Tech News: Obrov­ská tová­reň Giga­fac­tory ofi­ciálne spúšťa výrobu baté­rií!

Matúš MItro / 11. január 2017 / Tech a inovácie

Tesla je naj­väč­ším výrob­com elek­tric­kých auto­mo­bi­lov na svete, no jeho pro­dukty sú stále pre mno­hých poten­ci­onál­nych zákaz­ní­kov drahé. To sa má čoskoro zme­niť. Ame­rický gigant totižto spus­til výrobu nových baté­rií, ktoré majú byť lac­nej­šie a umož­nia tak zní­žiť aj ceny auto­mo­bi­lov.

Tesla neza­háľa a pred pár dňami začala s výro­bou člán­kov do baté­rií, ktoré majú byť súčas­ťou nie­len nového dobí­ja­cieho sys­tému pre domác­nosti, Power­wall 2, ale svoje uplat­ne­nie nájdu aj v komerč­ných sys­té­moch Power­pack 2. Nové baté­rie sa nevyhnú ani elek­tric­kým auto­mo­bi­lom Tesla a už čoskoro ich uvi­díme v pri­pra­vo­va­nom Modeli 3. Tým, že Tesla začala vyrá­bať baté­rie v továrni Giga­fac­tory, je ich výroba menej nákladná, vďaka čomu bude aj chys­taný Model 3 dostup­ným elek­tro­mo­bi­lom.

modle-3-teslazdroj foto­gra­fie: Tesla 

Jeho cenovka môže kles­núť len na 33 000 eur, čím by si ho mohlo dovo­liť oveľa viac zákaz­ní­kov. Giga­fac­tory je dokon­čená ešte len na 30 %, no aj to je dosta­tok nato, aby mohla Tesla v spo­lu­práci so svo­jim par­tne­rom, spo­loč­nos­ťou Pana­so­nic, spus­tiť výrobu baté­rií.

teslas-battery-ambitions-will-be-supported-by-its-massive-battery-plant-the-gigafactoryzdroj foto­gra­fie: Busi­ness Insi­der

Názov „Giga­fac­tory“ nedos­tala tová­reň zby­točne, nakoľko jej roz­loha bude naozaj pozo­ru­hodná. Dote­raz zasta­vaná plo­cha činí viac ako 176 000 m2 a naprieč nie­koľ­kými poscho­diami obsa­huje pri­bližne 455 000 m2využi­teľ­ného pries­toru, v kto­rom už môže pre­bie­hať reálna výroba. Táto postupná výstavba továrne umožní Tesle a Pana­so­nicu vychy­tať všetky chyby a upra­viť výrobný pro­ces či plán výstavby ešte za pochodu.

gigafactory-teslazdroj foto­gra­fie: Busi­ness Insi­der

Po dokon­čení bude Giga­fac­tory naozaj veľ­ko­le­pou budo­vou, ktorá ohúri nie­len svo­jou roz­lo­hou, ale aj obrov­skou pro­duk­ciou. Tesla chce do roku 2018 vypro­du­ko­vať baté­rie s cel­ko­vou ener­giou až 35 GWh, a tak­tiež plá­nuje navý­šiť pro­duk­ciu elek­tric­kých auto­mo­bi­lov, kto­rých má do konca roka vyro­biť nie­koľ­ko­ná­sobne viac v porov­naní s minu­lým rokom. V kon­krét­nych čís­lach má ísť až o 500 000 kusov, ktoré opus­tia výrobnú linku.

fony_banner

zdroj: fonyzciny.startitup.sk, zdroj titul­nej foto: businessinsider.som

Pridať komentár (0)