Tesla naštvala verných zákazníkov. Toto sa stane, keď automobilku riadiš ako technologickú spoločnosť

Richard Vítkovský / 4. novembra 2018 / Biznis

zdroj: flickr
  • Tesla sa za­cho­vala po­riadne ne­fé­rovo voči svo­jim naj­ver­nej­ším zá­kaz­ní­kom
  • Roz­hodla sa to­tiž po­nú­kať za­darmo „Per­for­mance “ ba­lí­ček pre Mo­del 3
  • Za ten do­ne­dávna pla­tili prví zá­kaz­níci 5 000 do­lá­rov

Tesla uš­ted­rila svo­jim ver­ným zá­kaz­ní­kom po­riadnu pod­pá­sovku. Elon Musk to­tiž pri­stu­puje k ria­de­niu spo­loč­nosti ako keby mal v ru­kách soft­vé­rovú alebo tech­no­lo­gickú firmu a nie au­to­mo­bilku. Tento ne­dos­ta­tok sa uká­zal mi­nulý pia­tok. Tesla sa po­hrala s ce­nami Mo­delu 3 vo vý­bave Per­for­mance. Pred­ne­dáv­nom si mu­sel uží­va­teľ za Per­for­mance ba­lí­ček do­pla­tiť 5 000 do­lá­rov. Od mi­nu­lého piatka sú tieto vy­lep­še­nia za­darmo.

Vy­zerá to tak ako keby Tesla vy­užila ob­rov­ský zá­u­jem zá­kaz­ní­kov, ktorí si vo­zidlo pre­dob­jed­nali na to, aby za­ro­bila viac pe­ňazí. Re­ak­cie zá­kaz­ní­kov ne­ne­chali na seba dlho ča­kať. Fred Lam­bert je jed­ným z tých zá­kaz­ní­kov, ktorí za vý­kon­nejší ba­lí­ček za­pla­tili vyš­šie uve­denú sumu.

Na Teslu nemá jedno pekné slovo. Sám to­tiž na Mo­del 3 ča­kal nie­koľko ro­kov. Po­dobný prí­stup vo­lia aj mnohé soft­vé­rové spo­loč­nosti. Pred­stav si, že si si kú­pil ne­jaký prog­ram a zrazu jeho ďalší vý­voj skončí alebo je uvoľ­nený úplne za­darmo. To ťa po­riadne na­štve! Na­vlas rov­nako sa sprá­vajú aj tech­no­lo­gické spo­loč­nosti. Na­prí­klad Apple pred­sta­vuje nové te­le­fóny v me­siaci sep­tem­ber. Pred­sta­ve­nie no­vého te­le­fónu zna­mená, že pred­chá­dza­júci mo­del bude do­stupný za vý­hod­nej­šiu cenu.

Ak bu­deš ne­tr­pez­livý a kú­piš si te­le­fón v au­guste, o me­siac bu­deš ur­čite po­riadne na­dá­vať. V bež­ných au­to­mo­bi­lo­vých spo­loč­nos­tiach po­dobný prí­stup ne­náj­deš. Tesla je však z iného súdka. Je to­tiž prie­kop­ní­kom a stojí v čele vý­voja elek­tro­mo­bi­lov.

Sa­motný Elon Musk je člo­vek, ktorý pri­chá­dza s no­vin­kami ako na be­žia­com páse. Má ob­rov­ské množ­stvo cie­ľov, ktoré chce spl­niť. Preto často najprv roz­práva a až po­tom sa za­myslí nad tým, čo po­ve­dal. To je dô­vod, prečo mnohé svoje ciele ne­stihne spl­niť na­čas. Si­tu­ácia okolo Tesly sa však trošku upo­ko­jila po tom, čo Elon zho­dil zo svo­jich pliec ob­rov­ské bre­meno.

V sú­čas­nosti už ne­musí pra­co­vať 120 ho­dín týž­denne a Mo­del 3 je najp­re­dá­va­nej­ším vo­zid­lom v Ame­rike. Tento au­to­mo­bil je nie­len ce­novo vý­hodný, ale je priam na­bitý mo­der­nými tech­no­ló­giami. Ďal­ším cie­ľom re­vo­luč­nej au­to­mo­bilky je práca na ná­klad­ných au­to­mo­bi­loch na elek­trickú ener­giu.

zdroj: the­verge.com

Pridať komentár (0)