Tech­no­lo­gickí titáni, ktorí nene­chajú peniaze svo­jim deťom

Tatiana Rumanovská / 9. decembra 2015 / Tools a produktivita

Mnohí pod­ni­ka­te­lia sa vďaka svojmu úsi­liu môžu na účte (alebo via­ce­rých) pochvá­liť závi­de­nia­hod­nou sumou. Peniaze ale dlho nezos­tá­vajú len cif­rami v abs­trakt­nej rovine. 

Nie­ktorí si radi svoj pre­by­tok pre­ta­via do nie­čoho super výstred­ného. Kúpia si súkromné lie­tadlo, letný dom na pláži alebo dokonca celý ostrov. Potom sú takí, ktorí volia pokor­nej­šiu cestu a svoj maje­tok šet­ria pre ďal­šie gene­rá­cie – deti. A nako­niec je tu sku­pina, ktorá sa roz­hodla uro­biť úplný opak.

Mark Zuc­ker­berg

Začiat­kom decem­bra sa vir­tu­ál­nym sve­tom pre­hnala správa o naro­dení dcéry zakla­da­teľa popu­lár­neho Face­bo­oku. Neje­den si vtedy iste pove­dal, aké je to len šťas­tie naro­diť sa do takej boha­tej rodiny. Ak si ale mys­líš, že Max má o budúc­nosť posta­rané už len preto, že je Zuc­ker­ber­go­vým potom­kom, si na omyle. Mar­kova dcéra síce núdzou nikdy trpieť nebude, no nestane sa ani dedič­kou jeho počet­ného bohat­stva. Rodi­čia sa totiž roz­hodli, že 99% ich akcií , čo v súčas­nosti pred­sta­vuje asi $ 45 miliárd dolá­rov, popu­tuje na cha­ritu. Aké veľ­ko­lepé gesto! No kto­vie, či si to isté bude mys­lieť aj Max o neja­kých 20 rokov.

Bill Gates

Naj­bo­hatší muž sveta sa nikdy neta­jil tým, že jeho maje­tok o hod­note tak­mer $85 miliárd neza­ne­chá vlast­ným 3 deťom. Smú­tiť však nemu­sia, každý z nich sa bude musieť uspo­ko­jiť „len“ s 10 mili­ónmi. Bil­love ten­den­cie možno postre­hnúť aj v jeho výroku: „Než die­ťaťu dáte peniaze je lep­šie vysvet­liť mu ako si peniaze zaro­biť alebo zaslú­žiť.“ Či už Gatesa uzná­vaš alebo nená­vi­díš, jedno mu nemožno uprieť. Výchovné metódy, vo forme ako sú navo­nok pre­zen­to­vané, pôso­bia roz­umne a zmys­lu­plne. Hod­notne sa tiež využíva aj zvy­šok peňazí. Rov­nako ako v pred­chá­dza­jú­com prí­pade, putujú na pomoc ľuďom v núdzi.

Pierre Omi­dyar

Zakla­da­teľ eBay-u roz­dal už viac ako $1 miliardu. Spolu s jeho ženou Pam pat­ria medzi najš­ted­rej­ších ľudí tech­no­lo­gic­kého prie­myslu. “Máme viac peňazí, ako naša rodina bude kedy potre­bo­vať. Nie je nutné ich držať, keď môžu pomôcť vyrie­šiť nie­ktoré sve­tové prob­lémy,” tvrdí Pierre. A tak sa väč­šina peňazí rodiny Omi­dy­aro­vých vydala na cesty filan­tro­pic­kého lade­nia. Ich dob­ro­sr­dečná snaha je záro­veň aj jed­ným z naj­väč­ších súkrom­ných finanč­ných darov na boj proti obcho­do­va­niu s ľuďmi.

Elon Musk

Musk sa pýši titu­lom mno­ho­ná­sob­ného otca. Ani jeho však neob­chá­dzajú životné tra­gé­die, jeden z jeho synov nane­šťas­tie zomrel už 10 týž­dňov po naro­dení. Stále sa však môže tešiť z pätice syná­to­rov – dvo­j­ičky a tro­j­ičky, ktoré má so svo­jou ženou z prvého man­žels­tva. Napriek tomu všet­kému už sti­hol inves­to­vať do zdro­jov obno­vi­teľ­nej ener­gie, vedy, vzde­la­nia a zdra­vot­níc­tva skoro $13 miliárd dolá­rov. A ako všetci „tu prí­tomní“ pod­ni­ka­te­lia, väč­šinu svojho majetku má v úmysle odo­vzdať cha­rite. Jeho ročný plat v Tesle mu činí len sym­bo­lický $1 dolár.

\

Sara Bla­kely

CEO Spanx sa stala prvou ženou, ktorá pod­pí­sala “Giving Pledge” a teda odo­vzdá väč­šinu svojho majetku cha­rite — v jej prí­pade pôjdu pros­triedky na pomoc ženám. Keď svojmu troj­roč­nému synovi pove­dala, že má v úmysle odo­vzdať svetu viac ako polo­vicu svo­jich peňazí, jej syn jej poho­tovo odpo­ve­dal: “Ok mami, môžeme ísť teraz skla­dať puzzle?”

Jedno čín­ske prí­slo­vie hovorí: „Ak ti blaho svo­jich detí leží na srdci, nechaj nech skú­sia tro­chu zimy a hladu.“ Gates ani Musk svoje deti hľa­do­vať iste nene­chajú. No posto­jom, ktorý voči dede­niu majet­kov deťmi zau­jali, je viac než isté, že sle­dujú vyš­šie ciele. Aké, na to si každý odpo­vie sám podľa vlast­ného uvá­že­nia.

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)