Táto hote­lová izba vo švaj­čiar­skych Alpách nemá žiadne steny, no má aj napriek tomu „5 mili­ó­nov hviez­di­čiek”

Lukáš M., interez.sk / 25. júla 2016 / Zaujímavosti

Ak radi ces­tu­jete, určite ste sa už stretli s rôz­nymi hotelmi. Ten, kto si potrpí na luxuse, zaplatí za hotel nemalé peniaze. No exis­tujú hotely, ktoré majú mili­óny hviez­di­čiek aj napriek tomu, že nemajú pozlá­tené steny či naj­nov­šie tech­no­ló­gie.

Takéto hotely náj­dete v horách pod holým nebom. Presne taký sa nachá­dza aj vo Švaj­čiar­skych Alpách, vo výške tak­mer 2 km nad morom. Ak chcete ísť na toaletu, budete sa musieť prejsť, najb­liž­šia toaleta sa nachá­dza 5 minút od izby. K dis­po­zí­cii máte aj svoj vlastný per­so­nál nachá­dza­júci sa neďa­leko izby. Pri­praví vám skvelú večeru, či done­sie kva­litné vínko.

Ak vám nepraje poča­sie, pobyt v hoteli môžete jed­no­du­cho pre­su­núť, alebo zru­šiť. Noc v tomto hoteli stojí pri­bližne 190 € čo nie je až tak málo, no ide skôr o nápad a o neza­bud­nu­teľný záži­tok, ktorý vám tento hotel poskytne.

hotel-svajciarske-alpy3
hotel-svajciarske-alpy2hotel-svajciarske-alpy1hotel-svajciarske-alpybannerinterez

zdroj: interez.sk, zdroj: thisisinsider.com

Pridať komentár (0)