Kde teraz sú? Zamest­nan­ci Mic­ro­sof­tu na iko­nic­kej foto­gra­fii z roku 1978

Timotej Vančo / 25. októbra 2016 / Zaujímavosti

Toto je jed­na z naji­ko­nic­kej­ších foto­gra­fií ame­ric­ké­ho biz­ni­su.

Ak si túto foto videl na Face­bo­oku ale­bo Lin­ke­di­ne, čas­to sa pri nej nachá­dza aj otáz­ka – „Inves­to­val by si?“. Je to trik, keď­že tvo­ja odpo­veď by po pohľa­de na fot­ku z 1978 bola vyso­ko prav­de­po­dob­ne nie. Na tej­to fot­ke sú ale prví zamest­nan­ci Mic­ro­sof­tu z roku 1978.

Jeden z prvých zamest­nan­cov, Bob Gre­en­berg, odfo­te­ný v stre­de, vyhral foto­gra­fiu s tímom Mic­ro­sof­tu po zavo­la­ní do rádi­ovej show, v kto­rej mal tip­núť meno zavraž­de­né­ho pre­zi­den­ta. Tipol správ­ne a vznik­la táto legen­dár­na foto­gra­fia.

Všet­ci vie­me, čo sa sta­lo s pán­mi v ľavom a pra­vom dol­nom rohu, teda s Bil­lom Gate­som a Pau­lom Alle­nom, čo sa ale sta­lo s ostat­ný­mi? Sta­li sa z nich tak­tiež mili­oná­ri?

Bill Gates dáva preč všet­ky mili­ó­ny, kto­ré v Mic­ro­sof­te zaro­bil

bill-gates-is-now-giving-away-the-billions-he-made-from-microsoft

Foto: businessinsider.com

Všet­ci vie­me, čo sa sta­lo s tým­to pánom. Bill Gates zalo­žil Mic­ro­soft a z totál­ne ničo­ho z neho spra­vil naj­hod­not­nej­šiu tech­no­lo­gic­kú fir­mu sve­ta. Pop­ri tom sa stal naj­bo­hat­ším mužom pla­né­ty, ale teraz už všet­ky svo­je zaro­be­né penia­ze dáva preč rôz­ny­mi spô­sob­mi.

Andrea Lewis pra­cu­je ako spi­so­va­teľ­ka a fre­e­lan­ce žur­na­lis­t­ka

andrea-lewis-became-a-fiction-writer-and-freelance-journalist

Foto: businessinsider.com

Andrea Lewis bola jedi­ná oso­ba, kto­rá priš­la do Mic­ro­sof­tu z Albu­qu­e­rque. Bola tech­nic­kou spi­so­va­teľ­kou, čo zna­me­ná, že písa­la doku­men­ty s vysvet­le­ním, ako soft­vér od Mic­ro­sof­tu fun­gu­je a ako ho ovlá­dať. Z Mic­ro­sof­tu odiš­la v roku 1983, a odvte­dy pra­cu­je ako spi­so­va­teľ­ka, kto­rá píše sci-fi a fre­e­lan­ce žur­na­lis­t­ka.

Maria Wood

maria-wood-sued-microsoft-just-two-years-later

Foto: businessinsider.com

Maria Wood si v Mic­ro­sof­te našla man­že­la, kto­rý bol tak­tiež jed­ným z prvých zamest­nan­cov Mic­ro­sof­tu. Ona z neho odiš­la iba 2 roky po jeho zalo­že­ní. Vycho­va­la deti a dnes sa venu­je dob­ro­voľ­níc­tvu.

Paul Allen

paul-allen-has-spent-his-billions-on-sports-teams-startups-and-much-more

Foto: businessinsider.com

Po Bil­lo­vi je Paul Allen naj­zná­mej­ším pánom z fot­ky. Allan, spo­lu­za­kla­da­teľ Mic­ro­sof­tu, je 40 naj­bo­hat­ší člo­vek na pla­né­te. Svo­je mili­ó­ny inves­to­val do špor­to­vých tímov, star­tu­pov a mno­ho ďal­šie­ho.

Bob O’Rear

bob-orear-went-on-to-be-a-cattle-rancher

Foto: businessinsider.com

Bob O’Rear bol jed­ným z naj­star­ších spo­me­dzi prvých čle­nov Mic­ro­sof­tu. Pra­co­val v NASA v oblas­ti Mis­si­on Con­trol, keď ľud­stvo prvý­krát pri­stá­lo na Mesia­ci. V Mic­ro­sof­te bol hlav­ným mate­ma­ti­kom, kto­rý pre­pra­co­val kód v DOS a sna­žil sa ho dostať na počí­ta­če od IBM. V roku 1993 odišiel z Mic­ro­sof­tu domov do Texa­su.

Bob Gre­en­berg

bob-greenberg-left-microsoft-then-worked-on-the-cabbage-patch-kids

Foto: businessinsider.com

Bob bol ten pán, kto­rý vyhral v rádi­ovej súťa­ži fot­ku s hlav­ným tímom Mic­ro­sof­tu. Odišiel z Mic­ro­sof­tu v roku 1981 po tom, ako im pomo­hol vytvo­riť nový prog­ra­mo­va­cí jazyk Basic. Začal sa veno­vať rodin­nej fir­me Cole­co, kto­rá sa sta­la veľ­kým hitom v Ame­ri­ke. V roku 2008 pove­dal, že pra­cu­je na tvor­be soft­vé­ru pre výuč­bu gol­fu.

Marc McDo­nald

marc-mcdonald-left-microsoft-because-it-was-getting-big-but-ended-up-back-at-the-company-anyway

Foto: businessinsider.com

Marc Donald bol prvým pla­te­ným zamest­nan­com a odišiel z Mic­ro­sof­tu v roku 1984, pre­to­že sa mu nepá­či­lo akou veľ­kou spo­loč­nos­ťou sa Mic­ro­soft stá­val. Po odcho­de išiel pra­co­vať do ďal­šej fir­my Pau­la Alle­na – Asy­met­rix. Odtiaľ pokra­čo­val do fir­my v Seatl­le, Design Intel­li­gen­ce, kto­rá bola v roku 2000 kúpe­ná Mic­ro­sof­tom, tak­že sa aj tak vrá­til tam odkiaľ pri­šiel.

Gor­don Let­win

gordon-letwin-stayed-with-microsoft-longer-than-anyone-other-than-bill-gates

Foto: businessinsider.com

Gor­don bol v Mic­ro­sof­te až do roku 1993, čo je dru­hé naj­dl­h­šie fun­go­va­nie v spo­loč­nos­ti (prvý je Bill Gates). Gor­don bol prog­ra­má­to­rom a skon­čil, keď už bol mili­onár a chcel si už oddých­nuť.

Ste­ve Wood

steve-wood-went-on-to-found-wireless-services-corp

Foto: businessinsider.com

Ste­ve Wood je man­žel Marie Wood. Odišiel v roku 1980, ale s Pau­lom Alle­nom neskôr spo­lu­pra­co­val v rôz­nych fir­mách. Dnes vlast­ní fir­mu pre soft­vé­ro­vú pod­po­ru s menom Air­no­te a tak­tiež robí hasi­ča na dob­ro­voľ­níc­kej úrov­ni.

Bob Wal­la­ce

bob-wallace-was-a-fan-of-researching-psychedelic-drugs-and-founded-a-software-company-after-microsoft

Foto: businessinsider.com

Bob bol jed­ným z úpl­ne prvých zmest­nan­cov. Po odcho­de sa veno­val výsku­mu psy­chot­rop­ných látok. Neskôr tak­tiež zalo­žil soft­vé­ro­vú spo­loč­nosť Quick­soft. Zomrel v roku 2002.

Jim Lane

jim-lane-went-on-to-create-his-own-software-company

Foto: businessinsider.com

Jim bol pro­jek­to­vý mana­žér, kto­rý odišiel z Mic­ro­sof­tu už v roku 1985. Pra­co­val na dôle­ži­tej spo­lu­prá­ci Inte­lu s Mic­ro­sof­tom, kto­rý z neho spra­vil tak domi­nant­nou spo­loč­nos­ťou v his­tó­rii počí­ta­čov. Legen­dy tvr­dia, že pove­dal: „Mic­ro­soft vo mne zni­čil entu­ziaz­mus“. To bol dôvod jeho odcho­du a zalo­že­niu vlast­nej soft­vé­ro­vej spo­loč­nos­ti.

A tu je ďal­šia fot­ka Mic­ro­sof­tu z roku 1978…

heres-one-more-look-at-the-gang-from-1978

Foto: businessinsider.com

Rov­na­ké zosku­pe­nie pri odcho­de Bil­la Gate­sa z Mic­ro­sof­tu v roku 2008.

and-heres-a-photo-of-the-group-from-2008-that-microsoft-recreated-when-bill-gates-was-leaving-the-company

Foto: businessinsider.com

Dnes už Gates pra­cu­je iba ako porad­ca výkon­né­ho ria­di­te­ľa Mic­ro­sof­tu.

a

Foto: businessinsider.com

on-a-final-note-bill-gates-seems-to-enjoy-recreating-pictures-like-this-2016-recreation-of-his-1973-high-school-yearbook-photo-perfect-down-to-the-sneakers

Foto: businessinsider.com

Zdroj člán­ku: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)