Táto fran­cúz­ska dedina žije len z potra­vín, ktoré si sama vypes­tuje

Lukáš Dubovský, vedelisteze.sk / 9. augusta 2016 / Eko

V dneš­nom pre­po­je­nom svete je nor­málne, že na Slo­ven­sku raňaj­ku­jeme syr z Holand­ska s raj­či­nou zo Špa­niel­ska a ako dezert si dáme banán z Afriky. Člo­vek, ktorý sa neza­myslí by si možno pove­dal “Luxus!”. (Smutný) Opak je prav­dou. Masovo pes­to­vané potra­viny sú nekva­litné, plné che­mi­ká­lií a ich cena je tak nízka, že oby­va­te­ľom men­ších miest a dedín pre­stalo dávať zmy­sel živiť sa pre­da­jom vlast­ných plo­dín. Potom však príde dedina, ktorá si vystačí s potra­vi­nami, ktoré si sama vypes­tuje a dokáže odre­zať svet. Miestne oby­va­teľ­stvo žije pre­dov­šet­kým z plo­dín vypes­to­va­ných na 40 hek­tá­roch miest­nej pôdy. Takýchto komu­nít by pros­pelo viac aj u nás na Slo­ven­sku. Zo zdra­vot­ného, spo­lo­čen­ského aj eko­no­mic­kého hľa­diska.

Hovo­ríme o obci Ungers­heim, ktorá má 2200 oby­va­te­ľov a leží v oblasti Horný Rýn asi 20 kilo­met­rov od mesta Mul­house. Každé piat­kové ráno sa na námestí pred rad­ni­cou, roz­loží zele­ni­nár­ska farma pôso­biaca v obci od roku 2012 so svo­jím tova­rom.

Cie­ľom Ungers­he­imu je zabez­pe­čiť potra­vi­novú sebes­tač­nosť obce a vytvo­riť miestnu pro­duk­ciu “od zrna po tanier“, teda ponú­kať oby­va­te­ľom lokálne potra­viny. Dnes sa potra­viny, ktoré jeme, dová­žajú stovky a nie­kedy aj tisíce kilo­met­rov väč­ši­nou kami­ónmi.

V prí­pade krízy, najmä rop­nej, by sme sa mohli vzá­pätí ocit­núť v bez­vý­cho­dis­ko­vej situ­ácii. Sme obklo­pení stov­kou hek­tá­rov poľ­no­hos­po­dár­skej pôdy, ktorá je ale vyhra­dená na pes­to­va­nie mono­kul­túry, akou je obi­lie alebo kuku­rica a aj to je určené na export,” hovorí sta­rosta obce Jean-Claude Men­sch.

marche-freiburg-14

foto: jds.fr

Obecná rada sa roz­hodla s týmto para­do­xom skon­co­vať a v roku 2012 začala využí­vať časť zo 40 hek­tá­rov poľ­no­hos­po­dár­skej pôdy, ktorá jej patrí, aby pris­pela k výžive oby­va­teľ­stva. Zalo­žila bio­ze­li­nár­stvo Jar­dins du trèfle rouge (Záh­rady čer­ve­nej ďate­liny), ktoré zamest­náva 25 osôb. Toto zele­ni­nár­stvo už teraz pro­du­kuje asi 30 ton sezón­nej zele­niny ročne. Svoje výrobky nepo­núka len na piat­ko­vých trhoch, ale týž­denne pri­pra­vuje 150 koší­kov zele­niny, ktoré pre­dáva domác­nos­tiam a obciam v okolí. Denne tiež dodá­vajú potra­viny do miest­nej školy.

Obec sa už v roku 2009 roz­hodla podá­vať ško­lá­kom sto­per­centnú bio­stravu a dnes si želá, aby ich jedlo bolo vyro­bené na mieste a aby pochá­dzalo z miest­nych potra­vín. Nová bio kuchyňa, ktorá fun­guje od jari 2014, pri­pra­vuje 500 jedál denne a záso­buje škol­skú jedá­leň v obci, ale aj školy v okolí. “To preto, aby sme zais­tili eko­no­mickú rov­no­váhu,” cituje den­ník Le Monde sta­rostu Men­sch.

Pra­cu­jeme s dvoma koňmi, nepou­ží­vame na hno­je­nie žiadnu ché­miu, len orga­nický mate­riál pochá­dza­júci z obce. A zavla­žo­va­nie, ktoré čoskoro uve­dieme do pre­vádzky, bude fun­go­vať na základe solár­nej ener­gie,” vysvet­ľuje mladý far­már Jean-Sébas­tien Cuis­nier. Obec tiež plá­nuje, že ponúkne dob­ro­voľ­ní­kom prácu pri zbere výme­nou za zele­ninu a ovo­cie za nízku cenu.

Tieto ini­cia­tívy obce pri­jí­majú jej oby­va­te­lia väč­ši­nou kladne. “Dob­rým argu­men­tom sú kva­lita a čerstvosť potra­vín,” uis­ťuje Lucile Zwin­gels­te­i­nová, ktorá pri­pra­vuje zele­ni­nové koše. “Dnes ľudia chcú zdravé pro­dukty,” potvr­dzuje oby­va­teľka obce Valé­rie Sto­es­se­rová. A na nákup zele­niny nemu­sia jaz­diť auto­mo­bi­lom. To je zau­jí­mavé, najmä pre mno­hých sta­rých ľudí, ktorí si môžu kúpiť čerstvú zele­ninu v obci, uvá­dza.

Aby obec povzbu­dila oby­va­teľa ku kon­zu­má­cii miest­nych potra­vín, zaviedla vlani v júli miestnu menu nazvanú radis. Platba v ňou umož­ňuje využí­vať niž­ších cien.

Vedelisteže.sk

Zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: best-of-upper-rhine.com

Pridať komentár (0)