Táto Kali­forn­ská uni­ver­zi­ta ti zapla­tí polo­vi­cu škol­né­ho za hra­nie video­hier

Timotej Vančo / 23. septembra 2016 / Zaujímavosti

Ško­la aj pre počí­ta­čo­vých nad­šen­cov. Aj oni budú môcť uká­zať, v čom sú dob­rí a dokon­ca za to zís­kať aj titul.

eSport her­ná aré­na, kto­rá sa nachá­dza v štu­dent­skom cen­tre UCI, kde môžeš nájsť jed­lo, kurt, kon­fe­renč­né miest­nos­ti a mno­ho ďal­šie­ho.

the-esports-arena-is-located-in-ucis-student-center-where-you-can-also-find-the-food-court-and-conference-rooms-among-other-things

Počas ces­ty k uni­ver­zi­te natra­fíš na ich hlav­né­ho mas­ko­ta. Je to mrav­čiar, kto­rý píše na počí­ta­či.

youll-pass-an-anteater-typing-on-a-computer-along-the-way-thats-the-university-mascot

Tak­to vyze­rá vstup.

and-here-we-are

Ako­náh­le vstú­piš do miest­nos­ti, tak uvi­díš túto neuve­ri­teľ­nú, pre hrá­čov roz­práv­ko­vú, miest­nosť plnú 70 kva­lit­ných her­ných počí­ta­čov.

once-you-get-through-the-front-door-and-look-right-you-can-see-this-place-is-legit-its-outfitted-with-70-high-end-gaming-computers

Pred kaž­dým počí­ta­čom náj­deš veľ­mi pohodl­né kres­lo. Tie­to kres­lá sú od fir­my Ver­ta­ge­ar a umož­ňu­jú rôz­ne dru­hy a uhly naklá­ňa­nia.

and-each-has-these-crazy-chairs-from-vertagear-that-look-like-they-belong-in-a-race-car-they-are-super-comfortable-and-can-adjust-in-all-sorts-of-ways

Ak si una­ve­ný z vyčer­pá­va­jú­ce­ho hra­nia Coun­ter Stri­ke, pokoj­ne si môžeš pospať a oddých­nuť.

or-the-chill-ax-position-not-sure-how-well-youd-be-able-to-do-in-counterstrike-like-this-though

Ak by si chcel také­to kres­lo domov, bude ťa stáť pri­bliž­ne 300 dolá­rov.

the-chairs-arent-cheap-they-start-at-300-each-and-that-doesnt-account-for-the-special-uci-branding-that-these-ones-have

Kaž­dý z počí­ta­čov spo­lu s moni­to­rom stál pri­bliž­ne 2 000 dolá­rov.

the-large-amount-of-computers-and-monitors-in-the-room-werent-cheap-either-each-cost-around-2000

Táto vyso­ká cena je úmer­ná výko­nu, kto­rý ti počí­tač vie ponúk­nuť. Obsa­hu­je naj­nov­šie pro­ce­so­ry, gra­fic­ké kar­ty a mno­ho iné­ho.

the-steep-price-is-due-to-the-impressive-hardware-inside-which-includes-top-of-the-line-graphics-cards-and-processing-power

Kaž­dé jed­no hra­cie mies­to obsa­hu­je aj slú­chad­lá pre komu­ni­ká­ciu s kole­ga­mi počas mul­tip­la­y­er hier.

and-each-station-comes-with-headphones-and-microphones-for-communicating-with-teammates-in-the-games

Na ovlá­da­nie hrá­či pou­ží­va­jú klá­ves­ni­cu aj myš­ku od fir­my Logi­tech.

along-with-keyboards-and-mice-from-logitech

Nasky­tá sa teda otáz­ka: „Odkiaľ zobra­li toľ­ko peňa­zí na vytvo­re­nie takej­to základ­ne pre hráčov?“Odpoveď je jas­ná: „Všet­ky dra­hé veci boli poskyt­nu­té ako dar od veľ­kých firiem. Ško­la chce tak­tiež od štu­den­tov pýtať 4 dolá­re za kaž­dú hodi­nu pou­ží­va­nia.“

so-how-did-uci-come-up-with-all-the-cash-for-this-crazy-space-it-didnt-uci-gave-us-zero-dollars-deppe-told-business-insider

Ško­la je ochot­ná dať štu­den­tom šti­pen­dium. Keď­že sú jed­na z mála škôl, kto­ré ponú­ka­jú nový titul v Com­pu­ter Game Scien­ce, ich štu­den­ti sú veľ­mi žia­da­ní v zná­mych her­ných fir­mách, kto­ré tvo­ria hry na počí­ta­če ale­bo kon­zo­ly.

with-a-scholarship-program-and-advanced-gaming-arena-uci-is-definitely-at-the-top-of-the-list-for-students-who-love-gaming-it-makes-us-a-school-of-first-choice-for-video-gamers-deppe-said

Na UCI sú rôz­ne komu­ni­ty. Jed­na z naj­zná­mej­ších, vďa­ka kto­rej sa tam hrnú štu­den­ti, je komu­ni­ta Lea­gue of Legends. Táto hra je jed­na z naj­zná­mej­ších na sve­te a orga­ni­zu­jú sa v nej mno­hé tur­na­je aj s cena­mi v hod­no­te nie­koľ­ko mili­ó­nov dolá­rov. Na jed­nom z tur­na­jov bude figu­ro­vať aj tým z UCI v zlo­že­ní ich 5 štu­den­tov.

league-of-legends-is-one-of-the-worlds-most-popular-games-which-has-tournaments-for-millions-in-real-cash-the-uci-team-will-have-the-5-scholarship-students-on-it-along-with-5-others-who-will-try-out

Iný štu­den­ti si môžu vybrať medzi iný­mi zná­my­mi hra­mi, ako Diab­lo 3, Over­watch, Final Fan­ta­sy 14 a Minec­raft.

and-other-gamers-in-the-uci-arena-will-be-able-to-play-pre-loaded-titles-such-as-diablo-3-overwatch-final-fantasy-14-and-minecraft

Ich her­ňa sa roz­ras­tá a má im pri­bud­núť mno­ho Xbox a Pla­y­Sta­ti­on kon­zol.

over-here-there-will-be-about-5-or-6-different-console-gaming-stations-for-xbox-or-playstation-players

Táto ško­la je urči­te snom mno­hých hrá­čov, kto­rí nema­jú prob­lém strá­viť pri PC aj celý víkend.

Zdroj člán­ku: businessinsider.com,zdroj foto­gra­fii: businessinsider.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)