Táto rast­linka dokáže tvoj dom zba­viť všet­kých toxí­nov

Michal Ondro / 19. augusta 2016 / Zaujímavosti

Ame­rická NASA zve­rej­nila štú­diu o tom, že nie­ktoré z izbo­vých rast­lín dokážu zní­žiť kon­cen­trá­ciu škod­li­vých látok vo vzdu­chu. Naj­sil­nej­šie z nich sú zasa­dené do kera­mic­kého benát­skeho kve­ti­náča a dostá­vajú spo­ločný názov — Clairy. Áno, sku­točne dokážu zo vzdu­chu vysať toxíny. 

Polu­tanty, ako naprí­klad ben­zén, for­mal­de­hyd a trich­ló­re­ty­lén, sú pre tvoje telo veľmi škod­livé. Pochá­dzajú z rôz­nych farieb na maľo­va­nie, kober­cov, par­kiet, ume­lo­hmot­ných hra­čiek, nábytku, pros­tried­kov na čis­te­nie a mno­hých ďal­ších vecí.

Občasné vysta­ve­nie sa takýmto lát­kam môže zaprí­či­niť rôzne krát­ko­dobé ocho­re­nia ako napr. podráž­de­nie očí, nosa, hrdla a môže takisto zhor­šiť prí­znaky ocho­rení ako astma — vyhlá­sila to ame­rická Agen­túra pre ochranu život­ného pro­stre­dia. Dlho­dobé a opa­ko­vané vysta­vo­va­nie sa týmto látka môže zaprí­či­niť prob­lémy s dýcha­ním alebo so srd­com, v naj­hor­šom prí­pade pris­pieť ku vzniku rako­viny.

A presne toto rast­linka Clairy nepri­pustí!

6B66E30D-B989-D279-55D7669A4D73A255

foto: images.bwwstatic.com

Takto nejako to fun­guje: Výrob­co­via tohto „zaria­de­nia“ vybe­rajú len tie odrody rast­lín, ktoré schvá­lila ame­rická NASA vo svo­jej štú­dii a je doká­zané, že zni­žujú kon­cen­trá­ciu toxí­nov vo vzdu­chu. Jedna rast­linka však nemá sku­točný efekt na množ­stvo škod­li­vých látok v ovzduší. Práve preto musí byť tak tro­chu „vylep­šená“. Clairy je vsa­dená do ručne vyrá­ba­ného kera­mic­kého črep­níka so zabu­do­va­ným ven­ti­lá­to­rom, ktorý vháňa vzduch priamo do hliny v kve­ti­náči a fil­truje tak vzduch, ktorý dýchaš.

ce581d0baeb1edccfadf2044a3a98090_original

foto: kickstarter.com

Podľa štú­die Uni­ver­zity vo Flo­ren­cii dokáže táto rast­linka zre­du­ko­vať množ­stvo polu­tan­tov vo vzdu­chu v prie­mere až o 85%, čo je sku­točne dosť.

Clairy je tak­tiež vyba­vená inte­li­gent­nými sen­zormi, ktorý ti umož­nia sle­do­vať postup a výsledky jej práce v špe­ciálne Clairy apli­ká­cii. V mno­hých prí­pa­doch sa číslo zni­če­ných toxí­nov vyšplhá nad hra­nicu 90%.

Sku­točne si mys­líme, že vzduch, ktorý dýchame, je nesmierne dôle­žitý. Preto by sme to mali moni­to­ro­vať a aktívne eli­mi­no­vať toxíny, ktoré sa v ňom nachá­dzajú. Zne­čis­te­nie vnú­tor­ných pries­to­rov, domov a bytov je sku­toč­ným prob­lé­mom dneška,“ pove­dal Paolo Ganis, spo­lu­za­kla­da­teľ a výkonný ria­di­teľ spo­loč­nosti Clairy. „Sys­témy na fil­trá­ciu vzdu­chu síce už exis­tujú, ale Clairy má tú výhodu, že ide o prí­rodný fil­tračný sys­tém a tak­tiež vyzerá oveľa lep­šie ako kla­sické prí­stroje na čis­te­nie vzdu­chu.“

screen shot 2016-04-15 at 2.37.59 pm

foto: static1.techinsider.io

Clairy, ktorá bola pred­sta­vená v júli 2015, doká­zala pomo­cou kam­pane Kicks­tar­tery vyzbie­rať na svoj vývoj 150-tisíc dolá­rov, namiesto plá­no­va­ných 100-tisíc, a to už týž­deň pred kon­com spo­mí­na­nej kam­pane.

Spo­loč­nosť Clairy momen­tálne rokuje s inves­tormi, ktorý by jej mali dopo­môcť k tomu, aby sa rast­linka ničiaca toxíny mohla dostať k ľuďom. Clairy bude stáť pri­bližne 175 eur a kúpiť by sa mala dať v janu­ári 2017. 

Sme sku­točne hrdí na to, že sme „zele­nou“ spo­loč­nos­ťou a ľudia takto snáď pocho­pia, že pou­ži­tím pro­duk­tov prí­rody je možné dosiah­nuť rov­naké a v mno­hých prí­pa­doch ešte lep­šie výsledky ako pri pou­žití bež­ných stro­jov a zaria­dení,“ dodáva Paolo Ganis.

dd011f06b94d6437345c877c0b2edb2f_original

foto: smarthome.guru

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: smarthome.guru

Pridať komentár (0)