Táto Slo­venka z Horeh­ro­nia sa roz­hodla pod­ni­kať s domá­cimi, ručne zbie­ra­nými a eko­lo­gic­kými čučo­ried­kami

Jakub Jablonický / 9. január 2017 / Eko

Čučo­riedky sú pova­žo­vané za jedno z naj­zdrav­ších ovocí vôbec. Na Slo­ven­sku sme dote­raz veľa pro­du­cen­tov nemali.

Čučo­riedky u nás nie sú zďa­leka žiad­nou novin­kou. Ich zdra­votné bene­fity, o kto­rých tušili už naše staré mamy, čoraz čas­tej­šie potvr­dzuje aj moderná veda. Majú vysoký obsah anti­oxi­dan­tov a vita­mínu C, pozi­tívne pôso­bia na trá­ve­nie a črevá, ich anto­ky­aníny sa podie­ľajú na obnove očnej siet­nice, priaz­nivo pôso­bia na pokožku a tak ďalej.

Týmto ovo­cím sa nadchla aj Slo­venka Bar­bora Fig­ľu­šová a roz­hodla sa mu naplno veno­vať. Jej rodi­čia čučo­riedky pes­to­vali už od roku 2002, no ona z nich uro­bila biz­nis až po dokon­čení vyso­kej školy v roku 2015. Ako názov si zvo­lila Čučo­ried­kovo.

Čučo­ried­kovo, ako pome­no­va­nie pre našu ovocnú záh­radku vzniklo práve v sezóne 2015. Dlho som roz­mýš­ľať nemu­sela, keďže som nad­c­hnutá pre tra­dí­cie a slo­ven­ské pome­no­va­nia, tak do úvahy pri­pa­dal len jeden jediný názov, ktorý pome­núva kra­jinu kde rastú čučo­riedky a všetko je v nej čučo­ried­kovo-čučo­ried­kové,” tvrdí zakla­da­teľka Bar­bora Fig­ľu­šová na svo­jej stránke.

11831695_772467829542670_6741036412385763666_n

foto: FB/Čučoriedkovo

Čučo­ried­kovo si všetko ovo­cie pes­tuje samo a bez akej­koľ­vek ché­mie. Čučo­riedky sú následne zbie­rané ručne. Dôle­žitá je aj odroda, ktorú si vybrali – čučo­riedka cho­cho­lí­katá.

Čučo­riedka cho­cho­lí­katá posky­tuje pod­statne vyš­šie a sta­bil­nej­šie úrody, má atrak­tívne, veľmi veľké a chutné plody, ktoré sú určené pre­dov­šet­kým na kon­zum v čerstvom stave, zatiaľ čo plody čučo­riedky oby­čaj­nej (les­nej) sú určené len na spra­co­va­nie. Plody čučo­riedky cho­cho­lí­ka­tej sú asi štvor­ná­sobne väč­šie ako plody čučo­riedky les­nej. Čias­točne sa odli­šujú aj chu­ťou. Ich dužina nefarbí, pre­tože je zelen­kastá. Hodia sa nie­len ako sto­lové ovo­cie, ale aj na mra­ze­nie a na využi­tie v potra­vi­nár­skom prie­mysle,“ tvrdí zakla­da­teľka na svo­jej stránke.

13876135_980764485379669_8304091566499373377_n

foto: FB/Čučoriedkovo

Okrem čučo­rie­dok cho­vajú aj včely, čím vytvá­rajú krásnu sym­bi­ózu. Včely ope­ľujú čučo­riedky a záro­veň pro­du­kujú kva­litný med.

Momen­tálne si čučo­riedky z Čučo­ried­kova môžeš objed­nať tele­fo­nicky alebo emai­lom priamo od výrob­cov, alebo na eshope lokapetit.sk. Zatiaľ ofi­ciálne pre­dá­vajú iba čučo­riedky, no na face­bo­oku sa obja­vujú aj fotky dže­mov a nápo­jov s logom firmy.

Moja vízia do budúcna je, aby sa ľudia dostali ku kva­lit­ným výrob­kom priamo od výrobcu a aby si boli istí, čo a od koho kupujú. V dneš­nej dobe je veľmi dôle­žité, aby sme dbali na kva­litu potra­vín, pre­tože to naše telo potre­buje. Už aj k nám na Slo­ven­sko pri­šiel online nákup domá­cich výrob­kov, na trhu máme rôzne far­már­ske inter­ne­tové obchody čomu sa veľmi teším, pre­tože podľa môjho názoru a tak­tiež mojej vlast­nej skú­se­nosti, ľudia nemajú veľmi čas na štu­do­va­nie a skú­ma­nie tovaru, keď idú naku­po­vať do potra­vi­no­vých reťaz­cov, pri­čom na inter­nete si viete krásne pre­štu­do­vať čo daný pro­dukt obsa­huje, aké má vita­míny a ako bonus si viete pre­čí­tať aj nejaké zau­jí­ma­vosti o far­má­rovi,“ pove­dala Bar­bora Fig­ľu­šová pre por­tál kvalitne-slovenske.sk

14359275_1028577980598319_5541803657854306369_n

foto: FB/Čučoriedkovo

Čučo­ried­kovo je veľmi pek­ným prí­kla­dom toho, keď nie­kto robí, to čo ho baví. Bar­bora dáva svo­jim čučo­ried­kam prí­beh a oči­vidne ju napĺňajú. V kom­bi­ná­cii s ras­tú­cim záuj­mom Slo­vá­kov o kva­litné potra­viny má Čučo­ried­kovo určite poten­ciál na úspech.

13900140_982822481840536_7642827908967227809_n
foto: FB/Čučoriedkovo
zdroj titul­nej foto­gra­fie: cucoriedkovo.sk / FB/Čučoriedkovo

Pridať komentár (0)