Tem­ná strán­ka prá­ce soft­vé­ro­vé­ho inži­nie­ra v Sili­con Val­ley

Rudolf Nečas / 6. júla 2016 / Lifehacking

Niet pochýb, že prá­ca soft­vé­ro­vé­ho inži­nie­ra je dob­rá, hlav­ne ak pra­cu­ješ v Sili­con Val­ley.

Pra­cov­ní­ci v tech­no­lo­gic­kých star­tu­poch sú roz­maz­ná­va­ní vše­li­ja­ký­mi pôžit­ka­mi od veľ­kých pla­tov cez bonu­sy a akci­ové opcie až po jed­lo zadar­mo, masá­že, klu­by zdra­via a medzi­ná­rod­né ces­to­va­nie. Ale všet­ko to roz­maz­ná­va­nie má svo­ju cenu, ako nie­kto­rí soft­vé­ro­ví inži­nie­ri pre­zra­di­li v rôz­nych roz­ho­vo­roch na Quora. Tu je pohľad na to, čo všet­ko sa od nich oča­ká­va:

VCW_D_SiliconValley_Hero_20140708_Google_19 copy-1280x642_0

foto: visitcalifornia.com

Inži­nier zod­po­ved­ný za spo­ľah­li­vosť strá­nok Goog­le začí­na pra­co­vať o devia­tej ráno, odchá­dza o sied­mej večer a pra­cu­je vo večer­ných hodi­nách až asi do 22:00. Je neus­tá­le v poho­to­vos­ti, pre­to­že musí rea­go­vať na nalie­ha­vé prob­lé­my počas 5 minút. 

Idem domov o sied­mej večer s mojím bato­hom a plne nabi­tým note­bo­okom. Ak dosta­nem strán­ku na ces­te musím zasta­viť a dostať sa na sys­tém za 5 minút, aby som začal debug­go­vať. E-mai­lo­vé upo­zor­ne­nie môže počkať, až kým dôj­dem domov.”

Soft­vé­ro­vý inži­nier v mik­ro­či­po­vej fir­me opi­su­je, ako sa sna­ží zmes­tiť čas s rodi­nou do pra­cov­né­ho dňa, kto­rý začí­na o devia­tej ráno a čas­to kon­čí po pol­no­ci: “Pozriem sa na čas — blí­ži sa pol­noc. Čas ísť domov, sko­ro pol­noc. Ces­ta domov — mám šťas­tie, že žijem v South Bay, mys­lím si pri jaz­de domov — je to krát­ka ces­ta. Keď sa dosta­nem do poste­le, je nie­čo po pol­no­ci. Bez­sen­ný spá­nok. Budík zvo­ní o 6:30 ráno.”

Man sitting in front of opened laptop

foto: flickr.com

Iní však nie sú tak nad­še­ní. Jeden chla­pík opi­su­je svoj život tak­to: “Zobu­dím sa, spr­cha. Trčím hodi­nu v záp­che. Prí­dem do prá­ce, žiad­ne dob­ré par­ko­va­cie mies­ta. Raňaj­ky pri sto­le. Prá­ca. Obed. Prá­ca. Zno­va trčím hodi­nu v záp­che. Spá­nok. A zno­va to isté. Áno, Sili­con Val­ley je úžas­né.”

Jeden chlap žar­tu­je, že toto je jeho deň : “7 hodín ráno: Zobu­dím sa. 8 hodín ráno: Odmiet­nem nie­koľ­ko pra­cov­ných ponúk od Goog­le, Face­bo­oku, Orac­le, HP a ďal­ších tech­no­lo­gic­kých gigan­tov. 9 hodín: Napí­šem neja­ký kód, kto­rý zni­čí 100 pra­cov­ných miest. pre­to­že v nich už netre­ba ľudí. Na obed jed­lo zadar­mo. 13:00 až 15:00: Zni­čiť ešte viac pra­cov­ných miest. 5 hodín poobe­de: Stret­nu­tie s inves­tor­mi, kto­rí umie­ra­jú túž­bou inves­to­vať do čoho­koľ­vek, čoho sa dot­knem. 7 hodín večer: Veče­ra v hote­li Ritz-Carl­ton 10 hodín večer: Oko­men­tu­jem blog neja­kej fir­my. Post sa sta­ne virál­nym a spo­loč­nosť sa stá­va cez noc úspeš­nou.”

1-sjpeJdx9jGWr9MPEfZIZJg

foto: medium.com

Okrem dlhej pra­cov­nej doby a zdĺha­vé­ho dochá­dza­nia do zamest­na­nia hovo­ria prog­ra­má­to­ri aj o iných prob­lé­moch. Jeden sa sťa­žu­je, že exis­tu­je aj odvrá­te­ná stra­na prá­ce vo Val­ley: “Mám skve­lý plat, no napriek tomu si nie som schop­ný dovo­liť dom v dob­rom sused­stve.”

Ďal­ší sa sťa­žu­je, že môže byť dep­ri­mu­jú­ce, keď sa toto sta­ne nie­ko­mu iné­mu, kto robí rov­na­kú prá­cu: “Čírou náho­dou sa ocit­nú v pra­vom star­tu­pe (ale­bo dokon­ca rov­na­kom star­tu­pe, ale zača­li o nie­koľ­ko mesia­cov skôr, ako ty), kto­rý sa nako­niec pre­dá za X miliárd dolá­rov. Teraz majú cenu 1 až 25 mili­ó­nov dolá­rov za nie­čo, čo ty robíš za 150 tisíc roč­ne.”

11e1256

foto: thebuy2letshopblog.co.uk

Nie­kto­rí hovo­ria, že prá­ca sama o sebe čas­to zahŕňa absurd­né oča­ká­va­nia,. “Veľa stre­su (tvr­dé ter­mí­ny, obrov­ský počet nevy­ba­ve­ných úloh, strach zo zly­ha­nia pri vyko­ná­va­ní nie­čo dôle­ži­té­ho pre spo­loč­nosť). Ak tvoj mana­žér nie je tiež soft­vé­ro­vý inži­nier, budeš mať ešte viac stre­su. Nie­kto­ré spo­loč­nos­ti oča­ká­va­jú, že budeš pra­co­vať nad­ča­sy zadar­mo.”

Tiež sa náj­du nie­kto­ré fyzic­ké tie­nis­té strán­ky. Je to prá­ca, kde čas­to chýba fyzic­ká akti­vi­ta. “S výnim­kou cho­de­nia na záchod, na obed, stret­nu­tia a do auta, sa sta­neš skôr sta­ci­onár­nym pra­cov­ní­kom,” vysvet­ľu­je jeden soft­vé­ro­vý inži­nier.

Ďal­ší dodá­va: “Hygie­na, zdra­vie a fyzic­ká kon­dí­cia môžu pokles­núť, ak nepod­nik­neš kro­ky na boj s tým­to pokle­som.”

a-programmer-wrote-scripts-to-secretly-automate-a-lot-of-his-job--and-email-his-wife-and-make-a-latte

foto: businessinsider.com

A nako­niec pre mno­ho prog­ra­má­to­rov z Val­ley v rých­lom tem­pe s dlhý­mi hodi­na­mi stre­su hro­zí vyho­re­nie. Jed­na oso­ba to opi­su­je tak­to: “Spo­čiat­ku som si mys­lel, že vyho­rieť je ako byť extrém­ne una­ve­ný, ako by si bežal mara­tón, vyspíš sa 3 dni, zota­víš sa a si pri­pra­ve­ný na ďal­ší. Ale tak to nie je. Iste, som una­ve­ný, ale po tom, čo som mal 60-hodi­no­vý pra­cov­ný týž­deň po dobu 4 mesia­cov, a 3 krát ces­to­val do Číny, väč­ši­nou je mi to pros­te jed­no. Nemô­žem uve­riť, že mám také­to poci­ty o mojej váš­ni.”

Ale napriek všet­kým tým­to tie­nis­tým strán­kam väč­ši­na soft­vé­ro­vých inži­nie­rov milu­je svo­ju pro­fe­siu. “Život vo Val­ley je iný a je ťaž­ký,” píše jeden. “Nevy­me­nil by som ho za život inde. V celom tom­to zmät­ku pra­cu­ješ na skve­lých pro­duk­tov, dizaj­nu­ješ skve­lý hard­vér, vylep­šu­ješ veci. Je to vzru­šu­jú­ce pri­naj­men­šom, ale aj napriek nedos­tat­ku spán­ku, to bola zábav­ná jaz­da.”

it_photo_108112

foto: life-in-the-bay.com

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: money.cnn.com

Pridať komentár (0)