Tech star­tupy sa boja pri­jať peniaze od inves­to­rov

Jakub Jablonický / 18. júla 2016 / Tools a produktivita

Pomery v Sili­con Val­ley sa za posled­ných 6 mesia­cov radi­kálne zme­nili.

Tech star­tupy, ktoré v minu­losti rai­so­vali peniaze len preto, že to bolo jed­no­du­ché, sa dnes úporne sna­žia vyhnúť sa penia­zom od inves­to­rov. Aj napriek tomu, že finančná injek­cia by sa im určite zišla.

Podľa Seana Dem­pse­yho z Merus Capi­tal robia star­tupy v neskor­ších štá­diách vývoja všetko, čo môžu, aby sa vyhli kapi­tálu od inves­to­rov. „Mnoho spo­loč­ností si uve­do­muje, že ak by sa vrá­tili späť na tento trh, zna­me­nalo by to krvi­pre­lie­va­nie.“

Startup-office

foto: slayerment.com

Fun­ding už jed­no­du­cho nie je to, čo býval. Ak by sa tieto star­tupy sna­žili znovu rai­so­vať peniaze, museli by čeliť omnoho nevý­hod­nej­ším pod­mien­kam ako v minu­losti. Mohlo by to zna­me­nať, že inves­tori by ich akcie nakú­pili za men­šiu hod­notu ako v pred­chá­dza­jú­cich kolách. Alebo by museli pri­jať pod­mienky, ktoré by nad­ra­dili záujmy inves­to­rov záuj­mom samot­ného star­tupu.

Jeden prí­klad takýchto pod­mie­nok bol popí­saný v naj­nov­šom reporte od The Infor­ma­tion. Inves­tori si v ňom vyhra­dili právo stop­núť spo­loč­nosti vstup na burzu, ak sa im nebude páčiť cena, za ktorú bude ponú­kať svoje akcie verej­nosti. Podľa tohto reportu sa počet vysoko hod­no­te­ných star­tu­pov, ktoré rai­so­vali nové peniaze, oproti minu­lému roku zní­žil o 63%.

RocketSpace_Office-as-a-Service-20150709151231-r-w900-q100-m1436555669

foto: rocketspaces.de

Strach z rai­so­va­nia nového kapi­tálu zna­mená, že star­tupy sú nútené čo naj­dl­h­šie vydr­žať so svo­jimi momen­tál­nymi rezer­vami. A to môže zna­me­nať menej pri­ja­tých zamest­nan­cov, zni­žo­va­nie nákla­dov alebo iné kre­a­tívne spô­soby šet­re­nia.

Podľa Dem­pse­yho: „Ich jediná nádej je, že dosiahnu zisk, alebo aspoň dorastú do vyš­šieho ohod­no­te­nia. Môžu tiež dúfať, že sa nálada inves­to­rov zmení, no to nie je v dohľad­nej dobe veľmi prav­de­po­dobné.“

Zdroj: businessinsider.com, Zdroj titul­nej foto­gra­fie: bbc.co.uk

Pridať komentár (0)