Tento cha­lan napí­sal totálne úprimné CV a firmy sa za ním idú potr­hať!

Martin Bohunický / 19. augusta 2016 / Business

Je náročné vynik­núť v dneš­nom svete, keď sa na každú lep­šiu pozí­ciu hlá­sia stovky kva­li­fi­ko­va­ných záu­jem­cov. Všetci vieme, aké dôle­žité je poslať živo­to­pis a moti­vačný list, ktorý si každý HR člo­vek zapa­mätá, no ľahko sa o tom hovorí a ťaž­šie sa to rea­li­zuje.

Ako teda zane­chať trva­júci dojem na poten­ci­onál­neho zamest­ná­va­teľa? Okrem toho, že by si sa mal pri­hla­so­vať ide­álne do firiem a na pozí­cie, o ktoré máš ozaj záu­jem a mal by si si naštu­do­vať čo naj­viac o tej firme, exis­tujú aj iné spô­soby, kde sa dá svoje šance vylep­šiť.

Naprí­klad:

Jeff Scar­dino, ktorý pra­cuje ako kre­a­tí­vec v Ogilvy and Mat­her a je aj pro­fe­so­rom na Miami Ad School v Bro­ok­lyne, možno má pre všet­kých prácu hľa­da­jú­cich ľudí odpo­veď. Jeff pri­pra­vil niečo, čo on sám nazýva rele­vantný živo­to­pis – CV plné tvo­jich chýb, zlých refe­ren­cií a toho, čo nevieš. 

CYLuUPNWYAEtRZ4

V jeho živo­to­pise náj­deš všetky neús­pe­chy, nezís­kané vyzna­me­na­nia, Jeff sa pochvá­lil aj fak­tom, že si nevie zapa­mä­tať mená a spo­me­nul aj nie­koľko nešťast­ných lások z uni­ver­zity. Znie to všetko super a krásne, nemys­lím si však, že to je uni­ver­zál­nym rie­še­ním. Jeho živo­to­pis je kre­a­tívny, to áno, ale naozaj máme uve­riť tomu, že výni­močné je na ňom to, čo nedo­ká­zal? Že zly­há­val, z kto­rých spo­loč­ností ho vyho­dili a prečo sa mu neda­rilo? Nie. 

Jeho živo­to­pis dostal toľko pozor­nosti, lebo bol iný. Je to síce dobrý nápad, ale ako so všet­kým, keby to začne robiť každý, zrazu to cool nie je. Jeff bol ori­gi­nálny a jediný, mal gule spra­viť niečo iné. A presne to zau­jalo! Je veľa cool vecí, ale naj­viac cool budeš ak budeš ori­gi­nálny, svoj­ský a nebu­deš sa báť do istej miery pre­kro­čiť hra­nice.

Zdroj: jeffscardino.com, zdroj foto­gra­fií: jeffs­ca­rindo

Pridať komentár (0)