ce­lých 40-ti­síc. Po­čet ľudí v IKT sek­tore sa síce zvy­šuje, ale po­žia­davky trhu sú čo­raz väč­šie, na­koľko sa mnohé ob­lasti nášho ži­vota viac di­gi­ta­li­zujú, preto aj Slo­ven­sko po­ci­ťuje ne­dos­ta­tok IT špe­cia­lis­tov,“ po­ve­dala ana­ly­tička Slo­ven­skej spo­ri­teľne Lenka Buch­lá­ková.

Dá sa pre­sa­diť aj bez 20-roč­nej praxe? 

Voľ­ných po­zí­cií je síce do­sta­tok, no zväčša sú ur­čené len pre se­ni­or­ných uchá­dza­čov, ktorí majú už niečo v IT sfére odžité. Ju­ni­ori sú po­tom od­ká­zaní len na ne­pla­tené stáže. Nás zau­jí­malo, či má šancu do­stať sa do za­be­hnu­tej IT firmy aj uchá­dzač, ktorý síce nemá 20 ro­kov praxe, no má zá­u­jem učiť sa nové veci.

zdroj: pi­xa­bay.com

Zau­jí­mal nás aj ná­zor „dru­hej strany”, čiže po­stoj firmy ako za­mest­ná­va­teľa. Roz­hodli sme sa oslo­viť slo­ven­ského dis­tri­bú­tora IT pro­duk­tov s me­dzi­ná­rod­ným zá­ze­mím. Je ním Ve­ra­comp Slo­va­kia, ktorý je známy tým, že za­mest­nanci tu do­stanú na­ozaj veľa slo­body za pred­po­kladu, že sa k svo­jej práci po­sta­via zod­po­vedne. V mi­nu­losti sme ti o ich špe­ciál­nej po­čí­ta­čo­vej hre pre za­mest­nan­cov pri­niesli aj sa­mos­tatný člá­nok.

Te­raz sme sa pý­tali, ako vidí ju­ni­or­ných uchá­dza­čov sa­motná spo­loč­nosť, ktorá za rok 2018 do­siahla tržby 6,251 mi­li­ó­nov eur.

„Ak by bol člo­vek ju­nior, ktorý má v zá­ľube tech­nickú stránku tech­no­ló­gií, naša firma by si ho ur­čite ve­dela vy­bu­do­vať. V tomto prí­pade ide najmä o se­ba­zap­re­nie da­ného člo­veka, ako na sebe do­káže ma­kať, pre­tože väč­šina tech­nic­kých zá­le­ži­tostí je veľmi ná­ročná. My ur­čite ľu­ďom dá­vame mož­nosť na sebe pra­co­vať a po­sú­vať sa. V na­šej spo­loč­nosti po­sky­tu­jeme cer­ti­fi­kačné ško­le­nia, chodí sa aj do za­hra­ni­čia či na týž­denné kon­fe­ren­cie do USA, ale aj do via­ce­rých kra­jín EÚ, vrá­tane Švaj­čiar­ska či Fran­cúz­ska.” ho­vorí tím spo­loč­nosti.

zdroj: Ve­ra­comp

Jed­ným z prob­lé­mov je aj fakt, že o prácu v IT sek­tore síce zá­u­jem je, no mnoho ľudí sa bojí o po­nú­kané po­zí­cie uchá­dzať, kvôli ich ne­dos­ta­toč­nej kva­li­fi­ká­cii. Čo vlastne môže uro­biť člo­vek, ktorý je z cel­kom iného od­boru, no rád by pre­ra­zil vo svete IT? Je vô­bec re­álne, „len” vďaka tvr­dej práci cel­kom zme­niť pro­fe­siu?

„Máme ko­legu, ktorý do­konca vy­štu­do­val od­bor ku­chár/čaš­ník, no te­raz je z neho So­lu­tion Ar­chi­tect, na­koľko má za se­bou rôzne cer­ti­fi­ká­cie a už ve­die od­borné cer­ti­fi­kačné ško­le­nia. V IT ob­lasti pri­tom rás­tol po­stupne. V tom čase ne­bol in­ter­net, preto cho­dil do kniž­nice a štu­do­val si o Li­nuxe. Vďaka za­pá­le­niu sa do­ká­zal do­stať tam, kde je te­raz,” vy­svet­ľujú od­bor­níci z Ve­ra­compu.

zdroj: Ve­ra­comp

Po­dobne to bolo aj s On­dre­jom, ktorý pri ná­stupe do jeho IT práce ne­poz­nal zá­kladné IT pojmy, no vďaka zá­ujmu učiť sa nové veci je dnes Se­nior Sys­tem En­gi­neer vo Ve­ra­comp.

zdroj: Ve­ra­comp

Všetko to za­čalo, keď On­drej ukon­čil strednú školu a ro­di­čia ho „do­nú­tili“ nájsť si prácu. „Roz­pos­lal som zo­pár ži­vo­to­pi­sov a zo­brali ma pra­co­vať ako NOC špe­cia­listu. Bolo to zau­jí­mavé, pre­tože som ne­tu­šil čo tá po­zí­cia za­hŕňa. Gól na­stal, keď som sa ko­legu opý­tal aký je roz­diel me­dzi swit­chom a rút­rom. Vtedy po­cho­pili, že môj zá­u­jem pra­co­vať tam bola len zá­plata,“ ho­vorí On­drej. 

Za­chrá­nil ho ko­lega a bol pre­ra­dený na iné od­de­le­nie. Po roku sa so svo­jou prá­cou zžil a za­čal ma­kať. Po ur­či­tom ob­dobí sa so skú­se­nos­ťami vrá­til na NOC špe­cia­listu. „Na­učilo ma to, že nič v ži­vote ne­dos­ta­nem za­darmo. Ak chceš niečo do­siah­nuť, mu­síš sa za­prieť a pra­co­vať na sebe,“ uvá­dza.

Ne­skôr sa On­drej do­stal aj do čes­kej po­bočky Ve­ra­comp. Po­čas toho, ako sem cho­dil na ško­le­nia, si za­čal vší­mať ich kul­túru. „Boli vždy pria­teľ­skí a pre­vlá­dala tam po­hoda. Už vtedy mi vŕ­talo hla­vou, aké by to bolo, ak by som tam pra­co­val,“ ho­vorí On­drej.

Za­čiatky bý­vajú ťažké, ale vý­sledky stoja za to

„Bola to pre mňa vý­zva, ale ja som sa jej nez­ľa­kol. Na­učilo ma to do­ťa­ho­vať veci do konca. Zdo­ko­na­lil som sa v pre­zen­to­vaní a po­stú­pil som aj v ko­mu­ni­ká­cii na stret­nu­tiach. Naj­viac ma tu však baví slo­boda v roz­ho­do­vaní. Ne­mu­sím sa ni­komu spo­ve­dať. Ho­vo­ria za mňa vý­sledky,“ tvrdí. 

Aj podľa od­bor­ní­kov z Ve­ra­comp Slo­va­kia, pra­co­vať v IT môže aj člo­vek, ktorý do­po­siaľ v tejto ob­lasti ne­bol ab­so­lút­nym pro­fí­kom. Jed­ným dy­chom však do­dá­vajú, že bez ne­us­tá­leho sa­mo­vzde­lá­va­nia a na­sá­va­nia no­vých in­for­má­cií to ne­pôjde, na­koľko ide o vskutku ná­ročnú pro­fe­siu. Av­šak dô­ka­zom, že rek­va­li­fi­ká­cia je dnes re­álna a čo­raz žia­da­nej­šia, sú aj nie­ktorí zo za­mest­nan­cov Ve­ra­comp.

V prí­pade, že sa roz­hod­neš dať na cestu in­for­mač­ných tech­no­ló­gií, je tak­tiež veľmi dobré hľa­dať si takú firmu, ktorá celé bre­meno na­do­bú­da­nia no­vých po­znat­kov, ne­ne­chá len na tvo­jich ra­me­nách.

zdroj: ar­chív:Ve­ra­comp

Ve­ra­comp na­prí­klad po­núka pre svo­jich za­mest­nan­cov pre­pra­co­vaný sys­tém vzde­lá­va­nia. Po­čnúc fi­rem­nou kniž­ni­cou, mož­nos­ťou ab­sol­vo­vať hod­notné cer­ti­fi­káty v za­hra­ničí až po špe­ciálnu po­čí­ta­čovú hru. Ak tu pra­cu­ješ, do­sta­neš prí­stup do hry, kde si vy­tvo­ríš vlast­ného ava­tara ako na­prí­klad v hre SIMS. Ná­sledne si k nemu za­pí­šeš schop­nosti, v kto­rých by si sa chcel zlep­šo­vať.

zdroj: ar­chív:Ve­ra­comp

Ak vieš, že by si rád za­pra­co­val na­prí­klad na svo­jej špa­niel­čine, jed­no­du­cho si na in­ter­nete náj­deš kurz špa­niel­skeho ja­zyka a v jed­nej zo sek­cií hry si ho za­pí­šeš. Tvoj ma­na­žér, ktorý je tak­tiež do hry za­po­jený, ti kurz schváli a firma ti ho v pl­nej sume pre­platí. Stačí si ob­há­jiť, prečo sa chceš kurzu či kon­fe­ren­cie zú­čast­niť, ako tým ďa­lej po­su­nieš firmu, ale pre­dov­šet­kým sa­mého seba.

Člá­nok vzni­kol v spo­lu­práci so spo­loč­nos­ťou Ve­ra­comp Slo­va­kia.

Pridať komentár (0)