Ten­to slo­ven­ský foto­graf ťa svo­ji­mi nad­po­zem­ský­mi die­la­mi vez­me do iné­ho sve­ta

Marianna Mikešová / 16. apríla 2017 / Zo Slovenska

zdroj: Peter Čákovský

Za foto­gra­fa sa už dnes pova­žu­je kaž­dý, kto si kúpi zrkad­lov­ku a vytvo­rí FB strán­ku so slov­kom “Pho­to” v náz­ve. Sku­toč­né­ho maj­stra však robia tisíc­ky hodín pra­xe, šies­ty zmy­sel pre kom­po­zí­ciu a neko­neč­ná fan­tá­zia. Ten­to slo­ven­ský foto­graf má k tomu ešte nie­čo navy­še. Pre­svedč sa sám!

28-roč­ný Peter Čákov­ský sa foto­gra­fii na váž­nej­šej úrov­ni venu­je už asi 12 rokov. K foto­gra­fo­va­niu sa dostal už na stred­nej ško­le — v čase, keď bol ešte digi­tál sku­toč­nou rari­tou. Dnes je fote­nie stá­le jeho naj­väč­šou váš­ňou a roky pra­xe mu navy­še pri­nies­li naozaj šťav­na­té ovo­cie.

Foto: facebook.com/Peter Čákov­ský ART

Nedáv­no totiž zís­kal pre­stíž­ny titul FEP Euro­pe­an Pro­fes­si­onal Pho­tog­rap­her of the Year 2017. Jeho nesku­toč­né zábe­ry ako z inej pla­né­ty oce­ni­la odbor­ná poro­ta a pora­zil tak naozaj sil­nú kon­ku­ren­ciu v podo­be tisí­cok zasla­ných foto­gra­fií z celé­ho sve­ta. Stal sa tak prvým slo­ven­ským foto­gra­fom, kto­ré­mu sa nie­čo také poda­ri­lo!

Foto: Peter Čákov­ský

Foto: Peter Čákov­ský

Foto: Peter Čákov­ský 

Už pri let­mom pohľa­de na jeho zábe­ry si uve­do­míš, že “nie je všet­ko s kos­tol­ným poriad­kom”. Nere­ál­ne sci-fi výja­vy, sur­re­a­liz­mus, mies­ta­mi posta­po­ka­lyp­tic­ký fee­ling, to všet­ko srší z Pet­ro­vých fotiek plným prú­dom. Neba­ví ho totiž len zachy­tá­vať oko­li­tú rea­li­tu, pre­to si ju rád pris­pô­so­bu­je a vytvá­ra z nej úpl­ne iný svet. Nie­ke­dy chce fot­ka­mi vyjad­riť prí­beh, ino­ke­dy sú len odra­zom jeho snov bez hlb­šie­ho zmys­lu.

Foto: Peter Čákov­ský 

Foto: Peter Čákov­ský 

Foto: Peter Čákov­ský 

Už v mla­dom veku mu totiž uča­ro­va­la sci-fi, fan­ta­sy či horo­ro­vá tema­ti­ka, či už v počí­ta­čo­vých hrách, kni­hách ale­bo fil­moch, inšpi­ru­je ho aj gra­fi­ka. Keď sa teda dostal k foto­gra­fo­va­niu, ove­ľa viac než samot­né fote­nie ho lákal pho­tos­hop a post­pro­duk­cia, teda doda­toč­ná úpra­va hoto­vých foto­gra­fií. Ten­to smer si zvo­lil aj pre­to, že sa mu zda­lo, že v rea­lis­tic­kej foto­gra­fii je veľ­ká kon­ku­ren­cia a toto je nie­čo, v čom môže vynik­núť.

Foto: Peter Čákov­ský 

Foto: Peter Čákov­ský 

Foto: Peter Čákov­ský 

V komu­ni­te foto­gra­fov sa tomu­to žán­ru hovo­rí aj foto­gra­fic­ká koláž či mon­táž. Nie­kto­rí pro­fí­ci občas ten­to smer pova­žu­jú za aký­si menej­cen­ný, aj keď dnes sa to postup­ne obra­cia. Pet­ra však pred­sud­ky netrá­pia a sám hovo­rí, že si s fot­ka­mi robí rád čo chce. Napo­kon, medzi­ná­rod­nú poro­tu ohú­ril, čo je dôka­zom, že ísť vlast­nou ces­tou je to naj­lep­šie, čo môžeš spra­viť. :)

Foto: Peter Čákov­ský 

Foto: Peter Čákov­ský 

Foto: Peter Čákov­ský 

Je úžas­né, že ten­to foto­graf sno­vú rea­li­tu, kto­rá exis­tu­je len v jeho hla­ve, vďa­ka svoj­mu nada­niu spro­stred­kú­va celé­mu sve­tu. Naďa­lej fotí kra­jin­ky, oblo­hu a ľudí, no z tých­to “úlom­kov” kom­po­nu­je nie­čo nové, sur­re­ál­ne. Jeho die­la sved­čia o nesku­toč­nej nápa­di­tos­ti a zacho­va­ní det­ské­ho vní­ma­nia sve­ta.

Pet­ro­vi gra­tu­lu­je­me k úžas­né­mu úspe­chu a verí­me, že nám bude ešte dlho vyrá­žať dych svo­jim ume­ním. :)

Foto: Peter Čákov­ský 

Foto: Peter Čákov­ský 

Pridať komentár (0)