Tesla čelí dvom prob­lé­mom, ktoré jej môžu zni­čiť biz­nis

Martin Bohunický / 9. november 2015 / Tools a produktivita

Tesle sa na auto­mo­bi­lo­vom trhu nesmierne darí, ale…

Model S P85D, plne elek­trický štvor­d­ve­rový sedan totálne roz­bil hod­no­tiace reb­ríčky, keď dostal 103 bodov zo 100. Toľko presne som raz mimo­cho­dom dostal na teste z geo­gra­fie. Maji­te­lia áut Tesla síce zaží­vajú drobné prob­lémy, no stále je to vozidlo, ktoré ťa zaujme, chytí a nepustí. Každý jeden model dopo­siaľ totálne pred­čil oča­ká­va­nia. Sú to jed­no­du­cho fan­tas­tické autá.

Prob­lémy Tesly teda nie sú v autách — aspoň tie hlavné prob­lémy nie. Tie hlavné prob­lémy sú inde a sú rovno dve: 

1. Sieť dobí­ja­cích sta­níc

Tesla pre­dáva len elek­trické autá(zatial). S tým pocho­pi­teľne súvisí potre­bova nabí­ja­cích sta­níc. Model S síce odjazdí na jedno nabi­tie neja­kých 400 kilo­met­rov, no na dlhé cesty to nestačí. Našťas­tie tu máš super­na­bí­jačky — pokiaľ sa ti teda nechce čakať 12 hodín pri bež­nej nabí­jačke.

Tesla si tieto veci uve­do­muje a vybu­do­vala po celej Ame­rike 3000 super­na­bí­ja­čiek. Ďal­ších 500 chystá. Takáto nabí­jačka doplní baté­riu do 80% za menej ako hodinu.

Znie to dobre, ale nie je to vôbec dobré. Bez super­na­bí­ja­čiek je Tesla skoro nepou­ži­teľná. Rýchle nabí­ja­nie je povin­nosť, teda ak nech­ceš každé 3 – 4 hodiny zasta­viť na 12-hodi­nový spá­nok. Tesla teda nie je len biz­nis s autami, je to biz­nis s nabí­jač­kami. Je to ako keby VW Group okrem áut budo­vala aj všetky čer­pačky v Európe. Čo nerobí.

Teslu pre­vádzka jed­nej super­na­bí­jačky veľa nestojí. Drahé je však posta­viť ju. A ak Tesla splní ambi­ci­ózne ciele o pol mili­óne pre­da­ných áut, bude takýchto nabí­ja­čiek potre­bo­vať oveľa viac. Bolo by skvelé, keby sa tohoto biz­nisu chy­til aj nie­kto iný. Tesle by tým bru­tálne pomo­hol. Lenže elek­tro­mo­bi­lov zďa­leka ešte nie je toľko, aby sa to opla­tilo. Čiže je to všetko na nich.

2. Tesla chce zme­niť pre­daj áut

Tesla nechce pri pre­daji pou­žiť tra­dičný dea­ler­ský sys­tém, aký sa pou­žíva už sto­ro­čie. Tesla chce pre­dá­vať priamo zákaz­ní­kom. Preto vybu­duje sieť obcho­dov. Niečo na štýl Apple Store. 

No podľa odbor­níka a vete­rána Boba Lutza už pokusy boli a skon­čili kata­stro­fálne. “Nikto nikdy neus­pel s takýmto mode­lom a to sa o to pokú­šalo mnoho výrob­cov,” tvrdí. Takýto ser­vis je nesku­točne nákladný a je to presne dôvod, prečo výrob­co­via využí­vajú služby díle­rov.

To pre Teslu nie je dosť sexy. A dáva to zmy­sel. Tra­dičné díler­stvo sa oplatí pre ďal­šiu vec — ser­vis. Autá potre­bujú opravy, vylep­še­nia, meniť olej a podobne. Tesla síce nie je bez­chybná, no v zásade to je len motor, štyri kolesá, brzdy, šasi a tro­cha elek­tro­niky.

Tesla sa spo­lieha skôr na záži­tok. Prí­deš, pozrieš si auto a kúpiš ho. Nepri­šiel si porov­ná­vať ponuky, pri­šiel si pre Teslu.

Prečo sú tieto veci prob­lém?

Pre­tože sú to dve odvet­via biz­nisu navyše. Nie je ľahké vybu­do­vať revo­lučné auto. Pri­daj k tomu sieť “čer­pa­cích” sta­níc a sieť obcho­dov. Nebude to prí­liš veľké sústo? Zatiaľ sa to zvlád­nuť dá. Ale čo budúc­nosť?

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)