Tech star­tu­py sa boja pri­jať penia­ze od inves­to­rov

Jakub Jablonický / 18. júla 2016 / Lifehacking

Pome­ry v Sili­con Val­ley sa za posled­ných 6 mesia­cov radi­kál­ne zme­ni­li.

Tech star­tu­py, kto­ré v minu­los­ti rai­so­va­li penia­ze len pre­to, že to bolo jed­no­du­ché, sa dnes úpor­ne sna­žia vyhnúť sa penia­zom od inves­to­rov. Aj napriek tomu, že finanč­ná injek­cia by sa im urči­te ziš­la.

Pod­ľa Sea­na Dem­pse­y­ho z Merus Capi­tal robia star­tu­py v neskor­ších štá­diách vývo­ja všet­ko, čo môžu, aby sa vyhli kapi­tá­lu od inves­to­rov. „Mno­ho spo­loč­nos­tí si uve­do­mu­je, že ak by sa vrá­ti­li späť na ten­to trh, zna­me­na­lo by to krvi­pre­lie­va­nie.“

Startup-office

foto: slayerment.com

Fun­ding už jed­no­du­cho nie je to, čo býval. Ak by sa tie­to star­tu­py sna­ži­li zno­vu rai­so­vať penia­ze, muse­li by čeliť omno­ho nevý­hod­nej­ším pod­mien­kam ako v minu­los­ti. Moh­lo by to zna­me­nať, že inves­to­ri by ich akcie nakú­pi­li za men­šiu hod­no­tu ako v pred­chá­dza­jú­cich kolách. Ale­bo by muse­li pri­jať pod­mien­ky, kto­ré by nad­ra­di­li záuj­my inves­to­rov záuj­mom samot­né­ho star­tu­pu.

Jeden prí­klad takých­to pod­mie­nok bol popí­sa­ný v naj­nov­šom repor­te od The Infor­ma­ti­on. Inves­to­ri si v ňom vyhra­di­li prá­vo stop­núť spo­loč­nos­ti vstup na bur­zu, ak sa im nebu­de páčiť cena, za kto­rú bude ponú­kať svo­je akcie verej­nos­ti. Pod­ľa toh­to repor­tu sa počet vyso­ko hod­no­te­ných star­tu­pov, kto­ré rai­so­va­li nové penia­ze, opro­ti minu­lé­mu roku zní­žil o 63%.

RocketSpace_Office-as-a-Service-20150709151231-r-w900-q100-m1436555669

foto: rocketspaces.de

Strach z rai­so­va­nia nové­ho kapi­tá­lu zna­me­ná, že star­tu­py sú núte­né čo naj­dl­h­šie vydr­žať so svo­ji­mi momen­tál­ny­mi rezer­va­mi. A to môže zna­me­nať menej pri­ja­tých zamest­nan­cov, zni­žo­va­nie nákla­dov ale­bo iné kre­a­tív­ne spô­so­by šet­re­nia.

Pod­ľa Dem­pse­y­ho: „Ich jedi­ná nádej je, že dosiah­nu zisk, ale­bo aspoň doras­tú do vyš­šie­ho ohod­no­te­nia. Môžu tiež dúfať, že sa nála­da inves­to­rov zme­ní, no to nie je v dohľad­nej dobe veľ­mi prav­de­po­dob­né.“

Zdroj: businessinsider.com, Zdroj titul­nej foto­gra­fie: bbc.co.uk

Pridať komentár (0)