Kde teraz sú? Zamest­nanci Mic­ro­softu na iko­nic­kej foto­gra­fii z roku 1978

Timotej Vančo / 25. októbra 2016 / Zaujímavosti

Toto je jedna z naji­ko­nic­kej­ších foto­gra­fií ame­ric­kého biz­nisu.

Ak si túto foto videl na Face­bo­oku alebo Lin­ke­dine, často sa pri nej nachá­dza aj otázka – „Inves­to­val by si?“. Je to trik, keďže tvoja odpo­veď by po pohľade na fotku z 1978 bola vysoko prav­de­po­dobne nie. Na tejto fotke sú ale prví zamest­nanci Mic­ro­softu z roku 1978.

Jeden z prvých zamest­nan­cov, Bob Gre­en­berg, odfo­tený v strede, vyhral foto­gra­fiu s tímom Mic­ro­softu po zavo­laní do rádi­ovej show, v kto­rej mal tip­núť meno zavraž­de­ného pre­zi­denta. Tipol správne a vznikla táto legen­dárna foto­gra­fia.

Všetci vieme, čo sa stalo s pánmi v ľavom a pra­vom dol­nom rohu, teda s Bil­lom Gate­som a Pau­lom Alle­nom, čo sa ale stalo s ostat­nými? Stali sa z nich tak­tiež mili­onári?

Bill Gates dáva preč všetky mili­óny, ktoré v Mic­ro­softe zaro­bil

bill-gates-is-now-giving-away-the-billions-he-made-from-microsoft

Foto: businessinsider.com

Všetci vieme, čo sa stalo s týmto pánom. Bill Gates zalo­žil Mic­ro­soft a z totálne ničoho z neho spra­vil naj­hod­not­nej­šiu tech­no­lo­gickú firmu sveta. Popri tom sa stal naj­bo­hat­ším mužom pla­néty, ale teraz už všetky svoje zaro­bené peniaze dáva preč rôz­nymi spô­sobmi.

Andrea Lewis pra­cuje ako spi­so­va­teľka a fre­e­lance žur­na­lis­tka

andrea-lewis-became-a-fiction-writer-and-freelance-journalist

Foto: businessinsider.com

Andrea Lewis bola jediná osoba, ktorá prišla do Mic­ro­softu z Albu­qu­e­rque. Bola tech­nic­kou spi­so­va­teľ­kou, čo zna­mená, že písala doku­menty s vysvet­le­ním, ako soft­vér od Mic­ro­softu fun­guje a ako ho ovlá­dať. Z Mic­ro­softu odišla v roku 1983, a odvtedy pra­cuje ako spi­so­va­teľka, ktorá píše sci-fi a fre­e­lance žur­na­lis­tka.

Maria Wood

maria-wood-sued-microsoft-just-two-years-later

Foto: businessinsider.com

Maria Wood si v Mic­ro­softe našla man­žela, ktorý bol tak­tiež jed­ným z prvých zamest­nan­cov Mic­ro­softu. Ona z neho odišla iba 2 roky po jeho zalo­žení. Vycho­vala deti a dnes sa venuje dob­ro­voľ­níc­tvu.

Paul Allen

paul-allen-has-spent-his-billions-on-sports-teams-startups-and-much-more

Foto: businessinsider.com

Po Bil­lovi je Paul Allen naj­zná­mej­ším pánom z fotky. Allan, spo­lu­za­kla­da­teľ Mic­ro­softu, je 40 naj­bo­hatší člo­vek na pla­néte. Svoje mili­óny inves­to­val do špor­to­vých tímov, star­tu­pov a mnoho ďal­šieho.

Bob O’Rear

bob-orear-went-on-to-be-a-cattle-rancher

Foto: businessinsider.com

Bob O’Rear bol jed­ným z naj­star­ších spo­me­dzi prvých čle­nov Mic­ro­softu. Pra­co­val v NASA v oblasti Mis­sion Con­trol, keď ľud­stvo prvý­krát pri­stálo na Mesiaci. V Mic­ro­softe bol hlav­ným mate­ma­ti­kom, ktorý pre­pra­co­val kód v DOS a sna­žil sa ho dostať na počí­tače od IBM. V roku 1993 odišiel z Mic­ro­softu domov do Texasu.

Bob Gre­en­berg

bob-greenberg-left-microsoft-then-worked-on-the-cabbage-patch-kids

Foto: businessinsider.com

Bob bol ten pán, ktorý vyhral v rádi­ovej súťaži fotku s hlav­ným tímom Mic­ro­softu. Odišiel z Mic­ro­softu v roku 1981 po tom, ako im pomo­hol vytvo­riť nový prog­ra­mo­vací jazyk Basic. Začal sa veno­vať rodin­nej firme Coleco, ktorá sa stala veľ­kým hitom v Ame­rike. V roku 2008 pove­dal, že pra­cuje na tvorbe soft­véru pre výučbu golfu.

Marc McDo­nald

marc-mcdonald-left-microsoft-because-it-was-getting-big-but-ended-up-back-at-the-company-anyway

Foto: businessinsider.com

Marc Donald bol prvým pla­te­ným zamest­nan­com a odišiel z Mic­ro­softu v roku 1984, pre­tože sa mu nepá­čilo akou veľ­kou spo­loč­nos­ťou sa Mic­ro­soft stá­val. Po odchode išiel pra­co­vať do ďal­šej firmy Paula Allena – Asy­met­rix. Odtiaľ pokra­čo­val do firmy v Seatlle, Design Intel­li­gence, ktorá bola v roku 2000 kúpená Mic­ro­sof­tom, takže sa aj tak vrá­til tam odkiaľ pri­šiel.

Gor­don Let­win

gordon-letwin-stayed-with-microsoft-longer-than-anyone-other-than-bill-gates

Foto: businessinsider.com

Gor­don bol v Mic­ro­softe až do roku 1993, čo je druhé naj­dl­h­šie fun­go­va­nie v spo­loč­nosti (prvý je Bill Gates). Gor­don bol prog­ra­má­to­rom a skon­čil, keď už bol mili­onár a chcel si už oddých­nuť.

Steve Wood

steve-wood-went-on-to-found-wireless-services-corp

Foto: businessinsider.com

Steve Wood je man­žel Marie Wood. Odišiel v roku 1980, ale s Pau­lom Alle­nom neskôr spo­lu­pra­co­val v rôz­nych fir­mách. Dnes vlastní firmu pre soft­vé­rovú pod­poru s menom Air­note a tak­tiež robí hasiča na dob­ro­voľ­níc­kej úrovni.

Bob Wal­lace

bob-wallace-was-a-fan-of-researching-psychedelic-drugs-and-founded-a-software-company-after-microsoft

Foto: businessinsider.com

Bob bol jed­ným z úplne prvých zmest­nan­cov. Po odchode sa veno­val výskumu psy­chot­rop­ných látok. Neskôr tak­tiež zalo­žil soft­vé­rovú spo­loč­nosť Quick­soft. Zomrel v roku 2002.

Jim Lane

jim-lane-went-on-to-create-his-own-software-company

Foto: businessinsider.com

Jim bol pro­jek­tový mana­žér, ktorý odišiel z Mic­ro­softu už v roku 1985. Pra­co­val na dôle­ži­tej spo­lu­práci Intelu s Mic­ro­sof­tom, ktorý z neho spra­vil tak domi­nant­nou spo­loč­nos­ťou v his­tó­rii počí­ta­čov. Legendy tvr­dia, že pove­dal: „Mic­ro­soft vo mne zni­čil entu­ziaz­mus“. To bol dôvod jeho odchodu a zalo­že­niu vlast­nej soft­vé­ro­vej spo­loč­nosti.

A tu je ďal­šia fotka Mic­ro­softu z roku 1978…

heres-one-more-look-at-the-gang-from-1978

Foto: businessinsider.com

Rov­naké zosku­pe­nie pri odchode Billa Gatesa z Mic­ro­softu v roku 2008.

and-heres-a-photo-of-the-group-from-2008-that-microsoft-recreated-when-bill-gates-was-leaving-the-company

Foto: businessinsider.com

Dnes už Gates pra­cuje iba ako poradca výkon­ného ria­di­teľa Mic­ro­softu.

a

Foto: businessinsider.com

on-a-final-note-bill-gates-seems-to-enjoy-recreating-pictures-like-this-2016-recreation-of-his-1973-high-school-yearbook-photo-perfect-down-to-the-sneakers

Foto: businessinsider.com

Zdroj článku: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)