Táto hote­lo­vá izba vo švaj­čiar­skych Alpách nemá žiad­ne ste­ny, no má aj napriek tomu „5 mili­ó­nov hviez­di­čiek”

Lukáš M., interez.sk / 25. júla 2016 / Zaujímavosti

Ak radi ces­tu­je­te, urči­te ste sa už stret­li s rôz­ny­mi hotel­mi. Ten, kto si potr­pí na luxu­se, zapla­tí za hotel nema­lé penia­ze. No exis­tu­jú hote­ly, kto­ré majú mili­ó­ny hviez­di­čiek aj napriek tomu, že nema­jú pozlá­te­né ste­ny či naj­nov­šie tech­no­ló­gie.

Také­to hote­ly náj­de­te v horách pod holým nebom. Pres­ne taký sa nachá­dza aj vo Švaj­čiar­skych Alpách, vo výš­ke tak­mer 2 km nad morom. Ak chce­te ísť na toale­tu, bude­te sa musieť prejsť, najb­liž­šia toale­ta sa nachá­dza 5 minút od izby. K dis­po­zí­cii máte aj svoj vlast­ný per­so­nál nachá­dza­jú­ci sa neďa­le­ko izby. Pri­pra­ví vám skve­lú veče­ru, či done­sie kva­lit­né vín­ko.

Ak vám nepra­je poča­sie, pobyt v hote­li môže­te jed­no­du­cho pre­su­núť, ale­bo zru­šiť. Noc v tom­to hote­li sto­jí pri­bliž­ne 190 € čo nie je až tak málo, no ide skôr o nápad a o neza­bud­nu­teľ­ný záži­tok, kto­rý vám ten­to hotel poskyt­ne.

hotel-svajciarske-alpy3
hotel-svajciarske-alpy2hotel-svajciarske-alpy1hotel-svajciarske-alpybannerinterez

zdroj: interez.sk, zdroj: thisisinsider.com

Pridať komentár (0)