Televízia dostala vysokú pokutu. Slovákom servírovala príliš veľa reklamy

Richard Vítkovský / 17. septembra 2018 / Marketing/Sketcher

  • Dô­vo­dom po­kút, ktoré do­stala te­le­ví­zia Joj a jej dcér­sky ka­nál Plus, boli sťaž­nosti di­vá­kov
  • Tí tvr­dili, že obe te­le­ví­zie im znep­rí­jem­ňujú sle­do­va­nie prog­ra­mov re­kla­mami, kto­rých bolo viac ako je po­vo­lené množ­stvo
zdroj: flickr
  • Dô­vo­dom po­kút, ktoré do­stala te­le­ví­zia Joj a jej dcér­sky ka­nál Plus, boli sťaž­nosti di­vá­kov
  • Tí tvr­dili, že obe te­le­ví­zie im znep­rí­jem­ňujú sle­do­va­nie prog­ra­mov re­kla­mami, kto­rých bolo viac ako je po­vo­lené množ­stvo

Sú­kromné te­le­ví­zie žijú pre­važne z re­klám. Čím viac zá­u­jem­cov o re­klamu, tým vyš­šie zisky. Te­le­ví­zia Joj nemá prav­de­po­dobne o in­ze­ren­tov nú­dzu. Preto sa roz­hodla o ne­ná­padné zvý­še­nie po­čtu re­klám po­čas vy­sie­la­nia svo­jich prog­ra­mov. Prav­de­po­dobne si vo ve­dení mys­leli, že di­váci si vyšší po­čet re­klám ne­všimnú, av­šak pod­ce­nili ich. Vždy to­tiž exis­tuje zo­pár bys­trých očí, kto­rým ne­ujde tak­mer nič.

Títo di­váci si in­ten­zív­nej­šiu re­klamnú ma­sáž okam­žite všimli a za­čali pod­ni­kať ná­le­žité kroky. O sle­do­va­nie ne­etic­kých po­stu­pov a po­ru­šení po­čas vy­sie­la­nia sa na Slo­ven­sku živo zau­jíma Rada pre vy­sie­la­nie a re­trans­mi­siu, ktorá pra­vi­delne za­sadá. Ak­tu­álne rie­šila po­doz­rivo vy­soké množ­stvo re­klám a po­ru­še­nie zá­kona o ochrane ma­lo­le­tých.

Vy­sie­la­teľ Mac TV, prog­ra­mová služba Joj Plus, do­stala po­kutu vo výške 20-ti­síc eur za po­ru­še­nie po­čtu po­vo­le­ných pre­ru­šení prog­ramu re­kla­mou v sú­vis­losti s vy­sie­la­ním prog­ramu Ži­vot je boj ešte z ja­nu­ára tohto roka a za po­ru­še­nie vy­sie­la­cieho času vy­hra­de­ného re­klam­ným šo­tom v sú­vis­losti s vy­sie­la­ním dňa 30.1. 2018.

Rada pre vy­sie­la­nie a re­trans­mi­siu ulo­žila san­kciu – po­kutu vo výške 8-tiscí eur TV Joj za po­ru­še­nie zá­kona o ochrane ma­lo­le­tých. Prog­ram Po­li­cajti v ak­cii ozna­čila ako ne­vhodné pre ma­lo­le­tých di­vá­kov do 12 ro­kov na­priek tomu, že ob­sa­ho­vali slovnú ag­re­si­vitu, ex­pre­sívne a vul­gárne vy­jad­ro­va­nie. Podľa RVR mali byť kla­si­fi­ko­vané ako ne­vhodné pre ma­lo­le­tých di­vá­kov do 15 ro­kov.

Ne­bolo to však len o tres­toch a po­ku­tách. Rada pre vy­sie­la­nie a re­trans­mi­siu po­vo­lila vy­sie­la­nie dvom lo­kál­nym te­le­ví­ziám. Pr­vou z nich je te­le­ví­zia Zem­plín, Hli­viš­tia a Sob­rance a dru­hou te­le­ví­zia Slo­van.

Ok­rem iného za­čala Rada správne ko­na­nie voči rá­diám Ra­dio One a Ra­dio One Rock z mož­ného ne­vy­uží­va­nia frek­ven­cií na účely, na ktoré boli pô­vodne pri­de­lené. Rov­ných de­väť ďal­ších sťaž­ností za­me­ra­ných na te­le­ví­zie sa pred­sta­vi­te­lia Rady pre vy­sie­la­nie a re­trans­mi­siu roz­hodli ozna­čiť za ne­opod­stat­nené. Di­váci sa to­tiž ča­sto­krát sťa­žujú tak­mer na všetko a ča­sto­krát aj vtedy, keď na to ne­majú dô­vod.

Zdroj: www.rvr.sk

Pridať komentár (0)