Tes­la je naj­hod­not­nej­ším výrob­com auto­mo­bi­lov v Ame­ri­ke

Richard Vitkovský / 15. apríla 2017 / Auto

zdroj: a.abcnews.com

S oso­bou Elo­na Mus­ka sa u nás stre­tá­vaš pomer­ne čas­to. Jeho úspeš­né fir­my, ves­mír­na Spa­ceX a prie­kop­níc­ka auto­mo­bi­lo­vá Tes­la, totiž môžu v budúc­nos­ti pek­ne zamie­šať kar­ty v dopra­ve, ves­mír­nej i pozem­nej. Fir­ma Tes­la sa dokon­ca sta­la výrob­com auto­mo­bi­lov s naj­vyš­šou hod­no­tou na trhu, aj keď výsled­ky tomu zatiaľ nezod­po­ve­da­jú. Pre­čo?

Fir­me Tes­la sa poda­ril naozaj husár­sky kúsok. Veď ako inak sa dá vysvet­liť posled­ný úspech fir­my Elo­na Mus­ka – stať sa naj­hod­not­nej­ším výrob­com auto­mo­bi­lov v USA. To nie je len tak! Odha­do­va­ná hod­no­ta prie­kop­níc­kej fir­my v oblas­ti auto­mo­bi­lov sa totiž zasta­vi­la na 53 miliar­dách dolá­rov. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že fir­ma pre­sko­či­la také veľ­ké zahra­nič­né auto­mo­bi­lo­vé spo­loč­nos­ti, ako naprí­klad Ford ale­bo Gene­ral Motors. Fir­my zo sto­roč­nou his­tó­ri­ou. Pri­čom tie­to fir­my mali minu­lý rok naozaj úspeš­ný. Gene­ral Motors dosia­hol v roku 2016 zisk 166,4 miliárd dolá­rov a Ford pek­ných 151,8 miliárd dolá­rov.

tesla auto

zdroj foto­gra­fie: wikimedia.org

Stá­le však nesta­čí na zahra­nič­ných veli­ká­nov ako Toy­o­ta ale­bo Daim­ler. Zau­jí­ma ťa, ako je to mož­né? Pre­ko­nať dlho­do­bo zabe­hnu­té ame­ric­ké znač­ky? Elek­tro­mo­bi­ly sú totiž stá­le iba v plien­kach. Aj keď prvé las­to­vič­ky bráz­dia ces­ty, stá­le ich je veľ­mi málo a od doko­na­los­ti majú ďale­ko. K tomu minu­lo­roč­ný zisk Tes­ly bol „iba“ 7 miliárd. Čís­la pros­te nepus­tia.

Čo sto­jí za zázrač­ným vzo­stu­pom fir­my Tes­la?

Odpo­veď je jed­no­du­chá, ale pre lai­ka nepo­cho­pi­teľ­ná. Nádej pre inves­to­rov, že inves­tí­cia sa im v koneč­nom dôsled­ku vypla­tí a oni časom pozbie­ra­jú zla­té vajíč­ka v podo­be zis­ku. Elon Musk totiž verí v budúc­nosť a je pre­sved­če­ný, že fir­ma bude veľ­mi úspeš­ná, len čo prí­de doba elek­tro­mo­bi­lov.

Inves­to­ri však nevi­dia len zisk, ale aj dlho­do­bý rast. A spo­loč­nosť má naozaj našliap­nu­té. Veď za posled­né šty­ri roky sa pre­daj ich auto­mo­bi­lov viac ako stroj­ná­so­bil. Výho­dou je aj to, že fir­ma inves­tu­je nie­len čis­to do auto­mo­bi­lov, ale aj do solár­nych pane­lov a ucho­vá­va­nia ener­gie.


Elon ako výbor­ný reč­ník pre­sved­čil inves­to­rov, že jeho spo­loč­nosť bude vo výsled­ku krok vpred pred tra­dič­ný­mi výrob­ca­mi auto­mo­bi­lov. Pre­to­že kom­bi­ná­cia solár­nej ener­gie a auto­nóm­nych elek­tric­kých auto­mo­bi­lov s ozna­če­ním Model X a Model S bude víťaz­ná. Tes­la tak zaro­bí nie­len na auto­mo­bi­loch samot­ných, ale aj na solár­nych pane­loch a na úlo­žis­kách ener­gie – tzv. Power­pac­koch, kto­ré využí­va nie­len vo svo­jich pro­duk­toch, ale ich aj pre­dá­va exter­ným zákaz­ní­kom.

Fir­ma sa chys­tá v blíz­kej budúc­nos­ti uviesť na trh elek­tro­mo­bil s príz­nač­ným náz­vom Model 3 s plá­no­va­ným navý­še­ním výro­by zo 76 000 kusov pre rok 2017 na 500 000 kusov na rok budú­ci.

Zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)