Tento dvojposchodový dom vyzerá ako nedostavaný. Za jeho múrmi ťa však čaká prekvapenie

Richard Vítkovský / 9. februára 2019 / Architektúra

  • V tro­pic­kom raji na os­trove Bali vy­rá­stla ne­ty­pická vila, ktorá vô­bec ne­za­padá do ko­lo­ritu kra­jiny
  • Si­vasté be­tó­nové čudo pri­po­mína zvonku ne­do­kon­čenú stavbu. Je to však iba zda­nie
  • Jedná sa to­tiž do dom po­sta­vený v ar­chi­tek­to­nic­kom štýle bru­ta­liz­mus
zdroj: Tommaso Riva
  • V tro­pic­kom raji na os­trove Bali vy­rá­stla ne­ty­pická vila, ktorá vô­bec ne­za­padá do ko­lo­ritu kra­jiny
  • Si­vasté be­tó­nové čudo pri­po­mína zvonku ne­do­kon­čenú stavbu. Je to však iba zda­nie
  • Jedná sa to­tiž do dom po­sta­vený v ar­chi­tek­to­nic­kom štýle bru­ta­liz­mus

V tro­pic­kom raji na os­trove Bali vy­rá­stla ne­ty­pická stavba, ktorú má na sve­domí ar­chi­tek­to­nické štú­dio Pa­ti­sand­hika na čele s di­zaj­né­rom Da­nom Mit­chel­lom. Pri von­kaj­šom po­hľade mô­žeš na­do­bud­núť do­jem, že sa jedná o ne­do­kon­čenú stavbu, ktorá na tro­pic­kom os­trove jed­no­du­cho nemá čo ro­biť, pre­tože vô­bec ne­za­padá do ze­le­nej prí­rody na­okolo.

Šedý a ne­op­ra­co­vaný be­tón to­tiž pô­sobí ako päsť na oko. Laik si môže po­ve­dať, že sa jedná o dielo ne­skú­se­ného a ama­tér­skeho ar­chi­tekta. Nie je to však tak, dom bol to­tiž po­sta­vený v ar­chi­tek­to­nic­kom štýle bru­ta­liz­mus. Tento mo­derný ar­chi­tek­to­nický štýl sa vy­zna­čuje ma­sív­nym po­u­ží­va­ním tra­dič­ného be­tónu. Má zdô­raz­ňo­vať ma­sív­nosť a hmot­nosť ob­jektu. Nejde teda vô­bec o to ako stavba zvonku vy­zerá. Dô­le­žitý je in­te­riér.

Na­oko ne­vz­hľadná bu­dova v sebe ukrýva obý­vačku, ktorá je roz­ľahlá nie­len do šírky, ale aj do výšky. Je to­tiž dvoj­pos­cho­dová a je srd­com domu. Do­sta­tok sl­neč­ného svetla do miest­nosti do­padá cez ob­rov­ské okná. Naj­väč­šou vý­zvou v tomto prí­pade bolo práve umiest­ne­nie okien. Pod­ne­bie na Bali je to­tiž po­riadne teplé. Slnko tu pe­čie od rána do ne­sko­rého po­obe­dia. Práve preto boli pred okná umiest­nené be­tó­nové do­sky, ktoré slú­žia ako tie­nidlá. Ar­chi­tekti sa tak vy­hli nut­nosti vy­uží­vať ak­tívne chla­de­nie za po­moci ven­ti­lá­to­rov. Tie by pris­peli vyš­šej ener­ge­tic­kej ná­roč­nosti.

V in­te­ri­éri domu, ktorý sa vy­zna­čuje viac­stup­ňo­vým roz­vr­hnu­tím, náj­deš ok­rem iného kniž­nicu a hu­dobný sys­tém. Ku­chyňa je spo­jená s je­dál­ňou a je na­vr­hnutá tak, že ne­ob­sa­huje žiadne steny. Zvy­šuje sa tak cir­ku­lá­cia vzdu­chu v pries­tore a oby­va­teľ môže prejsť priamo do di­vo­kej prí­rody v ex­te­ri­éri.

V dome sa tiež na­chá­dza hu­dobné štú­dio, dve kú­peľne, tri spálne, a von­kaj­šia spr­cha. Vo vnútri domu náj­deš exo­tické rast­liny a do­konca aj strom, ktorý bol za­sa­dený priamo do pod­lahy. Rast­liny sú tu na to, aby za­mas­ko­vali vša­dep­rí­tomný be­tón a po­mohli pre­kle­núť in­te­riér s ex­te­ri­é­rom. Na stre­che sa na­chá­dzajú so­lárne pa­nely, ktoré za­bez­pe­čujú zá­kladnú ener­ge­tickú ne­zá­vis­losť.

zdroj: de­zeen.com

Pridať komentár (0)