Temná stránka práce soft­vé­ro­vého inži­niera v Sili­con Val­ley

Rudolf Nečas / 6. júla 2016 / Tools a produktivita

Niet pochýb, že práca soft­vé­ro­vého inži­niera je dobrá, hlavne ak pra­cu­ješ v Sili­con Val­ley.

Pra­cov­níci v tech­no­lo­gic­kých star­tu­poch sú roz­maz­ná­vaní vše­li­ja­kými pôžit­kami od veľ­kých pla­tov cez bonusy a akci­ové opcie až po jedlo zadarmo, masáže, kluby zdra­via a medzi­ná­rodné ces­to­va­nie. Ale všetko to roz­maz­ná­va­nie má svoju cenu, ako nie­ktorí soft­vé­roví inži­nieri pre­zra­dili v rôz­nych roz­ho­vo­roch na Quora. Tu je pohľad na to, čo všetko sa od nich oča­káva:

VCW_D_SiliconValley_Hero_20140708_Google_19 copy-1280x642_0

foto: visitcalifornia.com

Inži­nier zod­po­vedný za spo­ľah­li­vosť strá­nok Google začína pra­co­vať o devia­tej ráno, odchá­dza o sied­mej večer a pra­cuje vo večer­ných hodi­nách až asi do 22:00. Je neus­tále v poho­to­vosti, pre­tože musí rea­go­vať na nalie­havé prob­lémy počas 5 minút. 

Idem domov o sied­mej večer s mojím bato­hom a plne nabi­tým note­bo­okom. Ak dosta­nem stránku na ceste musím zasta­viť a dostať sa na sys­tém za 5 minút, aby som začal debug­go­vať. E-mai­lové upo­zor­ne­nie môže počkať, až kým dôj­dem domov.”

Soft­vé­rový inži­nier v mik­ro­či­po­vej firme opi­suje, ako sa snaží zmes­tiť čas s rodi­nou do pra­cov­ného dňa, ktorý začína o devia­tej ráno a často končí po pol­noci: “Pozriem sa na čas — blíži sa pol­noc. Čas ísť domov, skoro pol­noc. Cesta domov — mám šťas­tie, že žijem v South Bay, mys­lím si pri jazde domov — je to krátka cesta. Keď sa dosta­nem do postele, je niečo po pol­noci. Bez­senný spá­nok. Budík zvoní o 6:30 ráno.”

Man sitting in front of opened laptop

foto: flickr.com

Iní však nie sú tak nad­šení. Jeden chla­pík opi­suje svoj život takto: “Zobu­dím sa, spr­cha. Trčím hodinu v záp­che. Prí­dem do práce, žiadne dobré par­ko­va­cie miesta. Raňajky pri stole. Práca. Obed. Práca. Znova trčím hodinu v záp­che. Spá­nok. A znova to isté. Áno, Sili­con Val­ley je úžasné.”

Jeden chlap žar­tuje, že toto je jeho deň : “7 hodín ráno: Zobu­dím sa. 8 hodín ráno: Odmiet­nem nie­koľko pra­cov­ných ponúk od Google, Face­bo­oku, Oracle, HP a ďal­ších tech­no­lo­gic­kých gigan­tov. 9 hodín: Napí­šem nejaký kód, ktorý zničí 100 pra­cov­ných miest. pre­tože v nich už netreba ľudí. Na obed jedlo zadarmo. 13:00 až 15:00: Zni­čiť ešte viac pra­cov­ných miest. 5 hodín poobede: Stret­nu­tie s inves­tormi, ktorí umie­rajú túž­bou inves­to­vať do čoho­koľ­vek, čoho sa dot­knem. 7 hodín večer: Večera v hoteli Ritz-Carl­ton 10 hodín večer: Oko­men­tu­jem blog neja­kej firmy. Post sa stane virál­nym a spo­loč­nosť sa stáva cez noc úspeš­nou.”

1-sjpeJdx9jGWr9MPEfZIZJg

foto: medium.com

Okrem dlhej pra­cov­nej doby a zdĺha­vého dochá­dza­nia do zamest­na­nia hovo­ria prog­ra­má­tori aj o iných prob­lé­moch. Jeden sa sťa­žuje, že exis­tuje aj odvrá­tená strana práce vo Val­ley: “Mám skvelý plat, no napriek tomu si nie som schopný dovo­liť dom v dob­rom sused­stve.”

Ďalší sa sťa­žuje, že môže byť dep­ri­mu­júce, keď sa toto stane nie­komu inému, kto robí rov­nakú prácu: “Čírou náho­dou sa ocitnú v pra­vom star­tupe (alebo dokonca rov­na­kom star­tupe, ale začali o nie­koľko mesia­cov skôr, ako ty), ktorý sa nako­niec predá za X miliárd dolá­rov. Teraz majú cenu 1 až 25 mili­ó­nov dolá­rov za niečo, čo ty robíš za 150 tisíc ročne.”

11e1256

foto: thebuy2letshopblog.co.uk

Nie­ktorí hovo­ria, že práca sama o sebe často zahŕňa absurdné oča­ká­va­nia,. “Veľa stresu (tvrdé ter­míny, obrov­ský počet nevy­ba­ve­ných úloh, strach zo zly­ha­nia pri vyko­ná­vaní niečo dôle­ži­tého pre spo­loč­nosť). Ak tvoj mana­žér nie je tiež soft­vé­rový inži­nier, budeš mať ešte viac stresu. Nie­ktoré spo­loč­nosti oča­ká­vajú, že budeš pra­co­vať nad­časy zadarmo.”

Tiež sa nájdu nie­ktoré fyzické tie­nisté stránky. Je to práca, kde často chýba fyzická akti­vita. “S výnim­kou cho­de­nia na záchod, na obed, stret­nu­tia a do auta, sa sta­neš skôr sta­ci­onár­nym pra­cov­ní­kom,” vysvet­ľuje jeden soft­vé­rový inži­nier.

Ďalší dodáva: “Hygiena, zdra­vie a fyzická kon­dí­cia môžu pokles­núť, ak nepod­nik­neš kroky na boj s týmto pokle­som.”

a-programmer-wrote-scripts-to-secretly-automate-a-lot-of-his-job--and-email-his-wife-and-make-a-latte

foto: businessinsider.com

A nako­niec pre mnoho prog­ra­má­to­rov z Val­ley v rých­lom tempe s dlhými hodi­nami stresu hrozí vyho­re­nie. Jedna osoba to opi­suje takto: “Spo­čiatku som si mys­lel, že vyho­rieť je ako byť extrémne una­vený, ako by si bežal mara­tón, vyspíš sa 3 dni, zota­víš sa a si pri­pra­vený na ďalší. Ale tak to nie je. Iste, som una­vený, ale po tom, čo som mal 60-hodi­nový pra­covný týž­deň po dobu 4 mesia­cov, a 3 krát ces­to­val do Číny, väč­ši­nou je mi to proste jedno. Nemô­žem uve­riť, že mám takéto pocity o mojej vášni.”

Ale napriek všet­kým týmto tie­nis­tým strán­kam väč­šina soft­vé­ro­vých inži­nie­rov miluje svoju pro­fe­siu. “Život vo Val­ley je iný a je ťažký,” píše jeden. “Nevy­me­nil by som ho za život inde. V celom tomto zmätku pra­cu­ješ na skve­lých pro­duk­tov, dizaj­nu­ješ skvelý hard­vér, vylep­šu­ješ veci. Je to vzru­šu­júce pri­naj­men­šom, ale aj napriek nedos­tatku spánku, to bola zábavná jazda.”

it_photo_108112

foto: life-in-the-bay.com

zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: money.cnn.com

Pridať komentár (0)