Táto Kali­forn­ská uni­ver­zita ti zaplatí polo­vicu škol­ného za hra­nie video­hier

Timotej Vančo / 23. septembra 2016 / Zaujímavosti

Škola aj pre počí­ta­čo­vých nad­šen­cov. Aj oni budú môcť uká­zať, v čom sú dobrí a dokonca za to zís­kať aj titul.

eSport herná aréna, ktorá sa nachá­dza v štu­dent­skom cen­tre UCI, kde môžeš nájsť jedlo, kurt, kon­fe­renčné miest­nosti a mnoho ďal­šieho.

the-esports-arena-is-located-in-ucis-student-center-where-you-can-also-find-the-food-court-and-conference-rooms-among-other-things

Počas cesty k uni­ver­zite natra­fíš na ich hlav­ného mas­kota. Je to mrav­čiar, ktorý píše na počí­tači.

youll-pass-an-anteater-typing-on-a-computer-along-the-way-thats-the-university-mascot

Takto vyzerá vstup.

and-here-we-are

Ako­náhle vstú­piš do miest­nosti, tak uvi­díš túto neuve­ri­teľnú, pre hrá­čov roz­práv­kovú, miest­nosť plnú 70 kva­lit­ných her­ných počí­ta­čov.

once-you-get-through-the-front-door-and-look-right-you-can-see-this-place-is-legit-its-outfitted-with-70-high-end-gaming-computers

Pred kaž­dým počí­ta­čom náj­deš veľmi pohodlné kreslo. Tieto kreslá sú od firmy Ver­ta­gear a umož­ňujú rôzne druhy a uhly naklá­ňa­nia.

and-each-has-these-crazy-chairs-from-vertagear-that-look-like-they-belong-in-a-race-car-they-are-super-comfortable-and-can-adjust-in-all-sorts-of-ways

Ak si una­vený z vyčer­pá­va­jú­ceho hra­nia Coun­ter Strike, pokojne si môžeš pospať a oddých­nuť.

or-the-chill-ax-position-not-sure-how-well-youd-be-able-to-do-in-counterstrike-like-this-though

Ak by si chcel takéto kreslo domov, bude ťa stáť pri­bližne 300 dolá­rov.

the-chairs-arent-cheap-they-start-at-300-each-and-that-doesnt-account-for-the-special-uci-branding-that-these-ones-have

Každý z počí­ta­čov spolu s moni­to­rom stál pri­bližne 2 000 dolá­rov.

the-large-amount-of-computers-and-monitors-in-the-room-werent-cheap-either-each-cost-around-2000

Táto vysoká cena je úmerná výkonu, ktorý ti počí­tač vie ponúk­nuť. Obsa­huje naj­nov­šie pro­ce­sory, gra­fické karty a mnoho iného.

the-steep-price-is-due-to-the-impressive-hardware-inside-which-includes-top-of-the-line-graphics-cards-and-processing-power

Každé jedno hra­cie miesto obsa­huje aj slú­chadlá pre komu­ni­ká­ciu s kole­gami počas mul­tip­la­yer hier.

and-each-station-comes-with-headphones-and-microphones-for-communicating-with-teammates-in-the-games

Na ovlá­da­nie hráči pou­ží­vajú klá­ves­nicu aj myšku od firmy Logi­tech.

along-with-keyboards-and-mice-from-logitech

Naskytá sa teda otázka: „Odkiaľ zobrali toľko peňazí na vytvo­re­nie takejto základne pre hráčov?“Odpoveď je jasná: „Všetky drahé veci boli poskyt­nuté ako dar od veľ­kých firiem. Škola chce tak­tiež od štu­den­tov pýtať 4 doláre za každú hodinu pou­ží­va­nia.“

so-how-did-uci-come-up-with-all-the-cash-for-this-crazy-space-it-didnt-uci-gave-us-zero-dollars-deppe-told-business-insider

Škola je ochotná dať štu­den­tom šti­pen­dium. Keďže sú jedna z mála škôl, ktoré ponú­kajú nový titul v Com­pu­ter Game Science, ich štu­denti sú veľmi žia­daní v zná­mych her­ných fir­mách, ktoré tvo­ria hry na počí­tače alebo kon­zoly.

with-a-scholarship-program-and-advanced-gaming-arena-uci-is-definitely-at-the-top-of-the-list-for-students-who-love-gaming-it-makes-us-a-school-of-first-choice-for-video-gamers-deppe-said

Na UCI sú rôzne komu­nity. Jedna z naj­zná­mej­ších, vďaka kto­rej sa tam hrnú štu­denti, je komu­nita Lea­gue of Legends. Táto hra je jedna z naj­zná­mej­ších na svete a orga­ni­zujú sa v nej mnohé tur­naje aj s cenami v hod­note nie­koľko mili­ó­nov dolá­rov. Na jed­nom z tur­na­jov bude figu­ro­vať aj tým z UCI v zlo­žení ich 5 štu­den­tov.

league-of-legends-is-one-of-the-worlds-most-popular-games-which-has-tournaments-for-millions-in-real-cash-the-uci-team-will-have-the-5-scholarship-students-on-it-along-with-5-others-who-will-try-out

Iný štu­denti si môžu vybrať medzi inými zná­mymi hrami, ako Diablo 3, Over­watch, Final Fan­tasy 14 a Minec­raft.

and-other-gamers-in-the-uci-arena-will-be-able-to-play-pre-loaded-titles-such-as-diablo-3-overwatch-final-fantasy-14-and-minecraft

Ich herňa sa roz­rastá a má im pri­bud­núť mnoho Xbox a Pla­y­Sta­tion kon­zol.

over-here-there-will-be-about-5-or-6-different-console-gaming-stations-for-xbox-or-playstation-players

Táto škola je určite snom mno­hých hrá­čov, ktorí nemajú prob­lém strá­viť pri PC aj celý víkend.

Zdroj článku: businessinsider.com,zdroj foto­gra­fii: businessinsider.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)